I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » Rhestr wirio

Rhestr wirio

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

 Dilynwch y camau yn y rhestr isod ar gynllunio digwyddiad i wneud yn siŵr bod eich digwyddiad yn llwyddiant.

Cam un - Ymchwilio ac ymgynghori

  1. Clustnodwch ardaloedd/lleoliadau/llwybrau/gweithgareddau addas, ystyriwch llefydd parcio, toiledau, trefniadau mynediad ac ati.
  2. Trafodwch y cynigion gyda phob tirberchennog yr effeithir arnynt gan y digwyddiad.
  3. Trafodwch y cynigion gydag asiantaethau perthnasol (gweler Gwybodaeth Bellach am restr o’r asiantaethau).
  4. Meddyliwch am yr amseru: a fydd y meysydd parcio yn llawn a’r ffyrdd/llwybrau yn brysur iawn gydag ymwelwyr eraill?
  5. A fydd eich digwyddiad yn rhoi hwb i fusnesau lleol ar adeg dawel o’r flwyddyn? Y tywydd?
  6. Gwiriwch a yw’r digwyddiad yn gwrthdaro â digwyddiadau eraill.
  7. Gofynnwch am ganiatâd y tirfeddianwyr, a chael caniatâd


Cam dau - Cynllunio a Gweithredu

Paratowch Gynllun Digwyddiad cyffredinol.
Cynllunio iechyd a diogelwch (gan gynnwys asesiadau risg) - gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried pawb a all gael eu heffeithio gan gynnwys y gwylwyr a’r cyhoedd.
Trefnwch yswiriant.
Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cael pob cymeradwyaeth arall megis trwyddedau.
Rhowch wybod i’r rhanddeiliaid a hyrwyddwch y digwyddiad mewn da bryd. Clustnodwch sut i wneud y gorau o fuddiannau a mwynhad y digwyddiad i bawb sydd â diddordeb.
Recriwtiwch gynorthwywyr, stiwardiaid a swyddogion diogelwch.
Briffiwch y cyfranogwyr (gan gynnwys cyhoeddusrwydd a gwybodaeth ymlaen llaw am godau ymddygiad perthnasol).
Briffiwch bob parti perthnasol arall.Cam tri - Adfer ac adolygu:

Symudwch pob rheolfa a seilwaith arall.
Cliriwch y sbwriel.
Gwnewch bob gwaith adfer y cytunwyd i’w wneud.

Gofynnwch am adborth gan y cyfranogwyr a’r partïon oedd â diddordeb.
Rhowch air o ddiolch i bawb fu’n ymwneud â’r digwyddiad.
Lluniwch adroddiad byr ar y buddiannau, yr effeithiau a’r gwersi a ddysgwyd ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol a:< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach