I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Mwynhau » Canllaw Digwyddiad Awyr Agored » Gwybodaeth bellach » Rolau’r sefydliadau allweddol

Rolau’r sefydliadau a’r cysylltiadau allweddol

Yr Heddlu – mae gan yr Heddlu gylch gwaith eang o ran trefn gyhoeddus a rheoli traffig. Rhaid cysylltu â hwy os yw'r digwyddiad yn debygol o fod angen rhyw fath o reoli traffig, neu’n dod â niferoedd mawr, annisgwyl i mewn i’r ardal, neu’n ei gwneud yn ofynnol i drefnu llif y traffig ar ffyrdd neu gerllaw ffyrdd, neu ddigwyddiad sy'n effeithio ar weithgareddau arferol yr ardal.

Cyngor Sir Penfro - mae gan y Cyngor Sir amrediad o gyfrifoldebau statudol ac ymgynghorol. Rhaid cysylltu â hwy am unrhyw ddigwyddiad sy'n rhedeg ar hyd ffyrdd neu gerllaw ffyrdd neu lle mae materion parcio yn debygol o effeithio ar ddefnyddwyr eraill y ffordd. Yn yr un modd, os oes angen arwyddion neu nodi llwybrau ar hyd ffyrdd neu bod gofyn cael cyfleusterau eraill y Cyngor, yna rhaid cysylltu â Chyngor Sir Penfro neu'r Asiantaeth Priffyrdd. Mae Cyngor Sir Penfro hefyd yn debygol o gysylltu â'r Heddlu, y Gwasanaeth Tân a chynghorwyr lleol yn dibynnu ar natur y digwyddiad.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Diben  cyffredinol yr Awdurdod yw sicrhau bod y tri nod yn cael eu cyflawni ar y cyd mewn modd cydlynol. Mewn perthynas â digwyddiadau, mae gan yr Awdurdod rôl o ran y canlynol:

• Hyrwyddo arferion gorau wrth drefnu digwyddiadau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro;

• Gweithio i sicrhau bod digwyddiadau, lle bo modd, yn cyfrannu at nodau’r Parc Cenedlaethol;

• Cynorthwyo trefnwyr digwyddiadau drwy roi cyngor ar arferion gorau, dolenni cyswllt a chysylltiadau lleol

Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro a hawliau tramwy cyhoeddus eraill yn y Parc Cenedlaethol yn cael eu rheoli gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol. Hefyd mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rheoli nifer o feysydd parcio a golygfannau ac yn rheoli’r rhan fwyaf o'r blaendraeth llanw yn Sir Benfro (yr ardal rhwng llanw uchel ac isel).  Felly, mae angen ymgynghori â’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ynglŷn ag unrhyw ddigwyddiad sy'n effeithio ar y safleoedd a’r llwybrau hyn yn uniongyrchol.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dirfeddiannwr mawr yn Sir Benfro ac yn diogelu rhai o'r mannau mwyaf pwysig i bawb eu mwynhau gan gynnwys tai hanesyddol, gerddi, melinau, yr arfordir, fforestydd, coedwigoedd, corsydd, traethau, tir amaeth, rhostir, ynysoedd, olion archeolegol, gwarchodfeydd natur, pentrefi a thafarndai. Dylid cysylltu â hwy os yw’r digwyddiad yn defnyddio, yn croesi neu’n effeithio ar eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Siarter Awyr Agored Sir Benfro/Grŵp Cod Morol – yn hyrwyddo defnydd cynaliadwy o amgylcheddau morol, arfordirol a daearol Sir Benfro ar gyfer gweithgareddau antur a hamdden. Gellir cysylltu â'r grŵp am gyngor ar unrhyw agwedd ar weithgareddau anturus sy'n ymwneud â'r digwyddiad.

Partneriaeth Cyrchfan Sir Benfro – Mae gan y Bartneriaeth aelodau o'r sefydliadau allweddol sy'n ymwneud â thwristiaeth yn Sir Benfro. Mae'r bartneriaeth wedi’i sefydlu i ddiffinio rolau a chyfrifoldebau yn well, clustnodi’r sefydliadau mwyaf priodol i ymgymryd â thasgau penodol ac i gydlynu’r gwaith o gyflawni gweithgaredd sy'n bodloni blaenoriaethau twristiaeth strategol. Mae'r Bartneriaeth wedi cytuno ar Gynllun Cyrchfan y gellir ei lawr-lwytho o http://www.tourismhelp.co.uk/

Twristiaeth Sir Benfro – mae Twristiaeth Sir Benfro yn gweithio'n agos gyda'r gymuned fusnes, sefydliadau ac awdurdodau lleol i gefnogi a hyrwyddo twristiaeth yn Sir Benfro, ac mae'n ffynhonnell arall o wybodaeth ddefnyddiol a gwybodaeth sy'n ymwneud â thwristiaeth, cyflenwyr a marchnata.