I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cynllunio ac Ecoleg

Cynllunio ac Ecoleg

Yn ei rôl fel Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl), mae gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyfrifoldeb i warchod, cadw a gwella’r amgylchedd naturiol wrth ystyried datblygiadau arfaethedig, ceisiadau cynllunio a newidiadau i ddefnydd tir.

Meadow Pipit - Copyright - Trevor Theobald

Gall rhywogaethau a chynefinoedd gael eu heffeithio’n andwyol o ganlyniad i ddatblygu a chyfrifoldeb yr ACLl yw ystyried yr effaith y gallai’r cynnig gael ar ecoleg y safle. Os oes posibilrwydd o unrhyw effaith andwyol, efallai y bydd angen cynnwys camau i liniaru neu wneud yn iawn am hynny yn rhan o’r cynllun er mwyn gwrthwneud unrhyw ganlyniadau negyddol.

Mae deddfwriaeth Ewrop a’r Deyrnas Unedig, a chynlluniau cenedlaethol a lleol yn rhoi cyfrifoldebau ar yr ACLl sy’n cynnwys gwarchod Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop, rhywogaethau a warchodir gan y Deyrnas Unedig a Safleoedd a Rhywogaethau Pwysig Iawn. Mae’r lefel o warchodaeth sy’n cael ei rhoi i’r rhywogaethau a’r cynefinoedd hyn yn amrywio ond y mae’n ystyriaeth berthnasol y dylid ystyried eu gwarchodaeth ar bob cam o’r broses gynllunio a datblygu.

Mae’r cynlluniau a’r ddeddfwriaeth berthnasol yn cynnwys:

Polisi Cynllunio Lleol

Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a fabwysiadwyd yn 2010.

Polisi Cynllunio Cenedlaethol

Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 5, Tachwedd 2012) Pennod 5

 

Nodyn Cyngor Technegol 5 (TAN 5), Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009)

 

Deddfwriaeth Genedlaethol

 

Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (yn trosi deddfwriaeth Ewrop, Cyfarwyddeb Cynefinoedd a Chyfarwyddeb Adar, i gyfraith y Deyrnas Unedig)

 

Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

 

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000

 

Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006

 

Bluebell - Copyright - Trevor Theobald

Mae Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ystyried effaith bosibl datblygiad arfaethedig ar yr amgylchedd naturiol, rhywogaethau a chynefinoedd, o dan Bolisi 1) Dibenion a Dyletswydd y Parc Cenedlaethol, 8) Priodweddau Arbennig, 10) Safleoedd Lleol o Gadwraeth Natur neu Ddiddordeb Daearegol, 11) Gwarchod Bioamrywiaeth, 15) Cadwraeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a 29) Meini Prawf Datblygu Cynaliadwy B.

Mae Safonau Prydain ar gyfer Bioamrywiaeth – Cod ymarfer ar gyfer cynllunio a datblygu (BS240404:2013) yn cyfuno arferion gorau a chanllawiau ar gyfer y rhai yn y sector cynllunio a datblygu.  Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cymryd i ystyriaeth y Safon Brydeinig ar gyfer Bioamrywiaeth a byddem yn annog y rhai yn y sector cynllunio, datblygu ac amgylcheddol i fabwysiadu prosesau a’r argymhellion fel cyhoeddir.

Dilysiad

Yn unol â Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 â Safonau Prydain ar gyfer Bioamrywiaeth ni fydd ceisiadau sy’n gofyn am arolygon ecolegol yn cael eu dilysu hyd nes gellir y gwybodaeth o’r fath cael ei ddarparu.  Dylai lefel y wybodaeth fod yn angenrheidiol, yn berthnasol ac yn gymesur i’r datblygiad ac yn ddigonol i hysbysu’r penderfyniad ar y cais.

Mae’r Rhestr Sbardun ar gyfer ystlumod yn darparu rhagor o wybodaeth am gynigion sy'n debygol o fod angen arolygon o ystlumod, gweithgareddau eraill sy'n debygol o fod angen arolygon ecolegol yn cynnwys tyrbinau gwynt, cynlluniau trydan dŵr a datblygiad gerllaw safleoedd o bwysigrwydd rhyngwladol a genedlaethol (gweler Safleoedd Gwarchodedig). Mae trafodaethau cyn cyflwynio cais yn darparu cyfle i ymgeiswyr ganfod a oes angen arolygon ac yn cael eu hargymell ar gam cynnar.

I gael mwy o wybodaeth am faterion ecolegol mewn perthynas â chynllunio a datblygu, cysylltwch â’r:  Ecolegydd Cynllunio 01437 776376 ecology@pembrokeshire.gov.uk