I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Mynd o Le i Le

Mynd o Le i Le

Gwasanaethau Bws Sir Benfro – Y partner cerdded perffaith

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gweld gwell trafnidiaeth gyhoeddus fel ffordd allweddol o ddarparu profiad gwell a gwyrddach ar gyfer ein hymwelwyr a’n trigolion lleol. Rydyn ni’n un o bartneriaid Lonydd Glas Sir Benfro, prosiect i ddatblygu’r defnydd o drafnidiaeth gynaliadwy at ddibenion hamdden yng nghefn gwlad, ac i hyrwyddo cerdded, seiclo, a theithio ar y bwsa’r trên.

Darllenwch i lawr y dudalen i weld pa mor bell allwch chi fynd ar drafnidiaeth gyhoeddus!

Cyrraedd Sir Benfro ar Drafnidiaeth Gyhoeddus

Gyda threnau i Abergwaun, Hwlffordd a Doc Penfro yn ogystal â gwasanaethau bws a fferi, mae yna opsiynau da sy’n eich galluogi chi i adael eich car gartref. Fe fydd rhai darparwyr lletyyn eich casglu chi o’r orsaf drenau, felly cofiwch holi pan fyddwch chi’n trefnu llety.

Am wybodaeth ar gyrraedd Sir Benfro ar drafnidiaeth gyhoeddus, rhowch glic ar Ymholiadau National Rail, Bysiau National Express, Irish Ferries a Stena Line Ferries.

Teithio o amgylch Sir Benfro ar Drafnidiaeth Gyhoeddus

Mae gan Sir Benfro rwydwaith da iawn o wasanaethau bws, sy’n rhedeg rhwng pob tref yn y sir, chwe diwrnod yr wythnos. Mae cyrraedd yr arfordir a’r ardaloedd gwledig mwy poblogaidd ar fws yn hawdd, ond cofiwch fod gwasanaethau llai aml i rai lleoliadau gwledig yn ogystal â gwasanaethau cludiant i gefnogi eu hanghenion.

Mae’r gwasanaeth trên yn Sir Benfro yn ddolen ddefnyddiol rhwng trefi, ac mae’n siwrnai brydferth i gefn gwlad, yn enwedig ar hyd arfordir y de. Mae Lonydd Glas wedi datblygu teithiau cerdded o bob rheilffordd, ac felly mae yna fwy o esgus fyth i chi ddal y trên!

Edrychwch ar yr 'Amserlenni' am wybodaeth bellach.

Bws ‘Cerddwyr’ Arfordir Sir Benfro

Mae hyd yn oed yn haws cyrraedd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a cherdded Llwybr Cenedlaethol Sir Benfro diolch i Wasanaethau Bws Arfordir 'Pâl' Sir Benfro.

Mae Bysiau Arfordir Sir Benfro yn wasanaethau bws lleol sy’n teithio i fyny ac i lawr morlin y Parc Cenedlaethol, gan sicrhau bod pob modfedd o 186 milltir (299km) Llwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, o Landudoch i Lanrhath, o fewn cyrraedd ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae hyn yn golygu eich bod yn gallu cerdded Llwybr yr Arfordiri un cyfeiriad heb orfod mynd yn ôl yr un ffordd eto.

Rhowch glic ar Bysiau Arfordir ac Amserlenni am wybodaeth bellach.

‘Does dim angen i chi fynd yn ôl yr un ffordd eto, defnyddiwch y bws; y partner cerdded perffaith!

Bysiau Cerddwyr Cymunedol

I fynd law yn llaw gyda gwasanaethau bysiau’r arfordir, mae yna genhedlaeth newydd o fysiau cymunedol, sy’n helpu pobl leol ac ymwelwyr i gael mynediad at ardaloedd mwy anghysbell y Parc Cenedlaethol.

Mae Bysiau'r Ddraig Werdd yn darparu trafnidiaeth gyhoeddus i gymunedau lleol. Gwelwch y wefan am fwy o wybodaeth.

Bysiau cwch ym Mhorthstinian

Ers blynyddoedd, defnyddiwyd lleoliad trawiadol Porthstinian fel man cychwyn ar gyfer teithiau cwch i Ynys Dewi, a’r ynysoedd pellach oddi ar y lan. Nawr, gofynnir i bobl sydd am deithio i’r ynysoedd ddal bws y Gwibiwr Celtaidd o  Dyddewi i Borthstinian, a’n helpu ni i wella trafferthion mynediad yn y lleoliad anghysbell ac annwyl hwn.

Deunydd Cysylltiedig

Traveline Cymru- Gwybodaeth ar drafnidiaeth gyhoeddus i Gymru gyfan, ar gyfer y bws a’r trên.