I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cyn Cyflwyno Cais » Rhywogaethau a Warchodir

Rhywogaethau a Warchodir

Yn Ewrop, mae cynefinoedd naturiol yn dal i ddirywio ac mae nifer cynyddol o rywogaethau gwyllt dan fygythiad difrifol. Mae llawer o hyn yn ganlyniad i ddatblygiad a dwysau amaethyddol. Am wybodaeth ar fwynau a gwastraff, porwch drwy ddogfen Polisi'r Amgylchedd.

Ym 1992, mabwysiadodd y Cyngor Ewropeaidd Gyfarwyddeb Cynefinoedd sy'n berthnasol i'r Deyrnas Unedig. Yn y Gyfarwyddeb, mae 189 cynefin wedi eu rhestru a 788 rhywogaeth wedi eu nodi, ac mae'n ddyletswydd ar Wledydd sy'n Aelodau o'r Undeb Ewropeaidd eu gwarchod.

Yn y Deyrnas Unedig, mae Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol) 1994 yn trawsnewid y Gyfarwyddeb Ewropeaidd yn gyfraith genedlaethol a ddaeth i rym ym 1994 ac sydd wedi cael ei diwygio ers hynny

Mae yna nifer o rywogaethau ar y rhestr sydd i'w gweld yn Sir Benfro.

Os yw safle yr ydych am ei ddatblygu yn cefnogi unrhyw rai o'r blodau, y ffawna neu'r rhywogaethau eraill sydd ar y rhestr, fe fydd angen i chi gynnwys manylion yn eich cais.

Mewn perthynas â blodau a ffawna, fe fydd angen i chi gynnwys arolwg llawn o'r safle yn nodi'r boblogaeth, ei dosbarthiad a'i hiechyd; asesu effaith eich cynnig arni a manylion unrhyw fesurau gwarchod yr ydych yn bwriadu eu defnyddio.

Os gwyddir bod rhywogaethau a warchodir yn byw ar y safle, yna efallai y bydd angen arolwg llawn a fydd yn asesu'r ffordd y mae'r rhywogaeth yn defnyddio'r safle trwy'r amrywiol dymhorau. Efallai y bydd yn rhaid i arbenigwr wneud hyn a dylech gynnwys digon o amser yn eich rhaglen i sicrhau bod modd i'r gwaith gael ei wneud cyn cyflwyno unrhyw gynllun.

Os oes unrhyw darfu ar rywogaeth efallai y byddwch chi angen trwydded gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a dylech drafod unrhyw gynigion gyda nhw hefyd.

Ystlumod a Thylluanod

Mae'r rhywogaethau hyn a warchodir i'w gweld yn aml mewn hen adeiladau ac ysguborau.  Rhaid i unrhyw gais ar gyfer gwaith i addasu, adnewyddu neu drawsnewid adeilad o'r fath (ysgubor/adeilad allanol, eglwys, hen dy ayb) gael ei gefnogi gan arolwg, a, ble mae yna rywogaeth yn bresennol, manylion unrhyw fesurau lliniaru i sicrhau bod y rhywogaeth yn cael ei gwarchod. 

Rhaid i berson â chymwysterau addas gynnal yr arolwg.

Os oes cais yn dod i law heb arolwg, yna ystyrir bod y cais yn ddirym ac ni fydd yn cael ystyriaeth hyd nes y caiff yr arolwg ei gynnal a'i gyflwyno.