I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Gorfodi

Beth yw Gorfodi Rheolau Cynllunio?

Mae gorfodi rheolau cynllunio yn archwilio i weld os oes unrhyw fesurau rheoli cynllunio wedi eu torri ac, os ceir hyd i achosion o'r fath, yn cymryd camau i'w datrys yn y ffordd fwyaf addas.  

Nid yw gwneud gwaith heb ganiatâd cynllunio yn drosedd.  Ond, os gwneir gwaith sydd heb ei awdurdodi a chymerir camau ffurfiol yn eich erbyn, yna os nad ydych yn cymryd camau i unioni'r sefyllfa, fe allai arwain at drosedd. 

Dyma'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae'r Awdurdod yn cymryd camau gorfodi:

  • ble gwnaethpwyd gwaith adeiladu neu beirianneg neu ble ceir newidiadau i ddefnydd safle ac mae angen caniatâd cynllunio ond ni chafwyd caniatâd cynllunio yn gyntaf 
  • ble rhoddwyd caniatâd cynllunio gydag amodau penodol ond nid yw'r gwaith a wnaed wedi cwrdd â'r amodau hynny.

Os ceir hyd i waith sydd heb ei awdurdodi, fe all yr Awdurdod:

  • Ofyn am gais cynllunio i gael caniatâd am y gwaith a wnaethpwyd
  • Gymryd camau gorfodi ffurfiol – gallwch weld y manylion trwy ddilyn y ddolen gyswllt isod
  • Benderfynu peidio â chymryd unrhyw gamau o gwbl.

Ble'n bosib, mae'n well gan yr Awdurdod setlo'r mater trwy drafodaeth, a dyma'r llwybr cyflymaf bob tro.

Polisi Gorfodi a Chydymffurfio ynghylch Cynllunio a Fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2011

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi mabwysiadu’r polisi uchod.