I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Amdanom Ni » Swyddi » Ceisio am swydd » Y Broses Recriwtio

Crynodeb o'n Proses Recriwtio

Mae dewis y person iawn mor bwysig, ac weithiau fe all gymryd amser ac fe all amrywio o swydd i swydd.


 • Rydyn ni'n anelu at wahodd ymgeiswyr am gyfweliad o fewn pythefnos i'r dyddiad cau a thua wythnos cyn dyddiad y cyfweliad.

Hysbysebu swyddi gwag


 • Fe fyddwn yn hysbysebu swyddi gwag naill ai yn y papur lleol neu mewn cylchgrawn proffesiynol perthnasol, ar ein gwefan ac yn y Ganolfan Waith, ac fe fyddwn yn nodi'n glir sut y gallwch chi ymgeisio.

Ceisiadau


 • Rhaid ymgeisio trwy ddefnyddio ffurflen gais (os nad ydyw'r wybodaeth ynglŷn â'r swydd yn nodi'n wahanol neu os oes angen arbennig gennych).
 • Fe fyddwn ond yn cydnabod ein bod wedi derbyn ceisiadau mewn ymateb i e-bost.
 • Fe fyddwn yn dechrau asesu ceisiadau unwaith y byddwn wedi cyrraedd y dyddiad cau.

Tynnu rhestr fer (penderfynu pwy sy'n cael cyfweliad)


 • Fe fydd o leiaf dau aelod o staff yn gwneud hyn. Rydyn ni'n cymharu pob ymgeisydd yn erbyn y meini prawf hanfodol ac yn nodi'r rheiny sy'n cyfateb orau.
 • Dim ond ymgeiswyr sy'n dangos eu bod yn cwrdd â'r meini prawf fydd yn cael eu hystyried ar gyfer cyfweliad.
 • Os oes mwy o ymgeiswyr yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol nag y gallwn eu cyfweld yn rhesymol, fe fyddwn yn gostwng y nifer trwy eu hasesu yn erbyn y meini prawf dymunol. Neu os ydyn ni'n gofyn am ‘brofiad o …’ yna efallai y byddwn yn dewis y rheiny sydd â'r profiad mwyaf perthnasol.
 • Fe fyddwn yn ysgrifennu at bob ymgeisydd, naill ai'n eu gwahodd am gyfweliad neu'n dweud nad ydynt wedi bod yn llwyddiannus.

Y cyfweliad


 • Os cewch eich dewis am gyfweliad, fe fyddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn neu trwy lythyr (fel arfer o fewn pythefnos i'r dyddiad cau).
 • Yn ystod y cyfweliad, fe fyddwn yn cadarnhau unrhyw wybodaeth hanfodol sydd ar eich ffurflen, gan asesu eich addasrwydd ymhellach, yn enwedig yr agweddau hynny nad oedd modd eu hasesu o'r gwaith papur, ac yn rhoi cyfle i chi i ddarganfod ai dyma'r swydd i chi.
 • Fe fydd o leiaf dau aelod o staff mewn pob cyfweliad, yn aml fe fydd tri.
 • Gofynnir cwestiynau i bob ymgeisydd sy'n delio gyda'r un testunau sylfaenol, ar sail y meini prawf sy'n ymwneud â'r swydd, er mwyn sicrhau ymagwedd gyson a theg. Ond fe fyddwn yn dilyn ymlaen ar ymatebion neu faterion penodol gyda chi hefyd.
 • Ar ddiwedd y cyfweliad, fe allwch ychwanegu unrhyw beth perthnasol na drafodwyd neu egluro unrhyw wybodaeth a nodwyd ynghynt, neu holi unrhyw gwestiynau.
 • Fe fyddwn yn dweud wrthych beth sy'n digwydd ynghylch ein penderfyniad.
 • Os nad ydych yn llwyddiannus, efallai yr hoffech gysylltu ag unrhyw un o'r rai a fu'n eich cyfweld, i gael adborth.

Ffyrdd eraill o asesu ymgeiswyr


 • Yn ychwanegol at y cyfweliad, efallai y byddwn yn defnyddio dulliau eraill o asesu fel cyflwyniadau, neu efallai y byddwn yn gofyn i chi wneud tasg i asesu eich sgiliau/gallu. Ar adegau prin iawn, rydyn ni'n defnyddio asesiad seicofetrig. Fe fyddwn ni'n rhoi gwybod i chi os ydyn ni'n cynnwys unrhyw un o'r asesiadau hyn.

Polisi Cyfleoedd Cyfartal


 • Mae'r Awdurdod yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal, ac mae gweithwyr yn cael eu dewis ar sail eu gallu a'u haddasrwydd. Mae hyn yn golygu'r person sydd â'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad gorau i gyfateb â gofynion y swydd.
 • Wrth lenwi ffurflen gais, gofynnir i ymgeiswyr lenwi ffurflen fonitro, fel y gallwn ni weld a ydyn ni'n denu ymgeiswyr o bob rhan o'n cymunedau ac a yw'n ymddangos bod gan yr Awdurdod gyfleoedd gwaith cyfartal.

Cynnig a phenodi


 • Mae unrhyw gynnig cychwynnol o swydd yn amodol ar dderbyn geirda boddhaol, cliriad meddygol a, ble'n berthnasol, cliriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chyfnod prawf cychwynnol. Efallai y byddwn yn gofyn am dystiolaeth ddogfennol ar gyfer pethau fel cymwysterau neu eich hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Cysylltu â chanolwyr


 • Fe fyddwn yn cysylltu â'r canolwyr hynny a enwebwyd gennych chi, er, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu rhai eraill neu yn dweud ein bod yn bwriadu cysylltu â chyn-gyflogwr hyd yn oed os nad ydych wedi ei enwi. Y rheswm dros wirio canolwyr yw ceisio gwybodaeth amdanoch, neu gadarnhau gwybodaeth amdanoch, gan reolwyr presennol neu gyn-reolwyr neu bobl eraill sydd â gwybodaeth bersonol uniongyrchol ohonoch.
 • Fel arfer fe fydd geirda'n ysgrifenedig ond efallai y byddwn yn gofyn am eirda ar lafar.

Cynnig ffurfiol – Llythyr penodi


 • Unwaith y bydd pob mater sy'n gysylltiedig â'r cynnig (hy. cyflog, dyddiad cychwyn, geirda, gwiriad meddygol ayb) wedi eu cwblhau, fe fyddwn yn anfon y cynnig ffurfiol atoch.