I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Gweithgareddau » Chwilota » Canllawiau chwilota cynaliadwy

Canllawiau chwilota cynaliadwy

Planhigion sy’n addas eu chwilota:


 • Dynaint
 • Mwyar
 • Egroes
 • Blodau ac aeron ysgaw
 • Blodau, dail ac aeron y ddraenen wen
 • Eirin surion bach
 • Eirin du
 • Dail leim a ffawydd (sydd newydd agor)
 • Suran y cŵn
 • Dail tafol
 • Dant y llew
 • Ysgall
 • Roced y berth
 • Garlleg y berth
 • Llyriaid
 • Gwlydd y dom
 • Dail garlleg gwyllt
 • Cnau cyll 
 • Afalau surion bach
 • Dail cyfardwf.

Afalau surion bach
Mae afalau surion bach yn addas eu chwilota.

Er eich diogelwch eich hun – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod bod yr hyn y’ch chi’n ei bigo yn ddiogel i’w fwyta!


 • Mae yna nifer o blanhigion gwenwynig iawn, rhai ohonynt yn yr un grŵp o blanhigion â phersli – gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth y’ch chi’n ei gasglu a’i fod yn ddiogel i’w fwyta.
 • Peidiwch â phigo dail, gwymon, ffrwythau na blodau o ardaloedd sydd wedi’u llygru ger heolydd, arllwysfeydd carthffosiaeth neu fuarth fferm.
 • Ar yr arfordir, cofiwch ystyried y llanw a’r clogwyni.
 • Peidiwch â chasglu gwymon sy’n arnofio (wedi ei ddatgysylltu); i bob pwrpas mae’n farw.

Gofynnwch am ganiatâd


 • Os nad ydych chi ar dir mynediad agored neu hawl tramwy cyhoeddus, gofynnwch am ganiatâd perchennog y tir.
 • Sicrhewch nad yw’r safle neu’r planhigion wedi eu gwarchod (e.e. Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig neu’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu is-ddeddfau lleol eraill sydd mewn grym).

Peidiwch â gwneud difrod


 • Peidiwch â chyflwyno hadau na defnydd planhigion byw o fath arall i’r gwyllt na symud planhigion ymwthiol o un man i fan arall, heb yn wybod neu gan wybod beth y’ch chi’n ei wneud. Mae Clymog Japan wedi lledu ar  hyd ymylon a chyrsiau dŵr ac, yn fwy diweddar, mae Jac y Neidiwr wedi lledu yn syfrdanol o gyflym. Mae ei hadau’n lledu’n hawdd ar esgidiau, ac mae hyn yn wir am glefydau planhigion hefyd.
 • Dilynwch bio-ddiogelwch sylfaenol i osgoi lledu heintiau, glanhewch eich esgidiau rhwng safleoedd!
 • Byddwch yn ofalus rhag difrodi llystyfiant neu nodweddion eraill tra’n casglu; mae’n well torri blodau, dail (gan gynnwys cedowydd) a gwymon (gyda siswrn, cyllell neu debyg) gan adael y gwreiddiau’n gyfan, i wneud cyn lleied o ddifrod â phosib i’r planhigyn.
 • Cofiwch gasglu’n gymedrol, gan gymryd ychydig o ddail neu flodau o bob planhigyn i sicrhau ei fod yn gallu parhau i dyfu, blodeuo a chynhyrchu hadau.
 • Peidiwch â phigo planhigion prin neu blanhigion mwy cyffredin os nad oes llawer ohonynt.
 • Ewch â chanllawiau maes sydd ag enw da gyda chi, a cheisio adnabod cymaint o blanhigion/ffyngau ag y medrwch chi yn y fan a’r lle.
 • Fel arfer, mae coetiroedd hynafol yn cynnwys amrywiaeth gyfoethog o wahanol fathau o ffyngau ac fe allent gynnwys rhai rhywogaethau prin. Dylech fod yn arbennig o ofalus wrth gasglu o’r safleoedd arbennig hyn.
 • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad.

Dolenni