I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Tai Fforddiadwy » CCA Tai Fforddiadwy

Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy

 

          MEWN GRYM O 5 TACHWEDD 2014

DIWEDDARIAD AWST 2016: Erbyn hyn mae gan y tabl yn Atodiad 4 yn y Canllawiau Cynllunio Atodol golofn ychwanegol ar gyfer y sectorau cod post sydd wedi’u cynnwys yn yr ardaloedd is-farchnad, fel ei fod yn cydsynio’n llwyr â’r tabl ar dudalen 11 yn yr Adroddiad ar y Prosiect Cyflenwi.  Mae hyn yn egluro bod yr ardaloedd is-farchnad hyn yn seiliedig ar sectorau cod post yn hytrach na Chanolfannau

Canllawiau Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy

Mae’r canllawiau hyn yn cymryd lle Canllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2011.

Dyma amcanion y Canllawiau hyn:


  • Galluogi datblygwyr a pherchnogion tir i ddeall gofynion Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn perthynas â thai fforddiadwy;
  • Rhoi canllawiau clir ar y ffordd y caiff y polisïau sydd wedi eu cynnwys o fewn Cynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro eu gweithredu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol; a,
  • Sicrhau cysondeb yn ymagwedd Awdurdod y Parc Cenedlaethol at ddehongli’r Cynllun Datblygu Lleol.

Beth yw ei Statws?

Mabwysiadwyd Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar 5 Tachwedd 2014, ac maen nhw’n berthnasol i bob cais am dai a ddilysir o’r dyddiad hwnnw.  Mae’r Canllawiau hyn wedi cael eu bwydo trwy ymgynghoriad â nifer o randdeiliaid pwysig, ac fe’u cyhoeddwyd at ddiben ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 2 Gorffennaf a 26 Medi 2014.

Wedi cyhoeddi’r Canllawiau at ddiben yr ymgynghoriad ym mis Gorffennaf, fe’u defnyddiwyd at ddibenion rheoli datblygiad.  Gallwch lawrlwytho copi o’r canllawiau a fabwysiadwyd, neu benodau unigol ac atodiadau, trwy ddilyn y dolenni isod.

 

DIWEDDARIAD AWST 2016: Erbyn hyn mae gan y tabl yn Atodiad 4 yn y Canllawiau Cynllunio Atodol golofn ychwanegol ar gyfer y sectorau cod post sydd wedi’u cynnwys yn yr ardaloedd is-farchnad, fel ei fod yn cydsynio’n llwyr â’r tabl ar dudalen 11 yn yr Adroddiad ar y Prosiect Cyflenwi.  Mae hyn yn egluro bod yr ardaloedd is-farchnad hyn yn seiliedig ar sectorau cod post yn hytrach na Chanolfannau

 

Canllawiau Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy Parc Cenedlaethol Afordir Penfro (Terfynol)

Cynnwys:

1. Cyflwyniad

2. Cyd-destun

3. Cefndir Polisi

4. Gofynion Tai Fforddiadwy

5. Proses Gynllunio Tai Fforddiadwy

6. Monitro ac Adolygu

 

Atodiadau:

Atodiad 1  Defnyddio Cyfraniadau A106 yn yr Ardal Leol

Atodiad 2  Asesu Hyfywedd

Atodiad 3  Rhestr Wirio’r Asesiad Hyfywedd Economaidd

Atodiad 4  Darparu tai fforddiadwy a chyfraniadau tai fforddiadwy