I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cronfa Datblygu Cynaliadwy » Astudiaethau Achos y CDG » Mencap Sir Benfro Ystagbwll

Gardd Ystagbwll Mencap Sir Benfro

Mae ymweld â Gerddi Muriog hyfryd o heddychlon Ystagbwll yn gyfle i weld cyfoeth o blanhigion ffrwythau a llysiau iach, blodau gwyllt pert, gardd gudd a’r cyfle hefyd i wledda ar de a chacennau cartref.

 

Mae Mencap Sir Benfro Cyf yn prydlesu chwe erw o erddi muriog hanesyddol oddi wrth ystâd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ystagbwll. Yma maent yn rheoli’r ardd at ddibenion amwynder yn ogystal â chynnyrch, ac yn rhoi profiad gwaith a hyfforddiant mewn garddwriaeth i oedolion a phobl ifainc lleol ag anawsterau dysgu. Mae ffrwyth eu llafur a’u llwyddiannau yn gwbl anhygoel gydag amrywiaeth enfawr o blanhigion, ffrwythau, llysiau a blodau yn cael eu harddangos.

 

Gardd Ystagbwll  Gardd Ystagbwll  Gardd Ystagbwll

                                                  

Mae arian y Gronfa Datblygu Cynaliadwy (£110,452) wedi helpu tuag at y gost o ddylunio a chodi’r adeilad cynaliadwy newydd ar y safle, sy’n cynnwys siop oedd gwir ei hangen, swyddfa, gofod cymunedol, tŷ te a chegin. Mae cynnyrch tymhorol o’r ardd yn cael ei werthu yn y siop sydd hefyd yn rhoi profiad o sgiliau bywyd sy’n gysylltiedig â chyfarfod ag aelodau’r cyhoedd sy’n prynu’r cynnyrch a dyfir yma.

 

Yn ogystal â’r siop, mae lle yn yr adeilad newydd i gyflwyno cyrsiau hyfforddiant a chyngor i oedolion a myfyrwyr ag anawsterau dysgu a hefyd i ymwelwyr â’r gerddi. Mae’r adeilad ei hun yn dangos ac yn ennyn ymwybyddiaeth o ffurfiau mwy traddodiadol o adeiladu a thechnolegau amgylcheddol gyfeillgar o wresogi a defnyddio dŵr. Hefyd bydd cyfle yma i ddatblygu cwrs newydd ar gyfer darpar fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn arlwyo a gwasanaethau manwerthu.                  

 

Codwyd yr adeilad newydd drwy ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy ac ymgorffori cynifer o nodweddion cynaliadwy a thechnegau traddodiadol â phosibl. Ymhlith y rhain mae’r canlynol:


  • Prif fframwaith o fyrnau gwellt
  • Rendro morter calch
  • Ailgylchu dŵr to ar gyfer dŵr toiled
  • Gwaredu carthion mewn dull eco gyfeillgar drwy domen dywod
  • Cyfnewid gwres aer i aer ar gyfer gwres canolog a dŵr twym

Gwirfoddolwyr o Ymddiriedolaeth y Tywysog fu’n gweithio’n galed iawn yn llafurio i greu’r ffordd fynediad newydd a maes parcio, drwy symud 300 tunnell o gerrig lleol - a’r rhan fwyaf ohono â’u dwylo! Contractwyr a gododd y ffrâm bren ond staff Mencap eu hunain a adeiladodd y croes-fframau pren oedd yn ffurfio’r ffrâm ar gyfer y drysau a’r ffenestri. Bu grŵp o wirfoddolwyr o blith cadetiaid y fyddin oedd yn hyfforddi yng Ngholeg Sir Benfro yn casglu polion coed ynn a chyll o’r coetir a ddefnyddiwyd i gadw’r byrnau gwellt gyda’i gilydd.

Tîm o wirfoddolwyr o Ymddiriedolaeth y Tywysog, dan oruchwyliaeth staff Mencap, a gododd y walydd o fyrnau gwellt, ac ar y 30ain o Fawrth 2012 rhoddwyd yr olaf o rhyw 600 o fyrnau yn ei le. Wedyn gosodwyd y to dur oedd wedyn yn galluogi contractwr arbenigol i blastro morter calch ar wyneb mewnol ac allanol y byrnau gwellt. Ymhlith y gwaith arall a gyflawnwyd gan y contractwyr arbenigol oedd inswleiddio, codi parwydydd mewnol a plastrfyrddau, gosod system wresogi dan y llawr, a gwaith plymio a thrydan.

Mae’r lluniau canlynol yn dangos y gwahanol gamau o’r gwaith adeiladu:

 

adeilad cynaliadwy yn cael ei adeiladu  heol mynediad yn cael ei adeiladu  adeilad cynaliadwy yn cael ei adeiladu

adeilad cynaliadwy yn cael ei adeiladu   adeilad cynaliadwy yn cael ei adeiladu  adeilad cynaliadwy yn cael ei adeiladu

adeilad cynaliadwy wedi'i gwblhau

Y Camau Nesaf:

Agorodd y ‘Cawdors’, sef  y gegin a’r caffi cymunedol newydd, fis Mehefin 2013 sy’n paratoi prydau bwyd ysgafn blasus a chacenni drwy ddefnyddio cynnyrch tymhorol a dyfir yn yr ardd.

Yn ddi-os mae’r hyfforddiant a’r sgiliau datblygu cymdeithasol y mae oedolion Sir Benfro ag anableddau dysgu yn ei gael yn gwella ansawdd eu bywyd. Y gobaith felly yw y bydd y cyfleuster newydd hefyd yn gymorth i ddenu mwy o ymwelwyr i’r safle, gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o’r gwaith a wneir i helpu oedolion ag anawsterau dysgu sy’n byw yn Sir Benfro. Hefyd bydd yn ychwanegu at y gweithgareddau ac yn ymestyn cwmpas y profiadau sydd ar gael ac yn cynhyrchu incwm i Mencap Sir Benfro barhau i gynnig y gwasanaethau holl bwysig hyn.