I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cyn Cyflwyno Cais » Effaith Amgylcheddol

Asesu'r Effaith Amgylcheddol

Gyda nifer cyfyngedig o geisiadau, mae'r ddeddfwriaeth Ewropeaidd yn golygu bod rhaid cael Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol i gyd-fynd â'r cynnig.

Mae Rheoliadau Asesiadau Effaith Amgylcheddol 1999 yn rhannu dosbarthiadau penodol o ddatblygiadau yn ddwy restr: y gyntaf lle mae angen asesiad bob tro a'r ail lle mae'r gofynion yn dibynnu ar amgylchiadau penodol.

Mae'r rhestr gyntaf yn cynnwys, er enghraifft, cynigion ar gyfer purfeydd olew newydd, atomfeydd, safleoedd cemegol penodol a safleoedd llosgi ar gyfer gwaredu gwastraff.

Mae'r ail restr yn cynnwys safleoedd arddwys mawr ar gyfer da byw (dros 500 metr sgwâr), datblygu cwarrau, safleoedd diwydiannol i gynhyrchu trydan, ffermydd gwynt lle mae mwy na dau dyrbin, projectau seilwaith penodol fel rheilffyrdd, meysydd awyr etc, safleoedd i drin dwr gwastraff, marinas, pentrefi gwyliau, safleoedd gwersylla parhaol sy'n fwy na hectar, cyrsiau golff etc.

Am fod y tirlun mewn Parc Cenedlaethol - o reidrwydd - wedi'i ddiogelu, fe fydd angen Datganiad Amgylcheddol bron bob tro ar gyfer unrhyw gais yn yr ail restr.

Rhaid i unrhyw asesiad wneud y canlynol:


  • Disgrifio'r datblygiad yn llawn
  • Asesu'r effaith a gâi'r datblygiad ar blanhigion ac anifeiliaid etc,
  • Manylu ar sut y gallai'r nodweddion ffisegol, (allyriannau, swn, dwr, dirgrynu etc) gael eu cynnwys yn y tirlun a pha waith lliniaru a allai fod yn angenrheidiol i ymdopi â nhw
  • Manylu ar ba safleoedd eraill sydd wedi'u hystyried a pham nad ydyn nhw'n addas
  • Disgrifio beth fyddai'r goblygiadau pe na bai'r datblygiad yn mynd yn ei flaen

Os yw'r Parc Cenedlaethol wedi dweud wrthoch chi y dylech gael Asesiad Amgylcheddol i gyd-fynd â'ch cais, yna mae angen ichi wybod beth yn union y dylai'r ddogfen ei gynnwys. I gael deall yr anghenion, gallwch ofyn am Farn Gwmpasu.

Bydd y Farn Gwmpasu yma yn nodi'r holl bynciau trafod a'r perthnasoedd rhyngddyn nhw y bydd angen i chi roi sylw iddyn nhw.

Cwmpasu

Mae'r Weithdrefn Gwmpasu yn ffordd ffurfiol o gael gwybod yr hyn y dylai'r Asesiad ymdrin ag e.

Bydd yr Awdurdod yn ceisio trefnu cyfarfod i'r holl bartïon sydd â buddiant yn y datblygiad. Cewch chithau wahoddiad i drafod pa wybodaeth y mae ei hangen a pham.

I ddilyn y cyfarfod yma, bydd yr Awdurdod yn rhoi ymateb ysgrifenedig ffurfiol. Dylai hwnnw wedyn fod yn sail ar gyfer eich Asesiad Amgylcheddol.

Mae'n debyg y bydd angen ichi roi sylw i rai materion lle mae angen ymchwilio neu arolygu dros gyfnod hir o amser.  Er enghraifft, os ydych yn gwybod bod ystlumod ar gael yn ymyl y safle bydd angen ichi gyflogi rhywun (rhywun sydd â thrwydded benodol fel rheol) i arolygu'r ystlumod a'u harferion dros flwyddyn gyfan er mwyn i batrwm eu hymddygiad gael ei ddeall.

Dim ond drwy wybod a deall yr wybodaeth yma y gallwch leddfu effaith eich cynnig arnyn nhw. Mae'n bwysig cynnwys digon o amser yn eich amserlen i ganiatáu i'r gwaith yma gael ei wneud.

Os ydych yn meddwl gwneud cais lle gallai fod angen Asesiad Amgylcheddol, dydy hi ddim yn debyg y byddwch yn gallu rhoi'r holl wybodaeth angenrheidiol at ei gilydd ar eich pen eich hun. Gall fod angen ichi gyflogi ymgynghorydd sydd wedi arfer â thrafod cynigion mor eang. 

Cyflwyno sylwadau ar gynigion lle mae angen Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol

Mae pob cais sy'n cael ei gyflwyno i'r Awdurdod gyda Datganiad Amgylcheddol yn dod o dan weithdrefnau cyhoeddusrwydd ffurfiol er mwyn caniatáu i unrhyw barti sydd â buddiant gyflwyno sylwadau ar y cynnig.

Mae Hysbysiad Cyhoeddus yn cael ei gyhoeddi mewn papur newydd lleol ac mae hysbysiad yn cael ei godi ar safle'r cais neu yn ei ymyl.  O dan rai amgylchiadau, byddwn yn rhoi gwybod yn uniongyrchol i ddeiliaid unigol eiddo yn agos i'r datblygiad. Mae'r cyhoedd hefyd yn cael annerch y Pwyllgor cyn i unrhyw benderfyniad gael ei wneud. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar Y Pwyllgor ar y ddewislen ar yr ochr chwith.

Os oes gennych unrhyw bryderon am y cynigion, mae croeso bob amser ichi ddod i'r swyddfa ac edrych ar y dogfennau o dan sylw.