I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cyn Cyflwyno Cais » Rhwymedigaethau Cynllunio

Rhwymedigaethau Cynllunio

Yn Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref ceir darpariaeth sy'n galluogi ymgeisydd, sy'n berchennog ar y tir, i wneud cytundeb gwirfoddol gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol. Rhwymedigaeth Gynllunio yw'r enw ar y cytundeb yma. Gall cytundebau o'r fath gael eu defnyddio -


  • i gyfyngu ar ddatblygu neu ddefnydido tir mewn unrhyw ffordd benodedig
  • i'w gwneud yn ofynnol bod gwaith neu weithgareddau penodol yn cael eu gwneud yn y tir, arno, drosto neu oddi tano
  • i'w gwneud yn ofynnol i'r tir gael ei ddefnyddio mewn ffordd benodol
  • i'w gwneud yn ofynnol bod swm neu symiau yn cael eu talu i'r Awdurdod ar ddyddiad neu ddyddiadau penodedig neu o dro i dro.

Rhaid i gytundeb o'r fath fodloni prawf rhesymoldeb, hynny yw


  • bod angen y cytundeb o safbwynt ymarferol er mwyn i'r datblygiad fynd yn ei flaen
  • yn achos taliad ariannol, y bydd yn cyfrannu at dalu cost darparu cyfleusterau o'r fath yn y dyfodol agos 
  • bod angen y cytundeb o safbwynt cynllunio a'i fod fel arall yn perthyn mor agos i'r datblygiad arfaethedig a'r ffordd y caiff y tir ei ddefnyddio ar ôl i'r datblygiad gael ei gwblhau nes na ddylai'r datblygiad gael ei ganiatáu hebddo.

Mae amrywiaeth mawr o gytundebau o'r fath ar gael ac fe allan nhw gael eu defnyddio i sicrhau elfen o dai fforddiadwy mewn cynllun, i ddarparu gwelliannau ar ffordd sy'n angenrheidiol dim ond am o achos y datblygiad arfaethedig, neu hyd yn oed i "ildio" dibenion eraill o fewn y Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd neu o fewn yr Hawliau Datblygu a Ganiateir fel arfer, gan gyfyngu'r datblygiad i'r hyn sydd wedi'i gynnig a dim mwy. 

Mae'r cyfleuster yma, a allai ganiatáu i'ch datblygiad fynd yn ei flaen, yn fater cyfreithiol, a dylech ei drafod gyda'r Awdurdod gyda chymorth a chyngor eich cyfreithiwr eich hun yn unig.