I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Mynd â’r Ci Am Dro

Mynd â’r Ci Am Dro

Fel arfer, mae croeso i gŵn sy’n cael eu rheoli’n dda ar unrhyw daith i Sir Benfro, boed yn daith hamddenol ar hyd Llwybr 186 milltir Arfordir Sir Benfro neu’r milltiroedd o lonydd gwledig, llwybrau troed a llwybrau ceffylau, neu ar dros hanner cant o draethau’r sir. Mae nifer o’r opsiynau llety yn Sir Benfro hefyd yn croesawu cŵn, yn ogystal â’i hatyniadau a’r bysiau arfordirol.

Mynd a'r ci am dro

Mae mwyafrif y traethau yma’n croesawu eich cyfaill gorau, ond ar anterth yr haf mae yna gyfyngiadau ar gŵn ar rai o’r traethau sydd fwyaf poblogaidd ymhlith teuluoedd. Gwelwch ein Cod Ymddygiad Cerdded eich Ci neu ein tudalen 'Cŵn ar draethau' am ragor o wybodaeth.


  • Byddwch yn ddiogel - cadw'ch ci ar dennyn.
  • Gofalwch eich bod chi'n glanhau ar ôl eich ci bob tro, a'ch bod chi'n cael gwared â'r baw mewn ffordd gyfrifol.

Pan fyddwch chi’n cerdded yn y Parc, mae’n siŵr y dewch chi ar draws bywyd gwyllt ac anifeiliaid fferm, ac mae Llwybr yr Arfordir yn gul ac yn agos at ymyl y clogwyni mewn mannau. Yn gyfreithlon, rhaid i chi beidio â gadael i’ch ci darfu ar anifeiliaid fferm a bywyd gwyllt, na’u herlid. Mae’r adar sy’n clwydo a’r adar sy’n nythu ar y llawr yn agored iawn i niwed, ac fe allai’r gwiberod gnoi eich ci. Da chi, cadwch eich ci dan reolaeth ar bob adeg.

Mae baw ci yn annymunol iawn ac yn gallu achosi heintiau mewn pobl ac anifeiliaid fferm. Mae hefyd yn gallu effeithio ar briddoedd arbennig y mae planhigion prin eu hangen i oroesi. Mae yna ddeddfau lleol sy’n gofyn i chi lanhau ar ôl eich ci ar bron i bob darn o dir yn Sir Benfro a ddefnyddir gan y cyhoedd. Cofiwch lanhau ar ôl eich ci bob tro, a gwaredwch unrhyw faw ci mewn ffordd gyfrifol.

Pan fyddwch chi ar y traeth, cofiwch feddwl am ddefnyddwyr eraill – yn aml mae plant yn ofni cŵn, hyd yn oed rhai cyfeillgar, felly byddwch yn ystyriol ac os nad ydych yn gallu ei reoli’n dda, cadwch eich ci ar dennyn. Os bydd gwartheg yn eich erlid chi a’ch ci, efallai y byddai’n fwy diogel i chi ryddhau’ch ci a dod o hyd i rywle diogel i chi’ch hun.