I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
Tywydd

Weather  |  Tide Tables

 

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Cynllun Datblygu Lleol 2 » Camau Paratoi » Strategaeth a Ffefrir » Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau.

Nid yw’r dyraniadau tir yn cael eu nodi yn y Strategaeth a Ffefrir ond byddant yn cael eu nodi mewn 'Cynllun Adneuo' yn y dyfodol.

I wneud y gwaith o baratoi'r Cynllun hwnnw mae'r Awdurdod wedi gwahodd unrhyw un sydd â budd mewn tir i gyflwyno safleoedd i'w hystyried ar gyfer eu cynnwys yn y cynllun datblygu lleol.  Mae'r Awdurdod hefyd wedi cynnwys rhai safleoedd i'w hystyried yn sgîl astudiaethau a wnaed ar ran yr Awdurdod. 

Mae asesiad wedi’i wneud i weld pa safleoedd sy’n cyd-fynd â'r Strategaeth drafft a Ffefrir a pha rai nad ydynt yn cyd-fynd. 

Gallai safleoedd nad yw’r awdurdod cynllunio lleol yn eu cynnig ar hyn o bryd gael eu cyflwyno yn nes ymlaen yn y prosesau o lunio neu archwilio’r cynllun os bydd yr angen yn codi.  Nawr yw'r amser priodol i wneud sylwadau ar unrhyw safleoedd a glustnodwyd

Yr ymgynghoriad ar y Papur Cefndir ar Fethodoleg Safleoedd Ymgeisiol  oedd y cam cyntaf yn y broses Safleoedd Ymgeisiol, oedd yn rhoi’r cyfle i’r rhanddeiliaid allweddol gymryd rhan a helpu i lywio’r broses.

 Roedd y fethodoleg yn cynnwys meini prawf i ddidoli safleoedd sydd yn llai na maint penodol neu sydd mewn lleoliad anaddas oherwydd cyfyngiadau annerbyniol. 

Mae pob un o'r safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd wedi’u cynnwys ar Gofrestr (gweler y tabl isod) sy'n galluogi unrhyw un gael golwg ar y safleoedd sydd wedi’u cyflwyno i'w hystyried. 

Mae'r Gofrestr isod yn gosod safleoedd mewn grwpiau yn ôl ardal Cyngor Cymuned, ac mae’n cynnwys yr asesiad cyfredol a’r casgliadau y daeth yr Awdurdod iddynt o ran pob safle unigol, a map o bob safle. Bydd y broses asesu yn parhau.  

Dolen gyswllt i’r Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Sut allwch chi gymryd rhan?

Os ydych yn dymuno cyflwyno eich sylwadau ar y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol, bydd eich sylwadau a’ch manylion yn cael eu cofnodi a byddwch yn cael gwybod am y camau yn y broses o baratoi’r Cynllun yn y dyfodol.

Dylid anfon sylwadau yn ysgrifenedig at Bennaeth Cyfarwyddyd y Parc, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY neu gellir e-bostio sylwadau at devplans@pembrokeshirecoast.org.uk cyn 4.30yh ar dydd Gwener, 21 Gorffennaf 2017.

Defnyddiwch cwestiwn dau ar y Ffurflen Sylwadau sydd i'w gweld ar y brif gwe-dudalen Strategaeth a Ffefrir i gyflwyno’ch sylwadau. 

Y Camau nesaf

Noder y bydd yr Awdurdod yn ystyried yr ymatebion a dderbynnir yn yr ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir, a bydd disgrifiad cyffredinol o’r modd y mae'r sylwadau hyn wedi effeithio ar bolisïau a chynigion y Cynllun Datblygu Lleol yn cael ei fwydo yn ôl i’r ymatebwyr cyn gynted ag y bydd yn rhesymol ymarferol.

Bydd rhestr o’r sylwadau sy’n ymwneud â safle unigol neu awgrymiadau ar gyfer safleoedd newydd hefyd yn cael ei chyhoeddi.

Am y rhesymau hyn, noder os gwelwch yn dda na fydd eich sylwadau nac unrhyw wybodaeth adnabod a gynhwysir yn eich ymateb yn parhau’n gyfrinachol.