I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Mynediad i Gefn Gwlad » Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy


Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol am reoli 1,040 km o hawliau tramwy cyhoeddus (llwybrau troed cyhoeddus a llwybrau ceffylau) ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae Awdurdod y Parc wedi blaenoriaethu gwelliannau i hawliau tramwy cyhoeddus, oherwydd dyma’r ffordd orau o archwilio’r arfordir a’r ardaloedd gwledig, a’u mwynhau.

Gellir lawrlwytho copi o'r Cynllun oddi ar wefan Cyngor Sir Penfro.

Y bwriad yw sefydlu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, fel y brif ffordd i awdurdodau lleol nodi gwelliannau i’w rhwydwaith hawliau tramwy lleol, eu blaenoriaethu a chynllunio’n strategol ar eu cyfer, dros gyfnod o ddeng mlynedd. Nod y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yw gwella’r rhwydwaith o lwybrau cyhoeddus, i gwrdd ag anghenion cerddwyr, beicwyr, marchogwyr a phobl anabl, nawr ac yn y dyfodol.

Mae awdurdod lleol wedi ei rwymo’n statudol i baratoi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, yn ôl darpariaethau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, ac mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi paratoi’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar y cyd â Chyngor Sir Penfro. Penderfynwyd yn derfynol ar y Cynllun yng Ngorffennaf 2008, yn dilyn pedair blynedd o ymchwil ac ymgynghoriad cyhoeddus, i ddatblygu’r cynlluniau gweithredu a’r amcanion allweddol er mwyn gwella hawliau tramwy cyhoeddus yn strategol.

Mae’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn cynnwys dwy brif elfen; yr Asesiad a’r Datganiad o Gamau Gweithredu, i reoli a gwella hawliau tramwy cyhoeddus. Roedd yr Asesiad yn dangos bod pobl eisiau rhwydwaith o lwybrau gwledig sydd ag arwyddion, sy’n hawdd eu defnyddio ac sy’n cael eu cynnal a’u cadw’n dda. Roedd y galw am fwy o wybodaeth ar gyfleoedd mynediad yng nghefn gwlad hefyd yn amlwg. Felly, paratowyd y Cynllun Gwella i gwrdd â’r dyheadau hyn. Mae’r Cynllun yn cydnabod yr angen i barhau i gynnal a chadw’r rhwydwaith o lwybrau ac i geisio gwella’r detholiad o gyfleoedd mynediad y mae’n eu cynnig.

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn paratoi rhaglenni blynyddol i weithredu'r cynlluniau gweithredu a nodwyd yn y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ac fe'u defnyddir i geisio am nawdd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.