I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Swyddi » Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Dyma rai o'r cwestiynau cyffredin a ofynnir gan bobl sydd eisiau gweithio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, e-bostiwch nhw i susanneh@arfordirpenfro.org.uk; efallai y byddwn ni’n eu hychwanegu at y dudalen hon.

C. Ble alla i gael gwybod am unrhyw swyddi sydd ar gael?
A. Fe ddewch o hyd i’n swyddi gwag ar ein gwefan a chyda’r Ganolfan Byd Gwaith. Mae hefyd yn bosibl ichi gofrestru am rybuddion e-bost fel na fyddwch chi’n methu unrhyw beth. Weithiau, byddwn ni’n hysbysebu swyddi mewn papurau newydd lleol, mewn cylchgronau proffesiynol, ar wefannau swyddi ac ati…

Nid oes gennym lawer o swyddi gwag gan fod pobl yn tueddu i aros unwaith y byddan nhw wedi cael swydd yma! Fodd bynnag, mae’n sicr yn werth chweil ichi gadw llygad ar y tudalennau hyn - efallai y byddwch chi’n ddigon ffodus i ddod o hyd i’ch swydd ddelfrydol!

C. Sut wn i a oes diben i mi ymgeisio?
A. Bydd y swydd ddisgrifiad yn esbonio beth a ddisgwylir i’r sawl sy’n cael y swydd ei wneud.

Mae manyleb y person yn rhoi gwybod ichi am y sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad sydd eu hangen i wneud y swydd. Bydd rhai ohonyn nhw’n hanfodol a rhai yn ddymunol.

Yn eich cais, rhaid ichi nodi sut ydych chi’n bodloni’r meini prawf hanfodol o leiaf er mwyn ichi gael eich ystyried.

Yn aml iawn, mae ein swyddi’n denu llawer o ddiddordeb, ac fel rheol byddwn ni’n cael ceisiadau oddi wrth bobl sydd hefyd yn gallu bodloni’r meini prawf dymunol.

Mae’n hynod bwysig eich bod chi’n dangos sut mae’ch profiad yn y gorffennol wedi’ch paratoi ar gyfer y meini prawf hanfodol ac, os bosibl, y rhai dymunol.

C. A gaf i anfon fy CV atoch?
A. Peidiwch ag anfon ceisiadau / CV ‘damcaniaethol’ oherwydd ni fydd yn bosibl i ni gadw’r manylion hyn ar ffeil. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau oni bai eu bod wedi’u hanfon atom ar gyfer swyddi gwag penodol.

Rydym yn gofyn i bob ymgeisydd lenwi ein ffurflen gais fel bod gennym wybodaeth y gellir ei chymharu ar gyfer pob ymgeisydd – felly llenwch y ffurflen, a pheidiwch â chynnwys CV oni bai ei fod yn cynnwys manylion nad oedd lle ichi eu cynnwys ar y ffurflen.

C. Ydych chi’n darparu ar gyfer pobl sy’n anabl ac sy’n meddu ar ofynion arbennig?
A. Mae ein holl wybodaeth wedi’i chynllunio i fodloni safonau’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd ac mae ffurflenni cais ar gael mewn unrhyw ffurf y gall fod ei hangen arnoch.

Cysylltwch â ni os bydd angen ffurf wahanol arnoch chi neu os credwch y byddai trefniadau gwahanol o gymorth.

C. Ble alla i gael gafael ar y ffurflen gais?
A. Cliciwch ar y ddolen i lawrlwytho’r ffurflen gais.

C. A gaf i ymgeisio ar-lein?
A. Yn anffodus, nid oes gennym broses o gyflwyno cais ar-lein. Mae’n bosibl ichi lawrlwytho’r ffurflen i’w llenwi a’i e-bostio’n ôl atom ni.

C. A gaf i ddefnyddio’r un cais am swydd arall?
A. Gan fod pob swydd yn wahanol, byddwch chi’n rhoi’r cyfle gorau posibl o lwyddiant i chi’ch hun trwy lenwi ffurflen gais yn benodol ar gyfer y swydd honno. Fel rheol, rydyn ni’n eich cynghori chi i gwblhau cais am bob swydd ar wahân (er ei fod yn gwneud synnwyr i gadw manylion sylfaenol wrth law, fel addysg, swyddi blaenorol ac ati … fel y gallwch chi eu copïo ym mhob cais).

C. Sut bydda i’n gwybod eich bod chi wedi derbyn fy nghais?
A. Byddwn ni’n cydnabod (mewn e-bost) unrhyw geisiadau sy’n cael eu cyflwyno mewn e-bost, ond ni fyddwn ni’n cydnabod ceisiadau sy’n dod trwy’r post. Fodd bynnag, os ydych am wneud yn siwr, anfonwch ebost i susanneh@arfordirpenfro.org.uk neu ffôniwch 01646 624835.

C. Pryd fydda i’n gwybod a fu fy nghais yn llwyddiannus?
A. Bydd ymgeiswyr a wahoddir i gyfweliad yn derbyn y gwahoddiad drwy’r post. Fodd bynnag, er mwyn lleihau costau gweinyddu, bydd ymgeiswyr nad ydynt wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer yn cael eu hysbysu drwy e-bost, os ydynt wedi darparu cyfeiriad e-bost – fel arall, os nad ydych yn clywed gennym o fewn 3 wythnos o’r dyddiad cau, dylech ystyried eich cais yn aflwyddiannus.

Gallwch gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost am wybodaeth am eich cais.

C. A alla i hawlio treuliau cyfweliad?
A. Fel rheol, rydyn ni’n helpu ymgeiswyr â chostau cyfweliad os yw’r daith yn bellach na thaith arferol i’r gweithle.

C. Rwyf wedi methu’r dyddiad cau – a gaf i ymgeisio beth bynnag?
A. Ni allwn ni warantu y byddwn ni’n ystyried y ceisiadau sy’n dod i law ar ôl y dyddiad cau, ond weithiau y gwnawn hynny, gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, felly'r peth gorau yw ffonio i holi.
Pob lwc!

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill, e-bostiwch nhw i susanneh@arfordirpenfro.org.uk; efallai y byddwn ni’n eu hychwanegu at y dudalen hon.