I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Tai Fforddiadwy » Cyfrifo Tai Fforddiadwy

Canllawiau ar gyfrifo tai fforddiadwy

 

 

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth a dogfennau er mwyn cyfrifo gofynion tai fforddiadwy ar gyfer cynlluniau i ddatblygu tai newydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.  Ar y dudalen hon, cewch dempledi ar gyfer cytundebau, map rhyngweithiol o’n hardaloedd ar gyfer yr is-farchnad tai, copi o’r Pecyn Cymorth Arfarnu Datblygiad y mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ei ddefnyddio i gyfrifo cyfraniadau, a proforma i ymgeiswyr ddarparu’r wybodaeth a ddefnyddir i gyfrifo cyfraniadau.

Sut i gyfrifo cyfraniadau tai fforddiadwy

Anheddau sengl

Os ydych yn cyflwyno cais am un annedd sengl, fe fydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn edrych am gyfraniad tai fforddiadwy ar ffurf cyfraniad ariannol ar gyfradd o bunnoedd i bob metr sgwâr o arwynebedd mewnol gros (dyma’r ardal o arwynebau’r waliau mewnol).  I ddarganfod y gyfradd cyfraniad tai fforddiadwy sy’n berthnasol i’ch cynllun chi, gweler ein map o ardaloedd yr is-farchnad tai fforddiadwy a dewiswch leoliad eich datblygiad.

Hap-safleoedd (2 annedd neu fwy)

Os yw’ch safle’n cynnwys 2 uned o dai neu fwy, ac nid yw’n safle a ddyrannwyd yn ein Cynllun Datblygu Lleol, fe fydd APCAP yn edrych am gyfraniad tai fforddiadwy ar ffurf unedau.  Gweler ein map o ardaloedd yr is-farchnad tai am gyfran yr unedau a ddisgwylir fel cyfraniad tai fforddiadwy o fewn yr ardal ble mae’ch safle chi.

Dyraniadau Safle’r Cynllun Datblygu Lleol

Os dyrannwyd eich safle yn ein Cynllun Datblygu Lleol, gweler Atodiad 5 y Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Tai Fforddiadwy am y canran diwygiedig ar gyfer darpariaeth tai fforddiadwy.  Mae’r celloedd gwyrdd yn dangos ble mae’r Awdurdod yn teimlo y byddai cynnig yn hyfyw.  Mae’r Awdurdod yn rhagweld y gall cynlluniau ddisgwyl cyfraniad o 55% o’r Canllawiau Costau Derbyniol gan gymdeithasau tai ble mae’r eiddo’n cael ei drosglwyddo atynt.

Gofynion ar gyfer y Broses o Gynllunio Tai Fforddiadwy

 

 

 

Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy

Er mwyn annog ymagwedd agored at drafodaethau ynghylch tai fforddiadwy gofynnwn i chi gyflwyno pob cais cynllunio neu ymholiad cyn cyflwyno cais gydag Asesiad Hyfywedd Economaidd APCAP (proforma) wedi ei lenwi.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn defnyddio Pecyn Cymorth Arfarnu Datblygiad (DAT) Cymru Gyfan er mwyn cyfrifo cyfraniadau tai fforddiadwy.  Mae’r pecyn cymorth hwn yn fersiwn wedi ei deilwra’n arbennig i Gymru ac yn seiliedig ar Becyn Cymorth 3D Andrew Golland Associates, sef y model a ddefnyddir gan y diwydiant yn Lloegr.  Gall ymgeiswyr hefyd gyflwyno asesiad hyfywedd economaidd o’u cynllun gan ddefnyddio’r pecyn cymorth hwn, ac mae copi o’r pecyn cymorth ac adnoddau eraill sy’n helpu ymgeiswyr i gynhyrchu asesiadau hyfywedd economaidd yn y rhestr adnoddau isod.

Adnoddau: 

Templed Cytundeb Adran 106 Drafft (2 annedd neu fwy)

AR Y GWEILL

 

Cytundeb Unochrog

Mae APCAP wedi cynhyrchu templed cytundeb unochrog ar gyfer anheddau sengl, ynghyd â nodiadau canllaw.

Cymorth ac ymholiadau

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am yr adnoddau a ddarperir ar y wefan hon, neu os ydych yn profi unrhyw faterion technegol, mae croeso i chi gysylltu â ni.