I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Apêl ar ôl i fwy na 30 o goed a warchodir gael eu cwympo yn Freshwater East

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddwsinau o goed gwarchodedig yn Freshwater East gael eu cwympo a'u gadael yn anghyfreithlon.

Mae'r coed, sef coed ynn, sycamor a draenen wen yn bennaf, yn rhan o goetir sydd wedi ei ddiogelu gan Orchymyn Diogelu Coed (TPO). Mae'r rhan fwyaf o'r coed yn eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ond mae rhai yn eiddo i drigolyn lleol.

More than 30 trees that are protected by a Tree Preservation Order (TPO) have been illegally felled in Freshwater East. Please note: The tree stumps have been painted red to make them more visible from above © Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Mae mwy na 30 o goed sydd wedi eu diogelu gan Orchymyn Diogelu Coed wedi cael eu cwympo’n anghyfreithlon yn Freshwater East © Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Mae fideo a gymerwyd gan ddrôn o'r awyr hefyd ar gael ar ein sianel YouTube.​

Mae Gorchmynion Diogelu Coed yn diogelu coed ar gyfer amwynderau, mwynhad y cyhoedd neu oherwydd eu budd amgylcheddol, ac maen nhw’n gwahardd newidiadau fel cwympo’r coed, eu tocio, eu torri neu eu codi heb ganiatâd yr awdurdod cynllunio lleol.

Dywedodd Jane Gibson, Cyfarwyddwr Cyfeiriad a Chynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Rydym yn ystyried y math hwn o dor-amod yn fater difrifol iawn, ac mae’r heddlu lleol eisoes wedi gwneud ymholiadau o ddrws i ddrws. Rydym yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am gwympo'r coed hyn i roi gwybod i'r awdurdodau.

“Dyma'r tramgwydd gwaethaf yn erbyn Gorchymyn Diogelu Coed a welais i erioed. Mae rhywun nid yn unig wedi torri coed oedd wedi cael eu diogelu - maen nhw hefyd wedi cyflawni'r gwaith anawdurdodedig hwn ar dir nad oedd yn perthyn iddyn nhw.

"Gan fod y coed wedi cael eu gadael, bydd yn rhaid i Awdurdod y Parc ymgymryd â gwaith adferol i glirio, bondocio ac ailblannu'r safle ar gost sylweddol.

“Os ceir chi'n euog o ddifrodi coeden a warchodir gan Orchymyn Diogelu Coed, gallech gael dirwy o hyd at £2,500 y goeden. Gellir rhoi dirwy o gymaint ag £20,000 y goeden i rai a geir yn euog o ddinistrio coeden a warchodir gan Orchymyn Diogelu Coed, ond mewn achosion difrifol gall y ddirwy fod yn anghyfyngedig.”

The tree stumps have been painted red to make them more visible from above © Pembrokeshire Coast National Park Authority.
Noder: Mae bonion y coed wedi cael eu paentio'n goch i'w gwneud yn fwy gweladwy oddi uchod © Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Ychwanegodd Tim Jones, Warden Reolwr Awdurdod y Parc (y De): “Roedd llawer o'r coed wedi eu lleoli yng Ngwarchodfa Natur Leol Freshwater East, a bu pobl leol yn ymgyrchu'n hir ac yn galed dros gael Gorchymyn Diogelu Coed er mwyn amddiffyn y coetir rhag gwaith datblygu.

“Gan fod y coed wedi eu gadael ar y safle yn hytrach na chael eu symud oddi yno i’w llosgi fel coed tân, nid yw'n glir pam eu bod wedi cael eu torri, ond ni fyddai neb wedi comisiynu gwaith o'r fath oni bai eu bod yn elwa yn ei sgil.”


Apêl ar ôl i fwy na 30 o goed a warchodir gael eu cwympo yn Freshwater East © Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Am ragor o wybodaeth am goed ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan gynnwys map rhyngweithiol o Orchmynion Diogelu Coed, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/coed.

Dylai unrhyw un sy'n gwybod rhywbeth am gwympo’r coed heb awdurdod gysylltu ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar 01646 624800 gan ddyfynnu Torri Amodau Gorfodi Cynllunio, Cyfeirnod: EC17/0149.

Gyhoeddi 26/01/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion