I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth » Maes Awyr Tyddewi » Cadwraeth

Cadwraeth

Erbyn hyn, mae Maes Awyr Tyddewi, ble bu injans Halifax unwaith yn rhuo, yn lle arbennig i amrywiaeth gyfoethog o blanhigion ac anifeiliaid. Mae yna ddau gynefin arbennig ar y maes awyr: gweirglodd draddodiadol a gweundir.

Gweirgloddiau – llwyddiant yn hanes yr ehedydd!

Gweithiodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda’r ffermwr lleol i reoli’r glaswelltir fel gweirgloddiau traddodiadol. Mae hyn yn golygu lladd gwair unwaith y tymor yn unig, yn lle sawl gwaith y tymor. Caiff y gwair ei dorri ym mis Gorffennaf er mwyn rhoi cyfle i’r blodau gwyllt fwrw’u hadau, ac fel nad oes unrhyw darfu ar yr ehedyddion.

Mae ehedyddion yn nythu ar y tir, a byddai torri’n gynharach na mis Gorffennaf yn dinistrio’u hwyau. Nawr, mae gan y ddôl statws organig ac mae’n cael ei harchwilio’n rheolaidd gan Gymdeithas y Pridd. Gwelwyd ffrwyth yr ymdrechion hyn, oherwydd mae poblogaeth yr ehedydd wedi dyblu ers rheoli’r glaswelltir mewn ffordd draddodiadol.

Gweundir Maes Awyr Tyddewi

Gweundir

Dynodwyd y gweundir ar hyd ochr ogleddol y maes awyr yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Nawr, mae’r gweundir yn gartref i blanhigion arbennig, sy’n darparu bwyd a chysgod ar gyfer amrywiaeth eang o bryfed, gan gynnwys mursen brin y de, pili-pala britheg y gors, y chwilen deigr werdd a lindysyn yr ymerawdwr.

Mae yna fwy o weundir isel yn Sir Benfro nag yn unrhyw le arall yng Nghymru. Mae gweundiroedd yn ardaloedd o brysglwyni bach fel grug ac eithin sy’n tyfu’n dda mewn pridd gwael, sy’n aml yn wlyb iawn. Cawsant eu creu tua 5000 o flynyddoedd yn ôl pan gliriwyd fforestydd i wneud lle i ffermydd, ac fe’u cynhaliwyd trwy gylchoedd o losgi a phori.

Wrth i arferion ffermio newid a dod yn fwy dwys, mae ardaloedd mawr o weundir wedi diflannu. Ail-grewyd y gweundir ar Faes Awyr Tyddewi. Dymchwelwyd yr hen adeiladau, gosodwyd clai a mawn yn lle’r uwchbridd a gosodwyd grug ac eithin ar ei ben. Caiff yr ardal ei llosgi bob pum mlynedd ac mae defaid a gwartheg yn pori yma dros y gaeaf.