I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
  Tywydd

  Weather  |  Tide Tables

   

  Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Tai Fforddiadwy » CCA Tai Fforddiadwy

  Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy

   

            MEWN GRYM O 5 TACHWEDD 2014

  DIWEDDARIAD AWST 2016: Erbyn hyn mae gan y tabl yn Atodiad 4 yn y Canllawiau Cynllunio Atodol golofn ychwanegol ar gyfer y sectorau cod post sydd wedi’u cynnwys yn yr ardaloedd is-farchnad, fel ei fod yn cydsynio’n llwyr â’r tabl ar dudalen 11 yn yr Adroddiad ar y Prosiect Cyflenwi.  Mae hyn yn egluro bod yr ardaloedd is-farchnad hyn yn seiliedig ar sectorau cod post yn hytrach na Chanolfannau

  Canllawiau Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy

  Mae’r canllawiau hyn yn cymryd lle Canllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2011.

  Dyma amcanion y Canllawiau hyn:


  • Galluogi datblygwyr a pherchnogion tir i ddeall gofynion Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn perthynas â thai fforddiadwy;
  • Rhoi canllawiau clir ar y ffordd y caiff y polisïau sydd wedi eu cynnwys o fewn Cynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eu gweithredu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol; a,
  • Sicrhau cysondeb yn ymagwedd Awdurdod y Parc Cenedlaethol at ddehongli’r Cynllun Datblygu Lleol.

  Beth yw ei Statws?

  Mabwysiadwyd Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar 5 Tachwedd 2014, ac maen nhw’n berthnasol i bob cais am dai a ddilysir o’r dyddiad hwnnw.  Mae’r Canllawiau hyn wedi cael eu bwydo trwy ymgynghoriad â nifer o randdeiliaid pwysig, ac fe’u cyhoeddwyd at ddiben ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 2 Gorffennaf a 26 Medi 2014.

  Wedi cyhoeddi’r Canllawiau at ddiben yr ymgynghoriad ym mis Gorffennaf, fe’u defnyddiwyd at ddibenion rheoli datblygiad.  Gallwch lawrlwytho copi o’r canllawiau a fabwysiadwyd, neu benodau unigol ac atodiadau, trwy ddilyn y dolenni isod.

   

  DIWEDDARIAD AWST 2016: Erbyn hyn mae gan y tabl yn Atodiad 4 yn y Canllawiau Cynllunio Atodol golofn ychwanegol ar gyfer y sectorau cod post sydd wedi’u cynnwys yn yr ardaloedd is-farchnad, fel ei fod yn cydsynio’n llwyr â’r tabl ar dudalen 11 yn yr Adroddiad ar y Prosiect Cyflenwi.  Mae hyn yn egluro bod yr ardaloedd is-farchnad hyn yn seiliedig ar sectorau cod post yn hytrach na Chanolfannau

   

  Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy Parc Cenedlaethol Afordir Penfro (Terfynol)

  Cynnwys:

  1. Cyflwyniad

  2. Cyd-destun

  3. Cefndir Polisi

  4. Gofynion Tai Fforddiadwy

  5. Proses Gynllunio Tai Fforddiadwy

  6. Monitro ac Adolygu

   

  Atodiadau:

  Atodiad 1  Defnyddio Cyfraniadau A106 yn yr Ardal Leol

  Atodiad 2  Asesu Hyfywedd

  Atodiad 3  Rhestr Wirio’r Asesiad Hyfywedd Economaidd

  Atodiad 4  Darparu tai fforddiadwy a chyfraniadau tai fforddiadwy

   

  Mae’r gofynion o ran rhwymedigaeth tai fforddiadwy a chynllunio wedi’u nodi yn y polisïau Cynllun Datblygu Lleol ac yn y Canllawiau Cynllunio Atodol. Os yw’r datblygwr o’r farn y byddai hyfywedd datblygiad arfaethedig yn cael ei effeithio gan ofynion cyfraniadau, mae’n ofynnol gwneud asesiad hyfywedd, a bydd hyn yn cael ei gyfeirio at y Prisiwr Dosbarth gan nad oes gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol y capasiti yn fewnol i asesu arfarniadau hyfywedd. Mae’r Prisiwr Dosbarth yn caniatáu i asesiad annibynnol gael ei wneud o’r cynllun arfaethedig.

  O ran y broses, nid oes pro forma, ond mae’r broses fel a ganlyn:-


  • Derbyn cais, o bosibl gydag arfarniad hyfywedd.

  • Bydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rhoi gwybod i’r ymgeisydd os yw’n dymuno asesu hyfywedd y cais y bydd rhaid iddo dalu ffi i’r Prisiwr Dosbarth, neu’n rhoi gwybod i’r ymgeisydd beth yw’r cyfraniad sy’n ofynnol yn unol â’r Canllawiau Cynllunio Atodol.

  • Os yw'r ymgeisydd yn barod i fynd at y Prisiwr Dosbarth rhoddir gwybod ei bod yn ofynnol cael arfarniad hyfywedd er mwyn cael dyfynbris (os nad yw eisoes wedi cyflwyno arfarniad).

  • Anfon y wybodaeth at y Prisiwr Dosbarth yn gofyn am ddyfynbris am arfarniad hyfywedd a rhoi gwybod i’r Prisiwr Dosbarth beth ddylai’r cyfraniad fod.  

  • Unwaith bod dyfynbris wedi dod i law, ei anfon at yr ymgeisydd am dâl.

  • Unwaith y derbynnir y tâl, rhoi gwybod i’r Prisiwr Dosbarth i fwrw ymlaen â’r arfarniad.  

    


  Os dymunwch gael gwybodaeth bellach am y materion hyn, cofiwch gysylltu â dc@pembrokeshirecoast.org.uk