I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Maes parcio Rhosson – gwrthod apêl

Mae un o arolygwyr cynllunio Llywodraeth Cymru wedi gwrthod apêl ynghylch datblygiad maes parcio heb awdurdod ger Tyddewi.

Roedd Mr Rhys Price wedi cyflwyno apêl yn erbyn Hysbysiad Gorfodi a roddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym mis Ebrill 2017, a oedd yn ymwneud â defnyddio tir yn Rhosson ger Porthstinan fel maes parcio – ar gyfer pobl sy'n teithio ar gychod yn bennaf.

Yn ôl yr Hysbysiad Gorfodi, roedd newid defnydd sylweddol yn y modd yr oedd y tir yn cael ei ddefnyddio, hynny yw o fod yn dir amaethyddol i fod yn faes parcio, a bod peiriant talu a llawr caled wedi’u gosod heb ganiatâd cynllunio.

Yn ei adroddiad, dywedodd yr Arolygydd Cynllunio Declan Beggan: “Byddai’r datblygiad arfaethedig yn cael effaith niweidiol ar gymeriad yr ardal a’r ffordd y mae’n edrych, ynghyd â rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol, gan fynd yn groes i bolisïau cynllunio lleol a chenedlaethol sydd, gyda’i gilydd, yn ceisio gwarchod treftadaeth naturiol.”

Yn ogystal â hyn, dywedodd yr arolygydd “nad oedd wedi'i argyhoeddi” nad oedd y meysydd parcio sy'n bodoli'n barod a’r gwasanaeth bws lleol yn gallu cynnig “dewis amgen derbyniol a boddhaol”.

Dywedodd Jane Gibson, Cyfarwyddwr Cynllunio Awdurdod y Parc: “Mae'r penderfyniad hwn yn gam i’r cyfeiriad iawn. Mae angen i’r diwydiant teithiau cychod weithio gyda’r awdurdodau cynllunio a phriffyrdd i lunio ateb ar gyfer teithio – ateb cynaliadwy a hirdymor – a fydd yn dwyn budd i’r economi leol ac yn parchu rhinweddau arbennig ein Parc Cenedlaethol, sydd mor bwysig i ni.”

Bydd gan Mr Price wyth wythnos i roi'r gorau i ddefnyddio’r tir fel maes parcio, ac i dynnu’r peiriant talu a’r offer cysylltiedig i gyd. Bydd ganddo 24 wythnos i dynnu’r llawr caled ac i droi’r tir yn laswellt unwaith eto.

I weld dogfennau’r achos a phenderfyniad yr Arolygydd Cynllunio yn llawn, ewch i https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase.aspx?Caseid=3176032.

Gyhoeddi 14/12/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion