I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin ar Bolisïau Cynllunio

 Q: Oes gan yr Awdurdod Gynllun Datblygu ar hyn o bryd?
A: Oes. Cynllun Datblygu Lleol, a dderbyniwyd ym mis Medi 2010, sy’n cynnwys polisïau cyffredinol a phenodol i ardal ar ddatblygu Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Q: Beth yw Cynllun Datblygu Lleol?
A: Math newydd o Gynllun Datblygu yw Cynllun Datblygu Lleol, y mae gofyn i bob Awdurdod Cynllunio Lleol ei baratoi.  Mae’n rhoi sicrwydd ynghylch pa fath o ddatblygiad a fydd yn cael ei ganiatáu neu ei wrthod yn ystod cyfnod y Cynllun.

C: Pa bolisïau sy’n berthnasol i Gais Cynllunio?
A: Mae’r System Gynllunio yn cynnwys hierarchaeth o bolisïau cenedlaethol a lleol. Mae polisïau a luniwyd ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol wedi cael eu defnyddio i baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol.  Mae pob cais cynllunio yn cael eu hystyried yng ngoleuni’r polisïau a amlinellir mewn dogfennau polisi cenedlaethol a’r Cynllun Datblygu Lleol.  Efallai y bydd angen ystyried materion eraill, hefyd, sy’n cael eu galw’n ‘Ystyriaethau Materol’.

C: Beth yw’r ardal ddaearyddol sy’n dod dan ofal Gwasanaeth Cynllunio’r Parc Cenedlaethol?
A: Mae’r Awdurdod yn gofalu am ardal ddaearyddol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sydd wedi ei nodi’n glir yn y Map Cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol. Mae’r gwasanaeth yn ymdrin â cheisiadau cynllunio a llunio’r polisi cynllunio.

C: Oes gennych chi nodiadau canllaw ar Gynllunio?
A: Mae gennym amrywiaeth o Nodiadau Canllaw (canllawiau cynllunio atodol)ar Gynllunio Lleol ar gael i’ch helpu chi gydag ymholiadau datblygu penodol.
Yn ogystal, ceir nodiadau canllaw a fydd yn helpu gydag ystod eang o bynciau yn ymwneud â chynllunio.

C: Sut ydw i’n cyflwyno sylwadau ar faterion yn ymwneud â pholisi cynllunio?
A: Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol Gynllun Datblygu Lleol y mae wedi'i fabwysiadu.  Fel ag y mae ym mis Medi 2015, mae'r Cynllun yn cael ei adolygiad cyntaf.  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am sut i gynnig eich mewnbwn i'r adolygiadau hyn, cysylltwch â'r Tîm Cynlluniau Datblygu trwy e-bostio cynlluniaudatblygu@arfordirpenfro.org.uk

Caiff polisïau cynllunio cenedlaethol eu cynhyrchu gan Lywodraeth Cymru, ac felly fe fydd angen i chi fwrw golwg ar ei gwefan- http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/?lang=en.

Peidiwch ag anghofio, os oes gennych fwy o gwestiynau yr hoffech gael atebion iddynt, e-bostiwch nhw i'r cyfeiriad canlynol. E-bostiwch eich cwestiynau at: cynlluniaudatblygu@arfordirpenfro.org.uk.