I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Mynediad i Gefn Gwlad » Cynnal a Chadw'r Llwybr

Cynnal a Chadw Llwybr Arfordir Penfro

Mae Sir Benfro'n unigryw, oherwydd mae yma forlin mor arbennig fod Parc Cenedlaethol a Llwybr Cenedlaethol wedi eu creu yma.

Strumble Head Lighthouse

Tîm Cyflawni y Parc Cenedlaethol sy'n gyfrifol am wella a chynnal a chadw Llwybr yr Arfordir. Mae Swyddog y Llwybr Cenedlaethol yn cerdded y cyfan o Lwybr yr Arfordir bob blwyddyn ac yn nodi unrhyw waith sydd angen ei wneud ar gyfer y Gaeaf canlynol. Mae'r tri Rheolwyr Wardeniad yn cydlynu'r gwaith gyda ffermwyr a thimau o Wardeiniaid. Mae pedwar Tîm o Wardeiniaid yn gwneud y gwaith ar Lwybr yr Arfordir fel rhan o'u rôl hawliau tramwy ehangach. Defnyddir staff ychwanegol yn ystod yr Haf i helpu torri'r isdyfiant yn ôl.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru CNC yn darparu 100% o'r nawdd ar gyfer Swyddog y Llwybr Cenedlaethol ac mae'n ariannu gwaith gwella y cytunir arno. Ariennir y gwaith cynnal a chadw bob dydd gan CNC hyd at 75% a daw 25% gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Mae'r gwaith o gynnal a chadw Llwybr yr Arfordir ar waith trwy gydol y flwyddyn. Yn ystod gwaith yr Haf rydyn ni'n torri'r borfa a llystyfiant arall, efallai y bydd angen torri rhai ardaloedd tri neu hyd yn oed pedair gwaith y flwyddyn (Mae rhedyn yn gallu tyfu hyd at pum troedfedd o uchder gan flocio'r Llwybr).

Rydyn ni hefyd yn gwneud gwaith atgyweirio hanfodol yn yr Haf. Rydyn ni'n gwneud gwaith atgyweirio bob dydd ac adnewyddu sticlau, giatiau a strwythurau eraill y llwybr yn ystod y Gaeaf. Bob blwyddyn, mae rhannau o'r Llwybr yn mynd yn beryglus am fod darnau o glogwyni yn syrthio a rhaid eu symud tua'r tir. Trwy ddefnyddio ein staff ni ein hunain sy'n adnabod y Llwybr yn dda a thrwy broses asesu risg, rydyn ni'n ceisio rhagweld problemau erydiad ac weithiau'n symud llinell y Llwybr, gyda chytundeb y perchennog tir, cyn i'r broblem ddod yn amlwg.

Rydyn ni’n anelu at wella mynediad hwylus ble’n bosib. Ym 1995, roedd yna 536 o sticlau i’w croesi; erbyn 2010 roedd lai na 100. Gosodwyd giatiau yn lle 400 o sticlau, neu cawsant eu gwaredu’n gyfan gwbl.

Ein nod ni yw cadw Llwybr yr Arfordir mor naturiol â phosib. Rydyn ni hefyd yn ceisio darparu amrywiaeth o heriau a phrofiadau at ddant pawb. Defnyddir grisiau (cyfanswm o 4,830) ble mae'n hanfodol yn unig, mae yna risiau ar lethrau yn agos at bwyntiau mynediad ac ar y llethrau mwyaf serth ble mae eu hangen i ostwng erydiad, ond mewn ardaloedd mwy anghysbell nid oes grisiau ar lethrau tebyg. Cynlluniwyd yr arwydd derw a ddefnyddir ar hyd Llwybr yr Arfordir i fod mor anymwthiol â phosib tra'n dal i fod yn amlwg. (Tipyn o gamp os allwch chi ei gyflawni).

Rydyn ni wastad yn falch i glywed am yr agweddau gorau a'r gwaethaf o'ch taith. Fe allwch gysylltu â Swyddog y Llwybr Cenedlaethol drwy e-bost - pcp@arfordirpenfro.org.uk neu dros y ffôn ar 01646 624800.