I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cyn Cyflwyno Cais

Cyn Cyflwyno Cais

Cyn y gallwch chi wneud unrhyw waith mae yna nifer o faterion pwysig sy'n rhaid i chi eu hystyried.

Mae'r canlynol yn rhoi amlinelliad o'r materion y dylech eu hystyried. 

Darperir Canllawiau Cenedlaethol ar gyfer awdurdodau lleol ar sgôp y deunyddiau y dylid eu darparu fel rhan safonol o gais am ganiatâd cynllunio. Yn unol â chyngor gan y Llywodraeth i awdurdodau lleol i fabwysiadu eu rhestr ddilysu eu hunain, mae'r Awdurdod hwn wedi mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol i'r perwyl hwn.

Ni fydd ceisiadau'n cael eu cofrestru i'w hystyried, ac fe fyddan nhw'n cael eu dychwelyd atoch, onid yw'r holl ddeunyddiau angenrheidiol ar gyfer y cais penodol, wedi cael eu cynnwys. Felly, yng ngheisiadau perchentywyr, fe fydd angen yr holl ddarluniau, manylion ayb. gan gynnwys manylion y deunyddiau y cynigir eu defnyddio ac unrhyw dirlunio a gynigir fel rhan o'r mesurau lliniaru, gyda'r cais.

Gyda cheisiadau mwy o faint, fe fydd angen data llawn yr tirfesuriad, darluniau i raddfa lawn, o bosib cytundeb cyfreithiol drafft ayb. I sicrhau eich bod yn cynnwys popeth sydd ei angen, darllenwch y CCA (dolen isod) a defnyddiwch y gwasanaeth 'cyn cyflwyno cais' a gynigir gan yr Awdurdod.

Rheoli Adeiladu

Mae Rheoli Adeiladu (yr angen i gwrdd â gofynion Rheoliadau Adeiladu) a Chynllunio (yr angen i gwrdd â Deddfwriaeth Gynllunio) yn fathau gwahanol o ddeddfwriaeth.   Ar gyfer sawl math o ddatblygiad, mae angen y DDAU cyn y gall unrhyw waith ddechrau.

Ar gyfer datblygiadau o fewn ardal Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gweinyddir yr elfen Gynllunio gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a'r elfen Rheoli Adeiladu gan Gyngor Sir Penfro.

Datblygiadau a Ganiateir

Gellir gwneud peth gwaith llai i dai heb orfod cael caniatâd cynllunio - gelwir y gwaith yma'n "ddatblygiad a ganiateir".

Mae'r hawliau hyn yn cynnwys pethau fel estyniadau bach, cyntedd, waliau gardd, dysglau lloeren a thanciau olew.

Nid oes gan fflatiau a fflatiau deulawr yr hawliau hyn, na rhai tai chwaith, yn enwedig tai newydd neu dai sydd wedi eu trawsnewid o ddefnydd arall ac wedi colli'r hawliau hyn.

Mae'r rheolau sy'n llywodraethu "datblygiad a ganiateir" yn gymhleth a hefyd yn cael eu newid gan y Llywodraeth bob hyn a hyn.  Mae'n ddoeth gofyn am gyngor cyn gwneud unrhyw newidiadau.

Os ydych yn cael cyngor cyn cyflwyno cais fe all arbed amser a helpu datrys unrhyw broblemau yn gynnar yn y broses.

Cyngor Cyn Cyflwyno Cais

Cyn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol, fe allwch chi ofyn i'r adran cynllunio am eu barn anffurfiol nhw ar y gwaith yr ydych chi am ei wneud.

Rydyn ni'n annog trafodaethau o'r fath oherwydd, yn aml, maen nhw'n gallu cyflymu'r broses ymgeisio, annog a chefnogi cynlluniau da a'ch helpu i gadw eich costau i lawr.

Nid oes tâl am y cyngor hwn.