I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y prosiect newydd a chyffrous Llwybrau

Os hoffech chi gael mwy o flas ar yr hyn sydd gan awyr agored ardderchog Sir Benfro ei gynnig, ond eich bod yn ansicr o ran ble i fynd neu beth i'w wneud, gall y prosiect newydd Llwybrau helpu i'ch rhoi chi ar y trywydd iawn.

Wedi'i redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, nod Llwybrau yw helpu mwy o bobl i dreulio amser yn yr awyr agored drwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli, dysgu a hyfforddi yn y Parc Cenedlaethol ac ardaloedd cyfagos.

Would you like to learn new skills, improve your health and wellbeing and help improve local communities? Become a volunteer for the new Pathways project!​
Hoffech chi ddysgu sgiliau newydd, gwella eich iechyd a'ch llesiant a helpu i wella cymunedau lleol? Dewch i wirfoddoli gyda'r prosiect newydd Llwybrau!

Mae'r prosiect wedi'i ddylunio i gael gwared ar rai o'r rhwystrau mae pobl ifanc sy'n dymuno archwilio cefn gwlad yn eu hwynebu, gyda thrafnidiaeth yn cael ei darparu ar gyfer nifer o'r gweithgareddau.

Bydd y prosiect yn darparu dros 2,000 o brofiadau gwirfoddoli dros gyfnod o dair blynedd, ac yn canolbwyntio ar bobl sydd am wella eu hiechyd a'u llesiant, ynghyd ag ennill profiadau a sgiliau newydd wrth iddynt wneud gwelliannau amgylcheddol i gymunedau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac o'i gwmpas.

Ar ben hynny, bydd y prosiect yn parhau i ddarparu cefnogaeth i grwpiau sy'n gweithio gyda phobl i'w helpu nhw i wneud gwell defnydd o'r awyr agored.

Dywedodd Tom Moses, Cydlynydd Prosiect Llwybrau Awdurdod y Parc: "Mae Llwybrau yn adeiladu ar lwyddiant ein prosiect Eich Parc, a wnaeth helpu dros 40 o sefydliadau lleol i ddefnyddio'r manteision mae'r awyr agored yn gallu cynnig i'w cwsmeriaid. Rydyn ni'n edrych ymlaen at barhau i ddatblygu ein gwaith gyda grwpiau presennol a rhai newydd drwy'r prosiect cyffrous hwn.

"Pobl yw canolbwynt Llwybrau, yn anad dim. Bydd eu safbwyntiau, eu sgiliau a'u profiad yn helpu i arwain y gwaith o ddatblygu'r prosiect, a fydd yn cynnwys rhoi'r cyfle iddyn nhw ddatblygu sgiliau arwain yn ogystal â chael profiadau ysbrydoledig ar draws ein sir hyfryd."

Mae'r prosiect yn dymuno recriwtio gwirfoddolwyr o bob oedran, gallu a chefndir i weithio mewn grwpiau i gyflawni prosiectau ymarferol mewn lleoliadau yn y Parc Cenedlaethol ac o'i gwmpas.

Bydd angen i'r gwirfoddolwyr fod yn 16 oed neu'n hŷn ac, yn ystod camau cynnar y prosiect bydd angen iddynt allu rhoi diwrnod llawn o'u hamser bob tro. Mae cynlluniau hefyd i ddarparu rhywfaint o gyfleoedd byrrach i fodloni anghenion rhai pobl yn well.

The volunteers will tackle practical tasks ranging from footpath repairs, hedgelaying, grassland and woodland management, as well as other conservation projects both in the National Park and closer to where many people live.
Bydd y gwirfoddolwyr yn mynd i'r afael â thasgau ymarferol sy'n amrywio o drwsio llwybrau troed, plygu gwrych, rheoli glaswelltir a choetir, yn ogystal â phrosiectau cadwraeth eraill yn y Parc Cenedlaethol ac yn agosach i le mae llawer o bobl yn byw.

Bydd Llwybrau yn creu cynllun datblygu personol i bob gwirfoddolwr, fel ei fod yn gallu gweithio tuag at rywbeth mae'n dymuno ei gyflawni, a gellir ei gyfeirio at hyfforddiant neu grwpiau perthnasol eraill er mwyn parhau â'i ddatblygiad.

Os hoffech chi fod yn wirfoddolwr Llwybrau, cysylltwch â Tom Iggleden drwy anfon e-bost i tomi@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07866 771190.

Os ydych chi'n grŵp neu'n sefydliad sydd â diddordeb gwybod sut gall Llwybrau eich helpu chi i gyflawni eich nodau, cysylltwch â Tom Moses drwy anfon e-bost i tomm@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07773 788205.

Gyhoeddi 19/09/2017yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion