I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » 2. Cynllunio a Gweithredu » 2.5 Gwneud y mwyaf o’r buddian

2.5 Gwneud y mwyaf o’r buddiannau

< Yn ôl   Rhestr Wirio   Dangos map

2.5.1 Cyfleoedd i bawb

Mae'r Awdurdod yn awyddus i annog pobl i ddefnyddio'r Parc Cenedlaethol fel lle i'w helpu i fabwysiadu ffordd o fyw sy'n cynnwys ymarfer corff yn rheolaidd ac yn gymedrol. Gall hyn fod o fudd enfawr i iechyd unigolyn, ac rydym yn annog digwyddiadau sy'n apelio at bawb yn y gymdeithas.

Er enghraifft, beth am ystyried digwyddiad byrrach neu ddigwyddiad haws, ochr yn ochr â'r prif ddigwyddiad, er mwyn annog ystod ehangach o bobl i fod yn egnïol. Gall hyn gyflwyno unigolion i weithgareddau newydd neu wahanol, ac yn gymorth i Gymru fod yn gymdeithas fwy iach a mwy egnïol.

Trefdraeth

2.5.2 Cefnogi’r economi leol

Er mwyn helpu i wneud y mwyaf o’r manteision economaidd a chymdeithasol lleol, dylid defnyddio cyflenwyr lleol lle bynnag y bo modd. Gall hyn gynnwys materion megis cyflenwi bwyd a diod yn lleol yn y gorsafoedd bwyd a diod, a defnyddio cwmnïau lleol ar gyfer argraffu deunydd cyhoeddusrwydd a gofynion eraill. Gall hyn helpu i ychwanegu naws arbennig Sir Benfro i’ch digwyddiad.

Os oes angen stiwardio, dylai fod yn bosibl llogi llafur lleol i ymgymryd â'r dasg hon. Dylid annog cyfranogwyr, gwylwyr a threfnwyr i ddefnyddio gwestai lleol, llefydd gwely a brecwast lleol, meysydd gwersylla a thai bwyta lleol. Mae gwybodaeth bellach ar y ffordd orau o gysylltu â’r gwasanaethau twristiaeth ar gael gan Dwristiaeth Sir Benfro  www.holiday-pembrokeshire.co.uk.

2.5.3 Hyrwyddo’r Parc Cenedlaethol

Gall digwyddiadau fod yn ffordd o hyrwyddo Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Rydym am i bobl ddod i gael profiad gwych a gadael gyda dealltwriaeth o rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Rydym am i bobl gael eu hysbrydoli i ddychwelyd i Sir Benfro.  Ffordd syml y gellir gwneud hyn yw hyrwyddo'r digwyddiad fel digwyddiad “…ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro”.

2.5.4 Hyrwyddo ymddygiad da

Gall digwyddiadau fod yn ffordd dda o gyfleu negeseuon am sut i ymddwyn yn gyfrifol pan yn yr awyr agored, i gyfranogwyr ac i’r gwylwyr fel ei gilydd. Wrth gyfathrebu â chyfranogwyr a gwylwyr i hyrwyddo arferion gorau, dylid hyrwyddo Cod Cefn Gwlad Cymru neu God Morol Sir Benfro.

Bws yr Arfordir

2.5.5 Trafnidiaeth gynaliadwy

Mae annog defnyddio trafnidiaeth gynaliadwy yn rhoi cyfle i bawb helpu i leihau ôl troed carbon y digwyddiadau. Wrth gynllunio digwyddiad, gwnewch bopeth o fewn eich gallu i annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac i annog rhannu ceir. Er enghraifft, rhoi cyhoeddusrwydd neu roi cysylltiadau ag amserlenni bysiau a threnau gyda’r ffurflenni cais, a chynnwys byrddau trafod ar wefannau i helpu cyfranogwyr rannu gwybodaeth am rannu ceir.

Mae parcio yn y rhan fwyaf o safleoedd hamdden allweddol yn ddigonol ar y rhan fwyaf o wythnosau'r flwyddyn ond gallant orlifo ar wyliau banc a diwrnodau defnydd brig. Mae cyfathrebu â thirfeddianwyr ynghylch y nifer o gerbydau a ddisgwylir yn gwbl hanfodol. Gall perchnogion tir fod yn fan cychwyn allweddol ar gyfer dod o hyd i lefydd parcio gorlifo os bydd angen. Am ragor o wybodaeth am ddulliau cynaliadwy o gludiant yn Sir Benfro ewch i www.pembrokeshiregreenways.co.uk.

2.5.6 Recriwtio cymorth lleol

Bydd y math, maint a lleoliad y digwyddiad yn dylanwadu ar faint o adnoddau fydd eu hangen i sicrhau digwyddiad effeithlon sy’n cael ei redeg yn dda ac sy'n gwneud y gorau o'r manteision tra'n lleihau'r posibilrwydd o effeithio ar ddefnyddwyr eraill y Parc Cenedlaethol. Y gweithwyr allweddol fydd eu hangen o bosibl, yn dibynnu ar faint y digwyddiad, fydd stiwardiaid, swyddog diogelwch, stiward parcio, swyddog gwybodaeth neu stiwardiaid.

Er mwyn gwneud y mwyaf o'r buddiannau o'r digwyddiad a’r mwynhad i’r gymuned leol, awgrymwn defnyddio llafurlu lleol neu grwpiau lleol o wirfoddolwr ar gyfer y swyddi hyn. Gall Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro roi’r wybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd diweddaraf am gyfleoedd gwirfoddoli yn Sir Benfro, gweler www.pavs.org.uk.

< Yn ôl   Hafan Canllawiau   Gwybodaeth bellach