I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » CDLl mewn Geiriau ac ar Fap

Cynllun Datblygu Lleol Mewn Geiriau

Cynnwys

Rhestr o bolisïau

Map Rhyngweithiol (Nid yw ar gael ar hyn o v bryd

Set gyfan o Fapiau PDF

1. Cyflwyniad

Y Cynllun Datblygu Lleol

Polisi Cynllunio Cenedlaethol

Sut Paratowyd y Cynllun Datblygu Lleol

Casglu Tystiolaeth

Dod i gyswllt â phobl

Arfarniad o Gynaliadwyedd

Safleoedd Potensial

2. Ble Ydym Ni Nawr- Portread o'r Parc Cenedlaethol

Materion allweddol sydd angen sylw

Dibenion y Parc Cenedlaethol

A. Nodweddion arbennig

B. Datblygiadau mawr, y potensial ar gyfer tyfiant

C. Newid hinsawdd, dylunio cynaliadwy, llifogydd, ynni cynaliadwy

Ch. Economi ymwelwyr, cyflogaeth ac arallgyfeirio yng nghefn gwlad

D. Tai fforddiadwy a chynnydd tai

Dd. Cyfleusterau cymunedol

3. Ble Ydym yn Dymuno Bod – Gweledigaeth ac Amcanion

Gweledigaeth

Gweledigaeth y Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2021

Amcanion

A. Nodweddion Arbennig

B. Datblygiadau mawr, y potensial ar gyfer tyfiant

C. Newid hinsawdd, dylunio cynaliadwy, llifogydd, ynni cynaliadwy

Ch. Economi ymwelwyr, cyflogaeth ac arallgyfeirio yng nghefn gwlad

D. Tai fforddiadwy a chynnydd tai

Dd. Cyfleusterau cymunedol

 

4. Sut Ydym yn Cyflawni Hyn – Strategaeth a Pholisïau'r Cynllun Datblygu Lleol

Troi'r weledigaeth a'r amcanion yn strategaeth a pholisïau ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol

Dibenion y Parc Cenedlaethol a'i Ddyletswydd

Straetegaeth Ofodol

Lleoliad tyfiant

Dinbych-y- pysgod– Canolbwynt Gwasanaethau Lleol a Thwristiaeth

Trefdraeth – Canolfan Leol

Saundersfoot – Canolfan Leol

Tyddewi– Canolfan Leol

Crymych – Canolfan Leol

Canolfannau Gwledig

Cefn Gwlad

Camau Gweithredu Allweddol tu allan i'r Cynllun Datblygu Lleol

A. Nodweddion Arbennig y Parc Cenedlaethol

Llygredd Golau

Bioamrywiaeth

Yr Iaith Gymraeg

Yr Amgylchedd Hanesyddol

Y Dirwedd

Gofod Agored a Lletemau Glas

B. Datblygiadau Mawr, Y Potensial ar gyfer Tyfiant

Datblygiadau Mawr

Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Gosodiadau Peryglus

Graddfa'r Tyfiant

Mwynau

Gwastraff

C. Newid Hinsawdd, Dylunio Cynaliadwy, Llifogydd, Ynni Cynaliadwy

Dylunio Cynaliadwy

Ynni Adnewyddadwy

Llifogydd a Gorlif Arfordirol

Camau Gweithredu Allweddol tu allan i'r Cynllun Datblygu Lleol

Ch. Economi Ymwelwyr, Cyflogaeth

Llety Ymwelwyr, Atyniadau a Gweithgareddau Hamdden

Cyflogaeth

Camau Gweithredu Allweddol tu allan i'r Cynllun Gweithredu Lleol

D. Darpariaeth Tai a Thai Fforddiadwy

Safleoedd Sipsiwn

Datblygiadau Effaith Isel yn Gwneud Cyfraniad Positif

Camau Gweithredu Allweddol tu allan i'r Cynllun Gweithredu Lleol

Dd. Cyfleusterau Cymunedol, Manwerthu, Trafnidiaeth

Cyfleusterau Cymunedol

Manwerthu

Trafnidiaeth Gynaliadwy

Gwasanaethau Cyfleusdodau

Camau Gweithredu Allweddol tu allan i'r Cynllun Gweithredu Lleol

5. Monitro

6. Geirfa

7. Cyfeiriadau

Atodiadau

Lawrlwythwch y testun cyfan fel un ffeil PDF

Abereiddi Mill Tenby Trefin St Davids