I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Mynd o Le i Le » Bysiau'r Arfordir-Cwestiynau

Bysiau'r Arfordir – Cwestiynau Cyffredin

Cliciwch ar y ddolen i lawrlwytho amserlennu Bysiau'r Arfordir.

 Beth yw bysiau’r arfordir?Bws ar yr Arfordir

Mae Gwasanaethau Bysiau Arfordir Penfro yn wasanaethau bws lleol sy’n teithio ar hyd yr arfordir, saith niwrnod yr wythnos, yn ystod yr haf, gan ddarparu mynediad at deithiau cerdded, traethau, teithiau cychod, pentrefi lleol ac atyniadau.

Pam maen nhw’n rhedeg?

Maen nhw’n helpu pobl leol ac ymwelwyr i gyrraedd yr arfordir heb orfod defnyddio’u car. Waeth beth yw eich diddordeb, mae gwasanaethau bysiau’r arfordir yn berffaith i chi.

Sut ydw i’n eu defnyddio?

Fe allwch ddefnyddio Bysiau’r Arfordir ar gyfer siwrneiau at eich cyrchfan ac yn ôl, neu ddefnyddio’r bws ar gyfer eich siwrnai allan ac yna cerdded yn ôl at y man ble y dechreuoch chi’n siwrnai. Mae hyn yn eich galluogi chi i gerdded Llwybr yr Arfordir i un cyfeiriad heb orfod mynd yn ôl yr un ffordd.

Mae’n hawdd dal y bws yn Sir Benfro. Mae holl Fysiau’r Arfordir yn gweithredu ar sail ‘Bodio a Theithio’ mewn ardaloedd gwledig, felly’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi arwydd i yrrwr y bws i ddangos eich bod am iddo stopio. Gellir casglu neu ollwng teithwyr mewn unrhyw fan ar hyd llwybr y bysiau, os ydyw’n ddiogel gwneud hynny.

Ble ydw i’n dal y bws?

Mae yna amserlen benodol, sy’n disgrifio lleoliadau arosfannau’r bysiau. Mewn trefi, rydych chi’n dal y bws mewn arosfan fysiau iawn, ond unwaith fyddwch chi yng nghefn gwlad, mae’r bysiau’n gweithredu ar sail ‘Bodio a Theithio’ sy’n golygu nad ydych yn gorfod dod o hyd i arosfan fysiau i ddal bws, dim ond rhoi arwydd i’r gyrrwr eich bod am iddo stopio wrth iddo fynd heibio.

Rhwydwaith Bysiau'r Arfordir

Sut fydda i’n gwybod ble i ddod oddi ar y bws?

Mae gan ein gyrwyr lleol wybodaeth helaeth ynghylch yr ardal, ac fe fyddan nhw’n eich helpu chi i ddod o hyd i bwyntiau casglu a gollwng, i ddod o hyd i’ch cyrchfan neu awgrymu un.

Pryd maen nhw’n rhedeg?

Haf: mae holl Fysiau’r Arfordir yn rhedeg saith niwrnod yr wythnos dros fisoedd yr haf, rhwng mis Mai a mis Medi.

Gaeaf: mae Roced Poppit, Gwibiwr Strwmbl, y Pâl Gwibio a Gwibfws yr Arfordir yn rhedeg ar amserlen lai rheolaidd ar gyfer y gaeaf, o fis Hydref i fis Mai.

A fydd y bysiau’n rhedeg y gaeaf hwn?

Mae pedwar allan o’r pump o Fysiau’r Arfordir yn rhedeg nawr: Roced Poppit, Gwibiwr Strwmbl, y Pâl Gwibio a Gwibfws yr Arfordir. Maen nhw’n rhedeg yn llai aml dros y gaeaf, i adlewyrchu’r galw ar yr adeg hon o’r flwyddyn, ond maen nhw’n rhedeg.

Yn ychwanegol at y bysiau hyn, mae yna wasanaethau bws lleol sy’n rhedeg trwy gydol y flwyddyn, gyda gwasanaethau cyfyngedig ar ddydd Sul dros yr haf. Gweler y ddolen isod at ‘amserlenni’r bysiau’ am wybodaeth bellach.

Pryd mae’r bysiau’n rhedeg dros yr haf?

Mae bysiau’r arfordir yn rhedeg saith niwrnod yr wythnos dros yr haf, i’r un amserlen bob dydd. Ydyn, hyd yn oed ar ddydd Sul a Gŵyl y Banc. Mae amserlenni ar gael ar-lein, gan Ganolfannau Gwybodaeth i Dwristiaid, ac maen nhw hefyd wedi cael eu hargraffu yn Coast to Coast.

I ble maen nhw’n rhedeg?

Mae gwasanaethau bysiau arfordir Sir Benfro yn rhedeg ar hyd morlin y Parc Cenedlaethol, gan sicrhau bod pob modfedd o Lwybr Cenedlaethol 186-milltir (299km) Arfordir Penfro, o Landudoch i Lanrhath, yn hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Faint yw cost y bws?

Mae’n anodd rhoi union bris i chi, oherwydd mae Bysiau’r Arfordir yn wasanaethau lleol cofrestredig, ac mae’r prisiau’n cael eu strwythuro yn unol â hyn. Os hoffech chi wybod faint yw’r gost, ffoniwch y cwmni sy’n gweithredu’r bws yn uniongyrchol, mae’r manylion cyswllt ar yr amserlenni.

Mae deiliaid Tocyn Bws Cymru Gyfan yn teithio’n rhad ac am ddim ar Fysiau’r Arfordir – dangoswch eich tocyn i’r gyrrwr.

Tocyn Crywdro Gorllewin Cymru - Os ydych yn teithio ar sawl bws mewn un diwrnod, fe fydd Tocyn Crwydro Gorllewin Cymru yn cynnig gwerth gwych i chi. Holwch y gyrrwr am Docyn Crwydro Gorllewin Cymru ar y bws cyntaf y byddwch yn ei ddefnyddio ar y diwrnod.

Os ydych yn bwriadu dod i Sir Benfro ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac yn mynd i fod yn teithio dipyn ar y bws, meddyliwch am Docyn Ddarganfod Cymru, a dderbynnir ar holl Fysiau’r Arfordir. Mae’r ddolen isod.

Sut ydw i’n gallu cael amserlen ar gyfer y bysiau?

Cliciwch y ddolen i lawrlwytho Amserlennu Bysiau'r Arfordir. Os hoffech dderbyn taflen drwy’r post gyda’r amserlen arni, anfonwch e-bost at Lonydd Glas Sir Benfro: greenways@pembrokeshire.gov.uk.

Neu, mae Traveline yn siop un stop ar gyfer gwybodaeth ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Pan fyddwch chi’n cynllunio siwrnai, defnyddiwch Traveline Cymru.

Sut ydw i’n cerdded Llwybr yr Arfordir heb gar?

Hawdd! Daliwch drên, bws neu gwch fferi i Sir Benfro ac yna defnyddiwch y bysiau i fynd o le i le. Trwy ddefnyddio bysiau’r arfordir, fe allwch chi gerdded Llwybr yr Arfordir i un cyfeiriad heb orfod poeni am gasglu eich car ar ddiwedd y dydd. Trwy ddefnyddio’r bysiau i deithio i fyny ac i lawr yr arfordir, mae hefyd yn golygu eich bod yn gallu aros yn eich llety am fwy o nosweithiau.

Ydw i’n gallu dod â fy nghi ar y bws?

Ydych, mae croeso i’ch ci ar y bws (yn ôl doethineb y gyrrwr) tra’i fod yn lân, ar dennyn ac yn eistedd ar y llawr ac allan o ffordd y teithwyr eraill. Y cyfan yr ydyn ni’n ei ofyn yw eich bod chi’n berchennog cyfrifol ac yn glanhau ar ôl eich ffrind bach - gan adael dim byd ond ôl ei draed.

A yw bysiau’r arfordir yn hygyrch?

Mae Bysiau’r Arfordir yn gerbydau hygyrch, llawr isel, ac eithrio’r Gwibiwr Celtaidd yn Nhyddewi, sydd â lifft yn y cefn. Ffoniwch Alun Phillips i trafod eich trefniadau teithio ar y bws hon rhwng oriau gwaith (Llun-Gwener) ar 07989 530662.

Ydw i’n gallu dod â fy meic ar y bws?

Yn anffodus, nid yw Bysiau’r Arfordir yn cario raciau beic ar hyn o bryd, ond mae Lonydd Glas yn gweithio ar ffyrdd o wella hyn ar gyfer y dyfodol.

Peidiwch ag anghofio eich bod hefyd yn gallu cario beiciau ar drenau: 2 feic ar drenau Arriva Trains Wales a 6 beic ar drenau First Great Western.

Rydyn ni’n grŵp mawr, a fyddwn ni’n gallu mynd ar y bws?

Os ydych yn grŵp o wyth person neu fwy sydd am ddefnyddio Bysiau’r Arfordir, cofiwch gysylltu â’r cwmni priodol cyn i chi deithio, i drafod eich cynlluniau teithio (Llun-Gwener, yn ystod oriau swyddfa). Mae rhif ffôn y cwmni sy’n gweithredu’r bws ar yr amserlen.

Deunydd Cysylltiedig
Amserlennu Bysiau'r Arfordir.
Amserlenni’r Bysiau - Rhestr o amserlenni bysiau yn Sir Benfro, gan gynnwys Bysiau’r Arfordir - dolen at wefan Cyngor Sir Penfro.
Coast to Coast - Mae amserlen bysiau'r haf yn Coast to Coast
National Rail - Amserlenni Trenau.
Traveline Cymru- Yr wybodaeth ddiweddaraf ar amserlenni trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer Cymru gyfan.
Lonydd Glas Sir Benfro- Partneriaeth trafnidiaeth gynaliadwy o fewn Sir Benfro.
Tocyn Ddarganfod Cymru 'Explore Wales Pass' - Tocyn Trên a Bws Cymru Gyfan.