I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 1. Ymchwilio ac ymgynghori » 1.1 Ardaloedd, lleoliadau

1.1 Ardaloedd, lleoliadau, llwybrau a gweithgaredd

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn croesawu digwyddiadau sy'n gwneud i bobl fod yn egnïol, sy’n helpu pobl i ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol, ac sy’n cyfrannu at gynaliadwyedd economaidd a chymdeithasol yr ardal.

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw’r unig Barc Cenedlaethol arfordirol yng ngwledydd Prydain. Mae gan y Parc enw da yn rhyngwladol am ei dirwedd, ei fywyd gwyllt, a’i hanes diwylliannol. Mae nifer o drefnwyr digwyddiadau yn penderfynu cynnal digwyddiadau yn y Parc i fanteisio ar y cefndir hwn o olygfeydd trawiadol a chymeriad Cymreig unigryw.

Broad Haven South

Lle bynnag y bo'n ymarferol, y peth gorau yw cynnal digwyddiadau mewn ardaloedd ac ar adegau o'r flwyddyn pan fyddant yn achosi cyn lleied â phosibl o aflonyddu ar yr amgylchedd, ar fywyd gwyllt ac ar y cymunedau.  Adnodd ardderchog ar gyfer dod o hyd i ardaloedd dynodiad cadwraeth cenedlaethol a rhyngwladol yw Mapio Gweithgarwch Cymru yn www.walesactivitymapping.org.uk. Yn yr un modd, mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ardaloedd sy'n gweddu i’r dim i gynnal digwyddiadau awyr agored trawiadol a llwyddiannus all ddod â chyfranogwyr a gwylwyr yn agosach at yr amgylchedd gwych hwn.

Mae'r Cynllun Rheoli Hamdden ar gyfer Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn rhannu'r Parc yn wyth Ardal Cymeriad Hamdden i annog hamddena yn y lleoliadau a'r amseroedd mwyaf priodol. Cliciwch y ddolen i weld gwybodaeth a’r Map o Ardaloedd Cymeriad Hamdden. Os yw’r digwyddiadau’n cael eu cynllunio a’u rheoli’n dda, nid oes angen iddynt wrthdaro â’r amgylchedd, y trigolion, defnyddwyr eraill, neu dirberchnogion.

Mae'r Parc Cenedlaethol yn ardal mor wyllt a hardd gyda’r fath amrywiaeth o fywyd gwyllt, ac yn ardal hanesyddol, fel bod y rhan fwyaf o'r arfordir yn cael ei ddiogelu mewn rhyw ffordd neu’i gilydd gan ddynodiadau cadwraeth cenedlaethol neu ryngwladol, a dylai trefnwyr digwyddiadau wneud yn siŵr nad yw eu digwyddiad yn achosi difrod neu niwed. Er enghraifft, mae llawer o'r clogwyni arfordirol yn gartref i adar sy'n nythu ar y clogwyni sy'n sensitif i ymyrraeth yn ystod eu tymor magu.  Mae rhannau helaeth o Lwybr Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro yn cael ei werthfawrogi fel man lle gall ymwelwyr fwynhau rhinweddau gwyllt y lle arbennig hwn mewn amgylchedd o lonyddwch.

Os yw eich digwyddiad yn cael ei gynnal mewn meysydd megis llynnoedd, afonydd, neu'r môr, mae'n bwysig darparu gwybodaeth am rywogaethau anfrodorol a allai ddifrodi'r amgylchedd dyfrol. Gallwch helpu atal ymlediad rhywogaethau anfrodorol drwy hyrwyddo rhaglenni megis yr ymgyrch Gwirio, Glanhau, Sychu. Am fwy o wybodaeth ac adnoddau pellach ewch i www.nonnativespecies.org/checkcleandry.

Mae'r holl dir ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn eiddo preifat sy’n cael ei reoli i ryw raddau neu’i gilydd. Mae'r tir yn cynnig swyddi yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol i nifer fawr o bobl, yn bennaf drwy ffermio. Wrth gynllunio digwyddiad awyr agored, mae'n bwysig ystyried yr effeithiau posibl ar weithgareddau megis ŵyna, cynaeafu a da byw yn pori. Dylech bob amser ofyn am arweiniad penodol gan y tirfeddiannwr perthnasol.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach