I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Swyddi » Ceisio am swydd » Cyngor ar Eich Cyfweliad

Eich cyfweliad - gair o gyngor

Efallai y byddwch chi'n synnu i glywed bod perfformiad cymaint â 75% o ymgeiswyr yn wael mewn cyfweliadau. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae hyn oherwydd nad oes ganddyn nhw'r sgiliau cyfweld sydd eu hangen ac nid am eu bod nhw ddim yn addas ar gyfer y swydd. Felly os ydych chi'n poeni wrth glywed y gair 'cyfweliad', efallai y bydd y cyngor canlynol yn eithaf defnyddiol i chi.

Paratoi cyn y cyfweliad:

Y cam cyntaf tuag at unrhyw gyfweliad llwyddiannus yw'r gwaith paratoi.

Gwnewch eich gwaith cartref:

 • Cyn y cyfweliad, ceisiwch ddarganfod gymaint ag y gallwch chi am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro a'r Awdurdod - ceisiwch gael copi o unrhyw lenyddiaeth am yr Awdurdod a defnyddiwch y rhyngrwyd.
 • Os ydych chi'n ddigon ffodus i adnabod rhywun sy'n gweithio i ni, yna ceisiwch gael cymaint â phosib o wybodaeth ganddyn nhw.
 • Fe fydd ymchwil yn gwella unrhyw gyflwyniad sy'n rhaid i chi ei wneud. Fe fyddwch yn creu argraff ar y rheiny sy'n eich cyfweld gyda'ch gwybodaeth a'r ymdrech yr ydych wedi ei rhoi i mewn i'ch paratoadau.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod ble mae'r cyfweliad a chynlluniwch eich taith.

Beth allen ni ei holi i chi mewn cyfweliad?

 • Mae'n debygol y byddwch chi'n gorfod ateb nifer o gwestiynau am eich profiad blaenorol, er enghraifft y cyfrifoldebau yr ydych wedi eu cael a'ch cyraeddiadau.
 • Ac fe fyddwn ni'n chwilio am 'dystiolaeth' o sut yr ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf yn y disgrifiad person. Er enghraifft, os ydyn ni eisiau rhywun sy'n cyfathrebu'n dda fe fyddwn ni'n disgwyl i hynny ddangos mewn cyfweliad.
 • Fe fyddwn ni'n gofyn am enghreifftiau o sut yr ydych chi wedi gweithredu yn y gorffennol mewn sefyllfaoedd tebyg i'r rheiny a ddisgwylir yn y swydd hon. Felly cofiwch ailddarllen yr wybodaeth a oedd gennych wrth i chi lenwi eich cais (fel disgrifiad swydd, disgrifiad person), byddwch yn glir ynghylch sut yr ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf ar y disgrifiad person. A gwnewch yn siŵr eich bod chi'n meddwl am enghreifftiau.

Hefyd, dangoswch fod gennych ddiddordeb ynom ni!

Penderfynwch os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, budd-daliadau, datblygu gyrfa a hyfforddiant a gwnewch restr o'r rhain i fynd i'r cyfweliad gyda chi.

Efallai y byddwn ni'n gofyn i chi gymryd 'prawf' gallu/sgiliau/addasrwydd fel rhan o'r cyfweliad, neu, efallai, cyflwyniad.

Os ydych chi wedi paratoi'n dda, rydych chi'n debygol o ymddangos yn hyderus, yn drefnus ac wedi'ch ysgogi ac fe fyddwch hefyd mewn sefyllfa dda i wneud eich gorau.

Y cyfweliad

 • Mae argraffiadau cyntaf yn cyfrif, felly gwisgwch yn addas ac yn smart, byddwch yn gwrtais. Cyrhaeddwch ar amser.
 • Ceisiwch gadw'ch ffocws ar y person sy'n holi'r cwestiwn - rhowch eich sylw llawn iddyn nhw. Peidiwch â gadael i'r ffaith fod y rheiny sy'n eich cyfweliad yn ysgrifennu nodiadau yn ystod y cyfweliad dynnu eich sylw.
 • Ymddangoswch yn bositif am eich hun a'ch cyraeddiadau, canolbwyntiwch ar eich cryfderau.
 • Peidiwch â bod yn negyddol am eich cyn-gyflogwr.
 • Rhowch amser i'ch hun i feddwl – peidiwch ag ofni cymryd seibiant os ydych chi am feddwl am eich ateb.
 • Byddwch yn glir a cheisiwch beidio â malu awyr. Os ydych chi'n gwybod eich bod chi'n dueddol o siarad gormod pan fyddwch chi'n nerfus, yna gwyliwch rhag gwneud hynny a cheisiwch feddwl ymlaen llaw sut y gallwch reoli hyn. Os ydych chi'n dueddol o fod yn nerfus a cholli'ch gallu i siarad, yna dylai'r holl waith paratoi helpu, oherwydd fe fydd pethau gennych yn barod i'w dweud.
 • Byddwch yn barod i roi enghreifftiau o fywyd go iawn i gefnogi unrhyw bwyntiau sydd gennych i'w gwneud.
 • Gofynnwch i'r person sy'n cyfweld am eglurhad os nad ydych chi'n siŵr beth yw'r cwestiwn.
 • Peidiwch â meddwl yn fach o'ch sgiliau a'ch gallu.
 • Os nad ydych chi'n gwybod ateb i gwestiwn, dywedwch hynny. Does dim byd o'i le mewn bod yn onest.

Paratowch eich cwestiynau eich hun i'w holi ar ddiwedd y cyfweliad. Er enghraifft, efallai y byddwch chi am wybod am yr amgylchedd gwaith, a fyddwch chi'n gweithio ar eich pen eich hun neu fel rhan o dîm mwy o faint, beth yw'r cyfleoedd o ran hyfforddiant a dyrchafiad ayb. Mae'r cwestiynau hyn yn dangos eich bod chi wedi meddwl yn ddifrifol am y rôl a bod gennych ddiddordeb gwirioneddol.

Fe allwch chi hefyd nodi unrhyw bwyntiau eraill sy'n cael eu trafod y byddwch chi, efallai, am eglurhad arnynt nes ymlaen yn y cyfweliad.

Gwnewch yn siŵr, erbyn diwedd y cyfweliad, fod gennych yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i benderfynu a ydych chi am y swydd ai peidio, ac os ydych chi, gwnewch hynny'n glir yn y cyfweliad.

Fel arfer, fe fyddwn ni'n dweud beth sy'n digwydd nesaf (ee os oes ail gyfweliad, neu pryd y byddwn ni'n cysylltu â chi gyda'r canlyniad) ond os digwydd i ni anghofio, cofiwch ofyn.

Pob lwc!