I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 2. Cynllunio a Gweithredu » 2.2 Iechyd a Diogelwch

2.2 Iechyd a Diogelwch

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

Rhan hanfodol o gynllunio unrhyw ddigwyddiad yw ystyried pob agwedd ar iechyd a diogelwch. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n cymryd rhan a phobl fydd, neu a allai, gael eu heffeithio gan y digwyddiad.

Ymhlith y grwpiau posibl y dylid eu hystyried yn ystod y digwyddiad mae’r cyfranogwyr, y trefnwyr, y gwylwyr ac ymwelwyr eraill i’r ardal. Bydd angen i bob digwyddiad gael ei asesu gan drefnydd y digwyddiad gan ystyried amgylchiadau arbennig y digwyddiad.

Mae llawer o gyngor arbenigol eisoes ar gael ar y pwnc hwn, yn arbennig ar bwysigrwydd cynnal asesiadau risg ffurfiol, a gellir cael gafael ar y wybodaeth ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch http://www.hse.gov.uk.

Marsial Diogelwch

2.2.1 Yswiriant   

Argymhellir yn gryf cael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus cyn cynnal unrhyw ddigwyddiad. Bydd llawer o dirfeddianwyr yn gwneud hyn yn amod rhoi caniatâd.

Mae yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn cynnwys anaf, colled neu ddifrod i drydydd parti o ganlyniad i esgeulustod, ac felly bydd maint yr yswiriant sy'n ofynnol yn dibynnu ar y risgiau posibl sy'n gysylltiedig â’r digwyddiad.

Ym mhob achos, rhaid i drefnwyr sicrhau bod ganddynt yswiriant priodol. Cyfrifoldeb y trefnwyr yw cymryd cyngor gan eu hyswirwyr ar yr yswiriant fydd ei angen.

Ar gyfer trefnwyr y mae eu chwaraeon neu weithgaredd yn cael ei wneud dan nawdd corff llywodraethu, ac ar gyfer trefnwyr digwyddiadau proffesiynol, mae'n debygol bod eich sefydliad eisoes ag yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Hefyd dylai trefnwyr digwyddiadau ei gwneud yn glir i gyfranogwyr pa yswiriant sydd yn ei le er mwyn iddynt allu ystyried eu sefyllfa bersonol eu hunain. Mae hwn yn bwnc cymhleth a dylid cael cyngor pellach gan ymgynghorwyr arbenigol perthnasol megis broceriaid yswiriant.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach