I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 1. Ymchwilio ac ymgynghori » 1.5 Caniatâd y tirberchennog

1.5 Cael caniatâd y tirberchennog

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Dylech bob amser gysylltu â pherchennog y tir lle bwriedir cynnal eich digwyddiad. Efallai na fydd angen i chi bob amser gael caniatâd pob tirfeddiannwr (er enghraifft, os ydych yn cynnal gweithgaredd cerdded ar hyd llwybr cyhoeddus). Rhestrir isod rai o'r sefyllfaoedd lle mae'n rhaid i chi gael caniatâd y tirfeddiannwr.

A yw eich digwyddiad?


  • Yn croesi tir sy’n eiddo preifat neu a reolir yn breifat?
  • Angen cyfleusterau newydd neu dros-dro?
  • Yn rhwystr i weithrediadau rheoli tir?
  • Yn tarfu ar fwynhad pobl eraill?
  • Yn effeithio ar yr amgylchedd?

Efallai y rhoddir caniatâd, gydag amodau neu’n ddiamod, neu gwrthodir caniatâd yn ôl ewyllys y tirfeddiannwr. Nid yw gwrthod caniatâd yn llwyr i gynnal digwyddiad yn digwydd yn aml iawn gan fod y rhan fwyaf o dirfeddianwyr yn barod i gydweithio â cheisiadau rhesymol gan drefnwyr digwyddiadau.

Pentre Ifan

Mae rhai llefydd y byddwch o bosibl yn dymuno cynnal eich digwyddiad ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael eu gwarchod yn arbennig fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA), Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA), Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG) neu fel Henebion Rhestredig (HRh).  Gellwch gael gwybod ble mae'r rhain drwy ddefnyddio'r mapiau rhyngweithiol yn Mapio Gweithgarwch Cymru www.walesactivitymapping.org.uk.

Bydd angen i chi ofyn am gyngor Cyfoeth Naturiol Cymru ar sut i osgoi niweidio nodweddion arbennig y safleoedd hyn ar www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

O ran SoDdGA, rhaid i dirberchnogion gael caniatâd Cyfoeth Naturiol Cymru i gynnal neu i ganiatáu rhai gweithrediadau penodol - a elwir yn 'gweithrediadau sydd angen caniatâd' - a allai niweidio nodweddion y safle, ac os yw’r safle hefyd yn safle AGA neu ACA bydd gofyn cael asesiad arall o bosibl.  Mae'n bwysig ymgynghori â thirberchnogion mewn da bryd i roi cyfle iddynt, os bydd angen, i drafod y materion dan sylw gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

Gall yr Awdurdod Parc Cenedlaethol hefyd roi gwybodaeth a chyngor ar sut i osgoi achosi difrod i gynefinoedd sensitif eraill.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach