I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Swyddi » Gweithio i Awdurdod y Parc

Gweithio i Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Sir Benfro a’r Parc Cenedlaethol yn lleoedd gwych i fyw a gweithio ynddyn nhw, a gall penderfynu gweithio gyda ni fod yn un o’r penderfyniadau mwyaf boddhaus a chyffrous a wnewch chi.

Fe fyddech chi'n ymuno â sefydliad lle gellir teimlo’n wirioneddol ran o bethau a chyfrannu at y gymuned. Rydyn ni’n gyfeillgar ac yn groesawgar, ac mae gennym bolisïau ac arferion cyflogaeth ardderchog sy’n golygu ei fod yn lle hapus ac iach i weithio.

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru arolwg staff yn 2016 gan edrych ar ddiwylliant a llywodraethu'r Awdurdod, a amlygodd:


 • Ynghylch yr amgylchedd gwaith cefnogol - 86% o'r staff yn cytuno/cytuno'n gryf y gallant ofyn am gyngor a chymorth pan fo angen
 • Ynghylch y ffocws cryf ar gwsmeriaid – 81.3% o'r staff yn cytuno/cytuno'n gryf  bod gan yr Awdurdod ffocws cryf ar gwsmeriaid
 • Ynghylch yr amgylchedd cynhwysol - 78.8% o'r staff yn cytuno/cytuno'n gryf  bod yr Awdurdod yn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle
 • Ynghylch yr amgylchedd gwaith ysbrydoledig - 84.2% o'r staff yn cytuno/cytuno'n gryf eu bod yn teimlo wedi’u hysbrydoli i weithio gyda brwdfrydedd ac ymroddiad.

Mae oddeutu 150 o bobl yn gweithio i'r Awdurdod, mewn ystod eang o swyddi sy’n cynnwys SywddogionCynllunio, Parcmyn, Wardeiniaid, Cynorthwyydd Gweinyddol, Swyddogion Cadwraeth, Arweinwyr Addysg a Gweithgareddau, Swyddogion TG, Swyddogion Cyllid a Swyddogion Cyfathrebu.

Mae nifer o’n staff yn gweithio o’n Pencadlys yn Noc Penfro, neu o safleoedd fel ein Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Castell a Melin Heli CaeriwPentref Oes Haearn Castell Henllys a Chanolfan Goetir Cilrhedyn.

Ein Gweledigaeth a'n Diben
Os ydych chi eisoes yn ymwybodol o'r Parciau Cenedlaethol, a'r Awdurdodau sy'n eu rheoli, yn gorau i gyd. Efallai y byddwch chi hefyd yn gyfarwydd â Sir Benfro. Os na, fe ddysgwch chi fod Sir Benfro a'r Parc Cenedlaethol yn lefydd gwych i weithio a byw ynddynt, ac fe fyddwch yn gallu teimlo'n rhan o'r gymuned gan gyfrannu at ein dibenion clir.

Mae'r Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr yn gweithio at ddau ddiben:


 • I warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol
 • I hybu dealltwriaeth a mwynhad y cyhoedd o nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol.

Tra'n trosglwyddo'r amcanion clir hyn, mae gennym ddyletswydd hefyd i feithrin lles cymdeithasol ac economaidd cymunedau'r Parc Cenedlaethol.

Fe allwch ddod o hyd i lawer o wybodaeth gefndir am y Parc Cenedlaethol ac Awdurdod y Parc,  gan gynnwys ein Cynllun Corfforaethol a'n Cynllun Rheoli, ar y gwefan hwn.

Fel cyflogwr, ein gweledigaeth yw ‘ cynnwys, datblygu ac ysbrydoli'r rheiny sy'n gweithio i ni i drosglwyddo gwasanaeth gwych a chyflawni targedau cyffredin, gan greu gweithle iach a hapus'.

Cyflog ac Amodau


 • Cyflog
  Gan ddibynnu ar eich cyflog cychwynnol, fe fyddwch yn cael codiad cyflog blynyddol (ychwanegiad at y pwynt cyflog nesaf yn y radd) hyd at yr uchafswm y mae'r radd am y rôl yn ei ganiatáu. Weithiau, fe fyddwn hefyd yn rhoi cynnydd ychwanegol ar gyfer perfformiad neilltuol – ond, fe allwn hefyd ddal cynnydd yn ôl am berfformiad gwan.
  Fel arall, mae'r cyflogau fel arfer yn ddarostyngedig i ddyfarniad cyflog 'costau byw' yn unol â'r hyn a gaiff ei gytuno'n genedlaethol gan y Cyd-Gyngor Cenedlaethol (CGC) ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol, fel arfer ond nid bob amser, yn flynoddol.
  Mae'r Awdurdod yn talu lwfans byw atodol yn ogystal â thal sylfaenol i sicrhau na fydd neb yn derbyn llai na'r gyfradd Gyflog Byw. (Dyna'r gyfradd Gyflog Byw dewisol, sy'n uwch na'r Cyflog Byw Cenedlaethol statudol).
  Fe fyddwch yn cael eich talu'n fisol, ar ddiwrnod bancio olaf y mis, trwy gredyd banc uniongyrchol.
 • Pensiwn
  Mae hawl gennych i ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol sy’n gynllun cyfrannol yn unol â threfniant bandio cyfraniadau, sy'n cael ei adolygu'n flynyddol ar 1 Ebrill. Mae hwn yn gynllun pensiwn statudol â buddion wedi’u diffinio lle mae buddion o dan reoliadau cyfredol yn seiliedig ar eich Enillion Cyfartalog Gyrfa wedi’u Hail-brisio (CARE).
 • Oriau Gwaith
  Yr oriau gwaith sylfaenol normal yw 37 yr wythnos, ac yn aml cewch eu gweithio'n hyblyg (gweler isod).
  Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau arferion gweithio diogel a iach ac yn annog gweithwyr i ystyried eu cydbwysedd bywyd a gwaith a'u hanghenion. Mae deddfwriaeth nawr yn cyfyngu'r nifer o oriau y gallwch eu gweithio mewn wythnos ac mae'n sicrhau cyfnodau gorffwys dyddiol ac wythnosol. Dyna'r gyfraith. Felly os ydych chi'n disgwyl gweithio mewn swydd/i yn ogystal â'r un sydd gennych gyda ni, dylech wneud hyn yn glir o'r dechrau.
 • Cyfnod Prawf
  Ydych chi'n newydd i Lywodraeth Leol? Fe fydd disgwyl i chi weithio am gyfnod prawf o chwe mis – a hynny'n llwyddiannus. Yn ystod y cyfnod yma, ochr yn ochr â'r cyflwyniad arferol, fe fyddwch yn cael yr holl gefnogaeth a'r oruchwyliaeth sydd ei angen arnoch i ymgartrefu. Fe fyddwn hefyd yn defnyddio'r cyfle yma i asesu eich addasrwydd ar gyfer y swydd – rydyn ni angen y bobl iawn, rydych chi angen yr yrfa iawn.
 • Symud i'r ardal
  Fyddwch chi'n symud i Sir Benfro i fyw? Efallai y gallwn ni helpu gyda chostau symud: hyd at uchafswm o £5,500 ar gyfer gweithwyr sydd angen symud ac sy'n gymwys o dan y cynllun.
 • Gostyngiadau i'r Parc Cenedlaethol
  Mae gan bob gweithiwr hawl i ostyngiadau yn safleoedd y Parc Cenedlaethol (Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys, Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc) ac ar ddillad y Parc Cenedlaethol.

Lles Gweithwyr


 • Gweithio Hyblyg
  Mae ein cynllun amser hyblyg yn… wel, yn hyblyg iawn. Mae llawer o'r staff yn teimlo ei fod yn cwrdd â'u hanghenion amrywiol ac er bod rhai o'r swyddi tu allan i'r cynllun amser hyblyg, mae'r gweithwyr yn cael eu hannog i adolygu'r ffordd y maen nhw, ac efallai eu tîm, yn gweithio. Rydyn ni bob amser yn croesawu awgrymiadau ymarferol, ac fe fyddwn yn ystyried unrhyw gynigion â rhesymeg dda yr ydych am eu cyflwyno ger ein bron. Mae opsiynau eraill ar gyfer gweithio hyblyg yn cynnwys gweithio lloeren o Oriel y Parc yn Nhyddewi, pythefnos 9-diwrnod a threfniadau rhannu swydd.
 • Gwyliau
  Byddwch yn dechrau gydag o leiaf 23 diwrnod (a Gwyliau Cyhoeddus yn ychwanegol) gydag un diwrnod ychwanegol y flwyddyn am bob blwyddyn o wasanaeth, hyd at uchafswm o bump (hynny yw cyfanswm o 258 diwrnod) a thri diwrnod ychwanegol adeg y Nadolig! (Sylwer: Bydd hawliau gwyliau staff rhan amser yn cael eu cyfrifo pro rata).
  A byddwn hyd yn oed yn gadael i chi ofyn am gael prynu hyd at bythefnos o wyliau ychwanegol y flwyddyn.
 • Cwnsela Gweithwyr
  Os fyddwch chi angen cefnogaeth, fe allwch ddefnyddio gwasanaeth cwnsela cyfrinachol allanol, ac fe fydd y Parc Cenedlaethol yn gallu talu am uchafswm o wyth sesiwn.
 • Llinell gymorth Cyflogeion
  Hefyd byddai gennych fynediad i linell gymorth ddi-dâl i gyflogeion sy’n cynnig cymorth, gwybodaeth, cyngor arbenigol a gwasanaeth cwnsela 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.
 • Iechyd Gweithwyr
  Rydyn ni wedi ymrwymo i gynnal arferion gweithio diogel ar draws ein holl wasanaethau ac i annog gweithwyr i fod yn rhan o weithgareddau sy'n helpu gorffwys, ymlacio a lles cyffredinol.
  Os digwydd i chi fynd yn sâl, fe fyddwn yn rheoli'r cyfnod salwch yn unol ag arfer da, yn deg, yn rhesymol ac yn gyson. Mae hyd y cyfnod salwch sy'n dod o dan gyflog salwch yn dibynnu ar y cyfnod yr ydych wedi gwasanaethu, gyda lleiafswm o un mis o gyflog llawn ac uchafswm o chwe mis o gyflog llawn a chwe mis o hanner cyflog.
 • Amser i Ffwrdd o'r Gwaith
  Mae yna nifer o amgylchiadau ble mae hawl gennych i amser i ffwrdd o'r gwaith (gyda chyflog neu heb gyflog) er enghraifft mamolaeth, tadolaeth, mabwysiadu, cynhaliwr, profedigaeth a gwasanaethu yn y lluoedd afreolaidd.  Mewn sawl   achos, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn caniatáu amser i ffwrdd yn ychwanegol at yr amser sy'n dod o dan ddeddfwriaeth neu gytundeb cenedlaethol.
 • Digwyddiadau Cymdeithasol/Codi Arian
  Mae digwyddiadau codi arian fel Comic Relief yn cael eu trefnu a'u mwynhau'n dda. Fe fyddwn bob amser yn gwneud lle i achos gwerth chweil ac ymdeimlad o dîm.

Datblygiad Gweithwyr


 • Hyfforddiant
  Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu hyfforddiant a datblygiad parhaus sy'n berthnasol ac yn addas i weledigaeth a blaenoriaethau'r Parc. Mae yna gynllun arfarnu mewn lle i annog cyfathrebu, gosod disgwyliadau a thargedau blynyddol, adolygu cynnydd a pherfformiad ac adnabod anghenion hyfforddiant.
 • Cysgodi Swyddi
  Rydyn ni'n annog staff i ymuno â staff eraill i ddysgu mwy am waith y Parc a'r materion y mae timoedd eraill yn eu wynebu. Mae hyn yn ein helpu i gydweithio. Fe allwch wneud hyn yn ffurfiol o fewn y cynllun cysgodi swyddi, neu ymuno yn y gweithgareddau achlysurol yr ydyn ni'n eu trefnu – mae'r cyfle i ymuno â'r Parcmyn ar daith i wylio morloi ym mis Medi wastad yn boblogaidd!
 • Cymdeithas Staff y Parc Cenedlaethol
  Am £3 y flwyddyn, cewch ymuno â chymdeithas staff y Parc Cenedlaethol sy'n cynnwys staff o bob rhan o Brydain. Fe allwch fwynhau cyfleoedd i fynychu Cynadleddau Blynyddol a Theithiau Maes a chael mynediad at gyfleoedd hyfforddiant, grantiau teithio ayb. Mae'r Awdurdod yn cefnogi'r gweithgareddau sy'n cymryd lle.
 • Cynlluniau a Gostyngiadau Eraill
  Rydyn ni hefyd yn rhan o gynlluniau a chynlluniau aelodaeth eraill fel: Cynllun beicio i'r gwaith, Cymdeithas Ysbytai Cymru; UNISON; Loteri Sir Benfro, ble gellir tynnu swm yn syth o'ch cyflog, ac fe fydd hawl gennych i aelodaeth gorfforaethol gyda Hamdden Cyngor Sir Penfro

Cynnwys Gweithwyr


 • Fforwm Gweithwyr/Grŵp Cynrychiolwyr Staff
  Mae grŵp o gynrychiolwyr o dimau gwahanol yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion sy'n codi ymhlith staff, neu i weithredu fel mecanwaith ymgynghori ar gyfer polisïau a materion newydd sy'n codi ar lefel rheolwyr. Mae cynrychiolwyr o'r grŵp hefyd yn mynychu Fforwm Gweithwyr yr Awdurdod, ble mae'r gweithwyr yn cwrdd ag Aelodau'r Awdurdod.

Cynaladwyedd


 • Y Brif Swydfa
  Yn Ebrill 2004 symudodd y Brif Swyddfa i hen adeilad milwrol o 1904  sydd wedi'i ailddodrefnu'n helaeth, ym Mharc Llanion, Doc Penfro. Roedd y gwaith adnewyddu yn cynnwys egwyddorion 'gwyrdd' fel gwresogi biomas, casglu dŵr glaw ac ynni'r haul. Fe allwch chi weld ein hegwyddorion ar waith! Mae'r adeilad yn edrych allan dros ddyfrffordd Aberdaugleddau - ac mae yna olygfeydd gwych o rai o'r swyddfeydd.
 • Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc
  Mae Oriel y Parc yn adeilad anhygoel ac arloesol sydd wedi ei chuddio yn y tirlun. Dan gochl ei cheinder y mae’r dechnoleg wyrdd ddiweddaraf yn gweithio’n galed i ddarparu amgylchedd cyfforddus a chynaliadwy. Dyluniwyd Oriel y Parc i ddefnyddio ein hadnoddau naturiol, sef yr haul, y glaw a'r llystyfiant brodorol, i ostwng ein defnydd o bŵer a dŵr wedi ei brosesu. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Oriel y Parc.