I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cyn Cyflwyno Cais » Datblygiadau a Ganiateir

Datblygiadau a Ganiateir

Gall rhai mathau o waith adeiladu mân gael eu gwneud heb fod angen caniatâd cynllunio. Yr enw ar hyn yw datblygu a ganiateir. Mae'r rheolau ar ddatblygu a ganiateir yn gallu newid o dro i dro ac mae bob amser yn ddoeth gofyn am gyngor cyn ichi wneud unrhyw newidiadau. 

Dydy'r hawliau caniataol yma ddim yn bodoli ar gyfer fflatiau a rhandai, ac mae'n bosibl y bydd yr hawliau yma wedi'u tynnu oddi ar rai tai, yn enwedig tai bychan newydd sydd wedi'u creu drwy drosi adeiladau o ddefnydd arall.  Ym mhob achos o'r fath, rhaid cael caniatâd cynllunio ffurfiol ar gyfer POB datblygiad.

Y Rheol 28 Diwrnod a Safleoedd Carafannau a Gwersylla â Thystysgrif


  • Mae’r Rheol 28 Diwrnod yn caniatáu i dirfeddiannwr ddefnyddio tir at ddibenion gwersylla mewn pebyll yn unig, heb orfod cael caniatâd cynllunio ffurfiol, am 28 diwrnod mewn blwyddyn galendr.
  • Mae tystysgrif eithrio gwersylla neu garafannau teithiol yn caniatáu i sefydliad hamdden wersylla neu garafanio ar dir heb drwydded safle na gorfod gwneud cais am ganiatâd cynllunio.
  • Mae ein taflen Y Rheol 28 Diwrnod yn ganllaw cyflym ar yr hyn sy’n cael ei ganiatáu o dan gyfraith cynllunio ar gyfer y rheol 28 diwrnod a safleoedd carafannau a gwersylla â thystysgrif. Ei fwriad yw bod yn arweiniad defnyddiol a syml, ac ni ddylid ei ystyried yn ddehongliad llawn o’r gyfraith. Os ydych chi’n ansicr ynglŷn ag unrhyw beth, cysylltwch â'r tîm Rheoli Datblygu.

Addasiadau ac Estyniadau gan Ddeiliaid Tai
Gall rhai mân addasiadau ac estyniadau ar dai gael eu gwneud heb gydsyniad.

O fewn y Parc Cenedlaethol, mae angen cael cydsyniad ar gyfer unrhyw addasiad sy'n effeithio ar linellau'r to, gan gynnwys gosod ffenestri dormer.

Mân Waith
Mae yna fathau o waith datblygu sy'n gallu cael eu gwneud ar unrhyw adeilad neu dir.


  • Walydd, ffensys a dulliau amgáu eraill

Gall walydd, ffensys a dulliau eraill o amgáu tir gael eu codi cyhyd ag y byddwch yn cadw at amodau ynghylch uchder.  

Mae angen cydsyniad ar gyfer unrhyw ddull amgáu sy'n fwy nag un metr o uchder wrth ochr priffordd sy'n cael ei defnyddio gan gerbydau.

Mae angen cydsyniad ar gyfer unrhyw ddull amgáu arall sydd dros ddau fetr o uchder mewn unrhyw le.

Mae angen cymeradwyaeth ffurfiol ar gyfer unrhyw ddull amgáu o amgylch adeilad rhestredig.


  • Adeiladu mynedfa

Ar yr amod nad oes neb yn barnu bod y fynedfa'n beryglus, does dim angen cydsyniad i greu mynedfa i ffordd ddiddosbarth lle mae angen y fynedfa mewn cysylltiad ag unrhyw ddatblygiad arall a ganiateir.

Mae angen cydsyniad i greu mynedfa i ffordd ddosbarthiadol neu gefnffordd.


  • Peintio y tu allan i adeilad

Does dim angen cydsyniad i beintio y tu allan i adeilad oni bai bod y peintio'n cynnwys hysbyseb, cyhoeddiad neu ddangos y cyfeiriad.

Mae angen cydsyniad adeilad rhestredig er mwyn peintio adeilad rhestredig sydd heb gael ei beintio o'r blaen.

Newid Defnydd
Fel yn achos gwaith adeiladu, mae yna fathau o newid defnydd lle nad oes angen caniatâd cynllunio.

Does dim angen cydsyniad fel arfer i newid o'r naill ddefnydd i'r llall yn yr un Dosbarth.  Er enghraifft: gallai siop fanwerthu sy'n gweithredu fel siop fara newid yn siop deganau, neu gallai sinema droi'n neuadd fingo heb fod angen cydsyniad.

Dylech ofyn am gyngor bob amser i gael gwybod a oes yna ganiatâd ar gyfer newid.

Dymchwel
Mae angen cydsyniad ffurfiol er mwyn dymchwel o dan amgylchiadau penodol.


  • Adeiladau rhestredig

Mae angen cydsyniad bob tro i ddymchwel adeilad rhestredig neu strwythur sydd ynghlwm wrth adeilad rhestredig.


  • Ardaloedd cadwraeth

Mae angen cydsyniad i ddymchwel wal sy'n fwy na 2 fetr o uchder, ac i ddymchwel unrhyw adeilad sy'n fwy na 115m3.


  • Mannau eraill

Mae angen cydsyniad i ddymchwel unrhyw adeilad sy'n annedd neu sydd ynghlwm wrth annedd, os yw'n fwy na 50m3.

Os yw'r gwaith dymchwel yn rhan o gais cynllunio am ailddatblygu safle, dylai manylion y gwaith dymchwel gael eu cynnwys yn y cais.

Camerau CCTV
Mae yna ganiatâd i godi un camera i'w ddefnyddio at ddibenion diogelwch, o dan amodau penodol ynghylch maint a lleoliad y camera.  Dylech ofyn am gyngor er mwyn sicrhau bod eich camera o fewn yr amodau hyn.

Mae angen cydsyniad bob tro er mwyn gosod camera ar adeilad rhestredig (Cydsyniad Adeilad Rhestredig) neu ar heneb gofrestredig (Cydsyniad Heneb Gofrestredig oddi wrth Cadw).

Goleuadau Tu Allan
Er mai pwerau Cynllunio sy'n rheoli 'datblygiad', mae'r Llysoedd wedi deddfu nad yw golau yn 'ddatblygiad' mewn deddfwriaeth gynllunio. Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw un angen caniatâd cynllunio er mwyn taflu unrhyw olau.

Dim ond ble mae darparu golau yn ymwneud â datblygiad, neu ble mae'n rhan o gynllun datblygu mwy o faint, y mae angen cais cynllunio ar ei gyfer, y mae modd gosod amodau.

Yn gyffredinol, ni chymerir bod goleuadau allanol a ychwanegir at adeilad, wal ffin neu ffens sydd eisoes yn bodoli, yn newid ymddangosiad adeilad i raddau sylweddol, ac felly nid yw datblygiad fel arfer angen caniatâd cynllunio ar gyfer hyn.

Os yw'r adeilad yn adeilad rhestredig, mae angen cymeradwyaeth adeilad rhestredig bob tro.