I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cronfa Datblygu Cynaliadwy

Cronfa Datblygu Cynaliadwy

Logo CDC

Mae'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (GDC) - yn cefnogi prosiectau a ddaw â buddion cymdeithasol, amgylcheddol, economaidd a diwylliannol, i wella ansawdd bywyd cymunedau yn y Parc Cenedlaethol.

Datblygu Cynaliadwy
Mae ein ffordd o fyw yn rhoi pwysau cynyddol ar y dŵr, y tir a’r aer y mae pob un ohonon ni’n dibynnu arnyn nhw. Mae prisiau tanwydd anwadal a’r rhybuddion cyson am effeithiau newid yn yr hinsawdd yn golygu bod nifer ohonon ni’n ceisio byw mewn ffordd sy’n fwy cynaliadwy. Mae hyn yn golygu bod angen i ni gydbwyso ein hanghenion cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd â rhai’r amgylchedd, er mwyn diogelu ein hadnoddau naturiol.

Dylai Datblygu Cynaliadwy ym Mharciau Cenedlaethol Cymru sicrhau ansawdd bywyd gwell, nid yn unig nawr ond hefyd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Fe ddylai gyfuno diogelu’r amgylchedd, creu lle nodedig, defnyddio adnoddau naturiol yn gall a chael cynnydd cymdeithasol. Ac felly dyma lle mae ein Cronfa Datblygu’n Gynaliadwy ni’n dod i’r fei!

I gael trosolwg o’r hyn yw hanfod y gronfa cliciwch y ddolen i lawrlwytho’r daflen ar y gronfa CDC.

I wybod mwy am y gronfa cariwch ymlaen i ddarllen.

Pwy sy’n gweinyddu’r gronfa?
Mae dros £150,000 wedi cael ei ddyrannu i'r granfa yn y flwyddyn ariannol 2017-18 gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i ddarparu cymorth ariannol ac ymarferol i brosiectau o fewn y Parc Cenedlaethol neu rhai a fydd o fudd i'w cymunedau.

Pwy all fanteisio ar y gronfa?
Os ydych chi’n unigolyn, yn grŵp o unigolion, yn fusnes bach, yn sefydliad lleol neu’n grŵp cymunedol â syniad am brosiect a fydd yn helpu i wella ansawdd bywyd i genedlaethau heddiw ac yfory sy’n byw ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gallwch chi elwa ar gyllid y CDC.
 

A oes gennych chi brosiect sy’n gymwys ar gyfer cyllid?
Dylai prosiectau llwyddiannus gyflawni un neu fwy o'r canlynol:


 • amddiffyn a gwella'r amgylchedd a bywyd gwyllt
 • defnyddio adnoddau naturiol yn ofalus
 • gwella dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o fyw'n gynaliadwy
 • cydnabod angen yr holl bobl
 • cyfrannu at gymunedau cadarn a bywiog
 • darparu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth leol a thwf economaidd
 • diogelu diwylliant a threftadaeth leol
 • sylweddoli’r manteision i iechyd o gael mynediad i’r awyr agored a gweithgareddau hamdden

Gall prosiectau amrywio o rai lleol i’r rhai sy’n berthnasol ar draws y Parc Cenedlaethol neu ardal ehangach. Ewch i un o’n tudalennau astudiaethau achos i ddysgu mwy am sut mae prosiectau llwyddiannus blaenorol wedi gweithio’n ymarferol. I gael mwy o fanylion, cysylltwch a PLANED, sy'n gweinyddu'r gronfa ar ran Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ar 01834 860 965 neu ebostiwch sdf@pembrokeshirecoast.org.uk

Beth os ydw i angen £1,500 neu lai tuag at fy nghostau prosiect?
Efallai y byddwch chi’n gallu ceisio am nawdd gan y Grant Bach Gwyrdd.

Beth yw’r Grant Bach Gwyrdd?
Mae’r Grant Bach Gwyrdd yn fenter grantiau leol a weinyddir gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), gyda chymorth y Gronfa Datblygu Cynaliadwy ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Fel y Gronfa Datblygu Cynaliadwy, mae’r Grant Bach Gwyrdd yn helpu pobl i fyw mewn ffordd fwy cynaliadwy drwy sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion pobl, yr amgylchedd a’n heconomi lleol.

Cliciwch y ddolen i lawrlwytho'r daflen ar y Grant Bach Gwyrdd.

I ddarganfod mwy am y Grant Bach Gwyrdd a sut i geisio, cysylltwch â Tïm Cymorth y Trydydd Sector PAVS ar 01437 769422.

 • Arolwg Cyflym

  Options

  Yes

  I have submitted a Pre-Application

  No