I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllunio Mwynau Rhanbarthol

Cynllunio Mwynau Rhanbarthol

Polisi Cynllunio Cenedlaethol

 

Mae polisi cynllunio mwynau cenedlaethol wedi ei osod allan yn Polisi Cynllunio Cymru (PCC) Pennod 14 Mwynau.

Mae’n nodi: Ni ddylid caniatáu datblygiadau mwynau mewn Parciau Cenedlaethol, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol..’ (PCC 8, Ionawr 2016, paragraff 14.3.2).

 

Mae Nodiadau Cyngor Technegol (MTAN) yn cefnogi Polisi Cynllunio Cymru, a’r rhai perthnasol ar gyfer mwynau yw:

  

Gweithgor Agregiadau Rhanbarthol De Cymru

 

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhan o Weithgor Agregiadau Rhanbarthol De Cymru. Ei rôl yw:

 


  • Monitro cynhyrchiad a dosbarthiad agregiadau cynradd ac eilaidd;
  • Asesu’r galw am agregiadau a’r cyflenwad;
  • Darparu Datganiad Technegol Rhanbarthol bob 5 mlynedd
  • Gweinyddu cyd-drefniadau gwirfoddol Awdurdodau Lleol.

 

Datganiad Technegol Rhanbarthol Adolygiad Cyntaf (Awst 2014)

Mae’r Datganiad Technegol Rhanbarthol yn darparu strategaeth ar gyfer cyflenwi agregiadau adeiladu ar gyfer y dyfodol ar gyfer rhanbarthau Gweithgor Agregiadau y De a’r Gogledd. Mae’n ystyried yr wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael ynghylch y cydbwysedd rhwng cyflenwad a’r galw, a’r syniadau cyfredol ynghylch cynaliadwyedd.

 

Am gyngor pellach ar bolisi cynllunio mwynau, cysylltwch â Richard James (Swyddog Cynllunio a Chyfeiriad y Parc) ar 01646 624 800.