I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth » Prawf Iechyd Bywyd Gwyllt

Prawf Iechyd Bywyd Gwyllt

Mae iechyd ein bywyd gwyllt yn bryder sylweddol, nid dim ond am ei fod yn ennyn diddordeb ac yn creu amgylchedd naturiol gwych i fyw ynddo, ond am ein bod ni’n dibynnu arno!

Mae safleoedd gwarchodedig fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig neu Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn hynod o bwysig fel y ‘goleuadau peilot’ a allai ailgynnau iechyd bioamrywiaeth yn yr ardaloedd ehangach a’r amgylchedd morol. Ond, nid yw’r safleoedd hyn yn gallu bodoli ar eu pennau eu hunain. Maen nhw’n dibynnu ar allu’r ardaloedd gwledig ehangach i alluogi bywyd gwyllt i symud o amgylch ardaloedd newydd a’u poblogi.

Cynhaliwyd Arolwg Cynefinoedd Cymru rhwng 1979 a 1997. Roedd yr arolwg yn dangos faint o dir yn Sir Benfro a oedd yn cael ei gategoreiddio fel tir sy’n dlawd o ran rhywogaethau, gan awgrymu pa mor anodd y mae poblogaethau o rywogaethau yn ei chael i symud o amgylch cefn gwlad Sir Benfro, a sut mae safleoedd sydd o ddiddordeb i fywyd gwyllt wedi dod yn ynysig. Dyma’r achos, yn arbennig, i ffwrdd oddi wrth ardaloedd y godiroedd a’r aberoedd. Ble mae’r ardaloedd gwledig ehangach yn ddarniog oherwydd defnydd tir, mae swyddogaeth yr ecosystem yn cael ei diraddio, ac fe fydd newid yn yr hinsawdd yn rhoi mwy o bwysau eto ar fywyd gwyllt ac yn ychwanegu pwyseddau newydd.

Mae Sir Benfro, a’r dyfroedd gerllaw, yn cael sylw mewn Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol. Mae’r Cynllun hwn yn nodi cynefinoedd a rhywogaethau sydd o bwysigrwydd lleol, cenedlaethol neu ryngwladol ac mae’n nodi’r mesurau cadwraeth sydd eu hangen ar lawer ohonyn nhw.

Mewn arolwg o gynefinoedd a rhywogaethau yn y Cynllun yn 2003, daethpwyd i’r casgliad fod:

• 20% mewn cyflwr ffafriol
• 13% mewn cyflwr anffafriol (ond yn gwella)
• 40% mewn cyflwr anffafriol (ac yn gwaethygu)
• 27% mewn cyflwr anhysbys

Mae’r sefyllfa hon yn adlewyrchiad o ansawdd a swyddogaeth ehangach ecosystem – sy’n amlwg hefyd o gyflwr rhai o nodweddion safleoedd dynodedig.

Felly mae ein hardaloedd gwledig ni, sydd, ar yr olwg gyntaf, yn edrych yn wyrdd ac yn iach, yn ddarniog oherwydd defnydd tir. Fe allech chi ddweud bod yr ardaloedd gwledig yn rhy wyrdd - nid yw gweithgarwch amaethyddol dwys, a hyrwyddwyd ers blynyddoedd lawer gan bolisïau Ewropeaidd a pholisïau’r Deyrnas Unedig, wedi gadael fawr o le i fywyd gwyllt. Nid yw ecosystemau yn gallu gweithredu’n iawn ac fe fydd newid yn yr hinsawdd yn rhoi mwy o bwysau ar fywyd gwyllt, ac yn ychwanegu pwyseddau newydd.

Adroddiad Cyflwr Bywyd Gwyllt Sir Benfro

Mae canlyniadau 19-21 Strategaeth Amgylcheddol Cymru yn arbennig o berthnasol i waith yr Awdurdod yn yr ardal hon. Mae’r canlyniadau hyn yn ymwneud ag atal y golled ymhlith bioamrywiaeth, a’i gwrthdroi, gwella rheolaeth yr ardal wledig ehangach ar gyfer bywyd gwyllt, a gwella cyflwr safleoedd gwarchodedig.

Felly, beth mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei wneud i geisio rhoi sylw i’r materion? Dewch i ddarganfod mwy am ein prosiectau gwarchod natur!