I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Gorfodi Cynllunio

Gorfodi Cynllunio yn y Parc Cenedlaethol

Gorfodi cynllunio yw’r broses o ymchwilio i achosion posib o dorri’r rheolau sydd mewn grym i reoli cynllunio a, ble ceir hyd iddynt, ymgymryd â’r dulliau mwyaf priodol o weithredu i unioni’r cam.

Beth yw torri rheolau cynllunio?

Diffinnir torri rheolau cynllunio yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y diwygiwyd) fel:

“ymgymryd â datblygiad heb y caniatâd cynllunio angenrheidiol, neu methu â chydymffurfio ag unrhyw amod neu gyfyngiad sy’n rhan o ganiatâd cynllunio”.

Beth ydym Ni yn ei Wneud?

Mae gan yr Awdurdod dîm pwrpasol o Swyddogion Gorfodi Cynllunio sy’n gyfrifol am ymchwilio i achosion o dorri rheolau cynllunio a cheisio camau gweithredu i unioni’r cam, ble mae eu hangen, ar draws Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Gweler ein tudalen ‘Cysylltiadau Pwysig’ am fanylion strwythur y tîm.

Mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer y rhan fwyaf o waith adeiladu neu weithrediadau eraill, gan gynnwys addasu adeiladau a newid defnydd adeiladau a thir. Mae angen caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer unrhyw waith (gan gynnwys gwaith tu fewn) sy’n effeithio ar gymeriad Adeilad Rhestredig. Mae angen Caniatâd Hysbysebion ar gyfer mathau amrywiol o arwyddion sy’n cael eu harddangos.

Os na chafwyd y caniatâd cynllunio angenrheidiol, yna mae’n bosib y torrwyd rheolau cynllunio neu mae’n bosib y cyflawnwyd trosedd ac y gellir erlyn y sawl sy’n gyfrifol. Bydd yr Awdurdod yn esbonio’r opsiynau sydd ar gael i ddatrys achos o dorri rheolau cynllunio, a bydd ond yn cymryd camau ffurfiol ble mae angen hynny oherwydd nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol, amwynder cyhoeddus a’r Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

I bob pwrpas, mae gorfodi’n broses sy’n cael ei gyrru gan ‘gwyn’ neu ‘ymholiad’, er, bydd yr Awdurdod yn monitro datblygiadau sydd â chaniatâd cynllunio, a’r rheiny sydd angen ufuddhau i amodau cynllunio, yn rheolaidd.

Dogfennau Perthnasol

Mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ‘Bolisi Gorfodi Cynllunio a Chydymffurfiaeth’.  Mabwysiadwyd y Polisi hwn gan yr Awdurdod ar 22 Mehefin 2011 ac mae’n nodi’r prosesau cyfredol mewn perthynas ag ymchwilio i achosion o dorri rheolau cynllunio yn ardal y Parc Cenedlaethol.

Planning Enforcement & Compliance Policy


Yn ychwanegol at yr uchod, gellir cael gwybodaeth bellach yn ein taflen gyngor o’r enw ‘Canllawiau i’r Cyhoedd’. Cynhyrchwyd y daflen hon i helpu esbonio’r prif gamau mewn perthynas â gorfodi cynllunio, gan gynnwys ymchwilio, ac mae’n esbonio sut mae’r Awdurdod yn trafod cwynion sy’n dod i law.

Planning Enforcement in the Pembrokeshire Coast National Park Guide for the Public

Yr hyn y byddwn yn ymchwilio iddo

• Codi adeiladau, estyniadau neu addasu adeiladau
• Newidiadau o bwys i ddefnydd tir neu adeiladau
• Torri amodau sy’n rhan o ganiatâd cynllunio
• Methu â chydymffurfio â chynlluniau a gymeradwywyd fel rhan o ganiatâd cynllunio
• Hysbysebion
• Gwaith i gael gwared ar gloddiau neu goeden dan warchodaeth
• Gwaith ar Adeilad Rhestredig
• Tir ac adeiladau anniben

Fel arfer, ni fydd yr Awdurdod yn ymchwilio i honiadau dienw o dorri rheolau cynllunio, onid ydynt yn honni achos difrifol o dorri rheolau cynllunio, ac ni fydd yn ymyrryd â materion sydd tu allan i reoli cynllunio, gan gynnwys anghydfod rhwng cymdogion ac anghydfod ynghylch perchen ar dir.