I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Gofalu Am » Rheoli Tir er budd Cadwraeth » Rhywogaethau estron goresgynno » Pwyth mewn Pryd

Pwyth mewn Pryd

Mae'r prosiect Pwyth mewn Pryd yn targedu rhywogaethau estron goresgynnol (INNS), sef clymog Japan, Jac y Neidiwr a rhododendron, y gwyddom eu bod yn bresennol yng Nghwm Gwaun.

Maent hefyd ymysg y blaenoriaethau i weithredu arnynt yng Nghynllun Gweithredu ar Rywogaethau Dosbarthedig INNS yn Sir Benfro.

Mynd i wraidd y broblem: Clirio rhododendron anfrodorol oddi ar ochrau serth Cwm Trecŵn fel rhan o prosiect Pwyth mewn Pryd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Mynd i wraidd y broblem: Clirio rhododendron anfrodorol oddi ar ochrau serth Cwm Trecŵn fel rhan o prosiect Pwyth mewn Pryd.

Ariennir y prosiect gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, sy’n cael ei gweinyddu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae rhywogaethau estron goresgynnol yn drech na rhywogaethau brodorol y DU; ac maent yn newid ecosystemau’n ffisegol ac yn gwneud difrod i eiddo. Gall rhai ohonynt, fel yr efwr enfawr, fod yn hynod niweidiol i iechyd pobl.

Anaml iawn y bydd trin y rhywogaethau hyn yn dameidiog yn llwyddo i fynd i'r afael â ffynonellau’r haint, sy’n awgrymu y bydd angen parhau i drin y broblem am gyfnod amhenodol. Nid yw’r driniaeth yn rhad - dywedir bod cost rheoli rhywogaethau estron goresgynnol yn £1.7 biliwn y flwyddyn yn y DU - felly mae atal y broblem yn haws na’i datrys.

Gan fod llawer o rywogaethau goresgynnol yn lledaenu ar hyd cyrsiau dŵr, mae’n ymddangos y byddai’n gost-effeithiol rheoli, ac yna amddiffyn, y dalgylch cyfan mewn ffordd gydgysylltiedig.

Bydd y prosiect, sy’n cael ei reoli gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yn treialu dull o’r fath yng Nghwm Gwaun.

Un o brif nodau’r prosiect yw gwella ymwybyddiaeth sefydliadau, unigolion a chymunedau o’r rhywogaethau estron goresgynnol hyn a meithrin gallu cymunedau lleol i'w monitro a’u rheoli ac unrhyw rai sy’n ailymddangos.

Bydd y prosiect yn defnyddio’r hyn a ddysgir o gynlluniau eraill, gan gynnwys Prosiectau Dileu Jac y Neidr yng Nghemaes a gynhaliwyd yn ddiweddar, a gafodd ei ariannu hefyd gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

Dogfennau cysylltiedig:
Jac y neidiwr: Beth yw’r broblem a sut i ymdrin â hi?
Adroddiad Diwedd Prosiect Pwyth mewn Pryd Awst 2016.