I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Swyddi » Ceisio am swydd » Cyngor ar Geisio am Swydd

Gair o Gyngor ar Geisio am Swydd

Diolch i chi am ddangos diddordeb mewn gweithio i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. A wnewch chi ddarllen y canllawiau canlynol i'ch helpu i lunio eich cais. Cofiwch, dyma'r cam cyntaf mewn proses a allai arwain at gyfweliad ac, o bosib, cynnig o swydd. Dylech wneud pob ymdrech i'w lenwi hyd eithaf eich gallu. Mae'n werth cymryd yr amser i'w wneud yn iawn.

 Yn gyntaf, darllenwch y disgrifiad swydd a'r disgrifiad person ar gyfer y swydd sydd o ddiddordeb i chi yn ofalus (fe fydd y rhain ar ein gwefan neu yn eich pecyn cais ar gyfer y swydd). Peidiwch ag anwybyddu unrhyw wybodaeth arall sydd ar ein gwefan neu a anfonwyd atoch, oherwydd fe allai unrhyw ddogfen am y sefydliad gynnwys peth gwybodaeth ddefnyddiol.

Fe fydd y disgrifiad swydd yn esbonio'r hyn y disgwylir i'r person sy'n cael y swydd ei wneud.

Mae'r disgrifiad person yn dweud pa sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sydd eu hangen er mwyn i chi allu gwneud y gwaith. Fe fydd rhai'n hanfodol a rhai'n ddymunol.

Mae'r meini prawf hanfodol yn nodi'r lefel isaf o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sy'n rhaid i chi eu cael cyn i chi allu gwneud y gwaith. Dylech esbonio ar eich ffurflen gais sut yr ydych chi'n cwrdd â phob un o'r rhain. Ni fyddwch yn cael eich gwahodd am gyfweliad os nad ydych yn bodloni'r rhain, o leiaf.

Mae'r meini prawf dymunol yn nodi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad a fydd yn eich galluogi i wneud y gwaith yn fwy effeithiol. Fe fydd y rhain yn cael eu defnyddio wrth benderfynu pwy fydd yn cael gwahoddiad am gyfweliad, os oes gan nifer fawr o ymgeiswyr yr holl feini prawf hanfodol.

Wrth lunio'r “Datganiad i gefnogi'ch cais”, defnyddiwch y disgrifiad person i'ch helpu i strwythuro agweddau perthnasol eich profiad, sgiliau a gwybodaeth. Anelwch at gynnwys tystiolaeth yn eich cais sy'n cyfateb â phob un o'r meini prawf yn y disgrifiad person.

Mae'n bwysig eich bod yn defnyddio enghreifftiau i ddangos yn glir sut yr ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf hanfodol a dymunol. Nid oes rhaid i chi ddefnyddio enghreifftiau o'ch profiad gwaith – fe allan nhw ddod o feysydd eraill yn eich bywyd ee cyfrifoldebau cartref neu weithgareddau cymdeithasol. Felly peidiwch â dweud “Rwy'n cyfathrebu'n dda, ar lafar ac yn ysgrifenedig” dywedwch sut, er enghraifft "Fel ysgrifennydd y gymdeithas flasu gwin leol, rwy'n trafod gostyngiadau gyda gwerthwyr gwin lleol ac yn trefnu sawl taith i Calais bob blwyddyn ar gyfer y Gymdeithas."

Efallai y bydd y canlynol yn ddefnyddiol i chi wrth i chi lenwi'ch ffurflen:

• Darllenwch drwy'r disgrifiad swydd a'r disgrifiad person.

• Gwnewch ddrafft bras yn gyntaf cyn ysgrifennu fersiwn terfynol taclus sy'n hawdd ei ddarllen.

• Llenwch eich ffurflen gais yn glir, inc du sydd orau (fwy na thebyg y bydd yn cael ei lungopïo). Fe allwch ddefnyddio prosesu geiriau os ydych yn llwytho'r ffurflen oddi ar y wefan neu fe allwch ysgrifennu gyda llaw.

• Gofalwch eich bod yn llenwi pob adran ar y ffurflen gais a defnyddiwch y gofod yn effeithiol. Os ydych yn credu bod ambell adran yn amherthnasol, ysgrifennwch 'Amh' yn yr adran berthnasol.

• Cyn dychwelyd eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod wedi llenwi pob adran - rhowch eich enw ar unrhyw dudalennau ychwanegol yr ydych yn eu defnyddio a pheidiwch ag anghofio rhoi'ch llofnod a'r dyddiad ar y ffurflen. Cadwch gopi o'r hyn yr ydych wedi ei wneud.

• Gwnewch yn siŵr eich bod yn dychwelyd eich cais wedi'i gwblhau cyn y dyddiad cau a nodwyd ar hysbyseb y swydd.

• PEIDIWCH ag anfon CV yn lle'r ffurflen gais – fe allwch gyfeirio at CV neu dudalennau ychwanegol pan fyddwch wedi llenwi'r gofod ar y ffurflen.

• Os ydych yn anabl ac fe fyddai'n ddefnyddiol i chi gael fformat gwahanol i'w ddefnyddio ar gyfer eich cais, cysylltwch â ni er mwyn i ni drefnu hyn.

Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol ar eich ffurflen gais, dydyn ni ddim yn dyfalu nac yn rhagdybio os ydych yn hepgor gwybodaeth. Peidiwch â dibynnu ar y cyfle i ddweud mewn cyfweliad - os nad ydych wedi llenwi'ch ffurflen yn llawn, fydd na ddim cyfweliad.

Pob lwc!