I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cronfa Datblygu Cynaliadwy » Sut i Geisio am Nawdd

Sut ydw i’n gallu ceisio am nawdd?

Mae ceisio am nawdd gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn broses syml, ac mae help a chyngor ar gael yn hwylus naill ai ar y wefan hon a/neu trwy gysylltu â Swyddog y Gronfa Datblygu Cynaliadwy. Rydyn ni’n edrych ar geisiadau’n barhaus ac felly nid oes unrhyw ddyddiadau cau ffurfiol ar gyfer cyflwyno ceisiadau, a’r cyntaf i’r felin amdani. Os ydych chi’n credu bod eich syniad prosiect chi yn arddangos agwedd, neu sawl agwedd, ar gynaliadwyedd, dilynwch y camau isod:

1. I ddechrau, trafodwch eich syniadau prosiect gyda’n Swyddog Datblygu Cynaliadwy.

2. Ar ôl y trafodaethau cychwynnol, mae’n debygol y bydd angen i chi ddarparu manylion ysgrifenedig ynghylch eich cynnig, er mwyn i ni allu asesu’r cynnig i weld os yw’n cwrdd â meini prawf y gronfa.

3. Os fydd eich cais yn gymwys ar gyfer nawdd, fe fydd angen i chi gyflwyno cais llawn gan gynnwys atodiad ariannol.

Fe fydd help a chyngor ar gael trwy gydol y broses, a gallwn edrych dros eich cais cyn i chi ei gyflwyno’n derfynol.

Cofiwch: Cysylltwch â Swyddog y Gronfa Datblygu Cynaliadwy i drafod eich prosiect cyn anfon cais.

Sut fydd fy nghais yn cael ei asesu?

Fe fydd Pwyllgor y Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn asesu'ch cais. Mae’r Panel yn cwrdd tua phedair gwaith y flwyddyn, ac fe fyddwch yn cael gwahoddiad i gyflwyno’ch cais - nid yw hyn yn anghenraid, ond mae’n gyfle i chi siarad am ddeg munud am eich prosiect, i helpu’r Pwyllgor i ddeall sut fydd eich prosiect yn gwneud gwahaniaeth.

Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Ni ymdrinnir â chais a gyflwynir yn Gymraeg yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Astudiaethau Achos ar gyfer Prosiectau

I ddarllen mwy am astudiaethau achos diweddar sydd wedi elwa o nawdd gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, a sut weithiodd y cyfan, rhowch glic ar ein hadran astudiaethau achos.

Prosiectau a Gefnogwyd

I ddarllen crynodeb o fanylion y prosiectau amrywiol a gefnogwyd ers dechrau’r gronfa, rhowch glic ar ein hadran Prosiectau.