I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Dysgu Am » Bywyd Gwyllt » Bywyd Gwyllt mewn trafferth

Bywyd Gwyllt sydd yn sownd neu mewn trafferth

Yn anffodus, mae bywyd gwyllt weithiau yn mynd yn sownd ar Arfordir Penfro. Dros y blynyddoedd, morfilod peilot, dolffiniaid, llamhidyddion a morfilod pig i gyd wedi dod yn sownd. Yn ystod misoedd mis Awst hyd at fis Tachwedd, weithiau gellir gweld morloi bach mewn gofid.

Mae’n bwysig cymryd y camau cywir ar unwaith gan ddefnyddio’r sefydliadau perthnasol a restrir isod. I gael help i nodi'r gwahanol rywogaethau y gallech ddod ar eu traws, gweler y daflen hon ar wefan UK Strandings.

​Llamhidyddion oddi ar Arfordir Penfro
Llamhidyddion oddi ar Arfordir Penfro.

Morloi, morfilod, dolffiniaid, llamhidyddion a chrwbanod

Yn fyw ond yn sownd neu yn cael strach:


 • Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999
 • neu ffoniwch Welsh Marine Life Rescue (Terry Leadbetter) ar 01646 692943 neu 07970 285086.
 • Os oes morlo bychan ar ei ben ei hun ar draeth, fel arfer mae’n golygu bod ei fam yn y dŵr gerllaw. Am ragor o wybodaeth gweler ein taflen ar forloi.​

Yn sownd eisoes wedi marw:


 • Ar gyfer morfilaidd (morfilod, dolffiniaid a llamhidyddion) ffoniwch y Cetacean Strandings Investigations Programme on 0800 652 0333. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan UK Strandings.
 • Ar gyfer anifeiliaid marw eraill ffoniwch Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

Wedi gweld rhywbeth anarferol e.e. heulgi, ysgol fawr o ddolffiniaid neu gipolwg ar grwban y môr:


 • Ffoniwch: Ymddiriedolaeth y Môr (Cliff Benson) ar 01348 874737 ne ebostiwch info@seatrust.org.uk.

Adar y môr ac adar eraill

Yn fyw ond yn sownd, mewn trallod neu yn dioddef aflonyddu:


 • Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999

Os na chewch ateb ffoniwch:


 • ​Tinkers Hill Bird Rescue Centre (Maria Evans) ar 01834 814397 neu 07771 507915
 • West Williamston Oiled Seabird Rescue Centre ar 01646 651236​.

Yn sownd ac eisoes wedi marw:


 • Oni bai eich bod chi’n dod o hyd i nifer fawr wedi marw, gadewch y rhain lle maen nhw.
 • Os yw mewn lle cyhoeddus ac yn peri problemau, yna symudwch yr aderyn gan wisgo dillad diogelwch a menig addas a’i roi mewn bag yn y bin.
 • Os oes nifer fawr wedi marw – yn enwedig os ydyn nhw wedi’u gorchuddio ag olew, ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

Slefrod môr

Yn fyw ond yn sownd:


 • Mae’n annhebygol y byddwch chi’n gallu achub slefrenni môr sydd wedi mynd yn sownd ar y lan. Gadewch nhw lle maen nhw. Nid yw’n anarferol i nifer fawr o slefrod môr bach gael eu golchi ar y traeth.
 • Rhybuddiwch nofwyr os ydyn nhw’n slefrenni môr coliog.

Wedi gweld pethau anarferol e.e. nifer o slefrod môr gwyn, mwng y llew neu chwysigod môr:

Cysylltwch â’r Marine Conservation Society.

Da byw
Anifeiliaid domestig yn sownd neu mewn trallod ar yr arfordir:


 • Ffoniwch yr RSPCA ar 0300 1234 999.

Anifeiliaid marw ar draethau:


 • Ffoniwch Gyngor Sir Penfro ar 01437 764551.

Os yw pobl, cychod, caiacau neu badau ac ati’n aflonyddu ar fywyd gwyllt:


 • Cysylltwch â Swyddog Cod Morol Sir Benfro ar 07977 939325.