I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 1. Ymchwilio ac ymgynghori » 1.2 Trafod cynigion

1.2 Trafod cynigion

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Mae tirfeddianwyr yn gwerthfawrogi trafodaethau cynnar am ddigwyddiadau, a gallant fod o gymorth sylweddol i’r trefnwyr drwy fanteisio ar eu cyfoeth o wybodaeth a phrofiad. Mae angen i drefnwyr digwyddiadau ganiatáu digon o amser ar gyfer cysylltu â'r holl bartïon sydd â diddordeb.

Mae ymgysylltu a chyfathrebu yn gynnar yn allweddol i unrhyw ddigwyddiad llwyddiannus.  I gael gwybod pwy sy'n berchen ar y tir yr hoffech ei ddefnyddio ar gyfer cynnal digwyddiad, defnyddiwch wefan y Gofrestrfa Tir Cenedlaethol: www.gov.uk/government/organisations/land-registry.

1.2.1 Gwylwyr 

Bydd angen cynllunio unrhyw ddigwyddiad sydd â nifer fawr o wylwyr yn ofalus, felly ceisiwch fesur effaith y gwylwyr a chynllunio yn unol â hynny.  Ystyriwch:


  • O ble fydd y gwylwyr yn gwylio?
  • Sut fyddant yn teithio i’r mannau gwylio?
  • Pa effaith gaiff y gwylwyr ar draffig a pharcio yn yr ardaloedd gwylio neu gerllaw?
  • Pa effaith gaiff y gwylwyr ar ddefnyddwyr eraill/aelodau’r gymuned yn yr ardal?

Dylai pob un o'r cwestiynau hyn gael eu hystyried wrth asesu effaith y gwylwyr a maint cyffredinol y digwyddiad.

Yn y tablau isod, ceir cyfarwyddyd cyffredinol am faint y digwyddiadau a’r amser a awgrymir ar gyfer cynllunio pob math o ddigwyddiad o'r dechrau’n deg hyd at gwblhau. Mae'r nifer a roddir ar gyfer pob digwyddiad yn cynnwys nifer y cyfranogwyr.

 

Maint y digwyddiad

Math o ddigwyddiad

Bach

Canolig

Mawr

Cerdded

 25-50

 50-100

 100+

Beicio

 25-50

 50-100

 100+

Gweithgaredd dŵr

 15-25

 25-50

 51+

Digwyddiadau Deuol /aml chwaraeon

 15-25

 25-50

 51+

(Mae angen i effaith gwylwyr gael ei gynnwys wrth asesu maint digwyddiad)
 

Camau Cynllunio

Maint y digwyddiad

(1) Ymchwilio ac ymgynghori

(2) Cynllunio a Gweithredu

(3) Adfer ac Adolygu

Mawr

 12-24 mis

 1-12 mis

 Cyn pen 2 fis

Canolig

 4-8 mis

 1-4 mis

Cyn pen 2 fis

Bach

 2-4 mis

 1-2 mis

 Cyn pen 2 fis

Mae’n werth cael amlinelliad o fframwaith y cynllun digwyddiad/asesiad risg fel y gall y tirberchennog gael dealltwriaeth glir o’r digwyddiad.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach