I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Mynediad i Gefn Gwlad » Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy


Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn rhoi dyletswydd ar bob awdurdod priffyrdd i gyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP) ar gyfer eu hardal.

Y Cynllun Gwella yw'r brif ffordd y mae awdurdodau lleol yn nodi, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer gwelliannau i'w rhwydwaith hawliau tramwy lleol. Nod y Cynllun yw arwain datblygiad strategol y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus gyda gwelliannau i ddiwallu anghenion cerddwyr, beicwyr, marchogwyr a phobl anabl ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Mae'r ddeddfwriaeth yn rhoi modd i’r awdurdod priffyrdd weithio ar y cyd ag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol lle mae rhannau o ardal awdurdod lleol o fewn Parc Cenedlaethol. Paratowyd Cynllun Gwella Hawliau Tramwy cychwynnol yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 2008 2018 ar y cyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Sir Penfro.

Yn unol â chanllawiau diwygiedig Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2016, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol adolygu eu Cynlluniau Gwella a pharatoi Cynllun olynol yn 2018. Gan hynny, mae swyddogion Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Penfro dros y ddwy flynedd ddiwethaf wrth baratoi'r Cynllun olynol.

Mae fersiwn drafft Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Benfro 2018-28 wedi cael ei chyhoeddi ar gyfer ymgynghori gan Gyngor Sir Penfro. Bydd y ddolen isod yn mynd â chi at y ddogfen ymgynghori ar wefan Cyngor Sir Penfro.

Bydd y cyfnod ymgynghori statudol yn para am 12 wythnos ac yn dod i ben ar 3 Awst 2018. Dylid cyfeirio pob sylw at Gyngor Sir Penfro (mae manylion ar gael drwy ddilyn y ddolen uchod).