I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Y Broses o Gyflwyno Cais

Y Broses o Gyflwyno Cais

Rydyn ni'n anelu at ystyried pob cais cyn gynted ag y gallwn. Drwy gyflwyno cais sydd wedi'i lenwi i gyd ynghyd â'r cynlluniau angenrheidiol, gallwch osgoi oedi. Dilynwch y ddolen i weld canllawiau Llywodraeth Cymru ar yr hyn sydd ei angen wrth wneud cais.

Pan fydd cais cynllunio'n dod i law, mae'n cael ei wirio i ddechrau, i sicrhau ei fod yn gyflawn.

Does dim modd derbyn cais anghyflawn ac mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi cwblhau'r holl fanylion a'ch bod wedi cynnwys y dogfennau angenrheidiol. Os nad ydych chi'n sicr, defnyddiwch y rhestr gyfeirio sydd ar gael ar y tudalen 'Cyn i chi wneud cais'.

Mae'r ceisidau cyflawn yn cael eu cofrestru ac mae'r manylion yn cael eu rhoi ar ein system gyfrifiadur.

Yna mae manylion pob cais ar gael ar y wefan yma.

Ar ôl cael ei gofrestru, rhaid i'r cais fynd drwy gyfres o weithdrefnau sydd wedi'u nodi yn y Rheoliadau.

Ceisiadau Dirprwyedig

Mae Pwyllgor Rheoli Datblygu y Parc Cenedlaethol wedi dirprwyo pwerau i Swyddog y Parc Cenedlaethol i ganiatáu i swyddogion dynodedig gymeradwyo rhai mathau o geisiadau cynllunio heb i'r cais gael ei ystyried gan y Pwyllgor.

Mae'r pwerau dirprwyedig yn galluogi swyddogion i ymdrin â cheisiadau yn gyflymach na fyddai'n bosib os oedd rhaid aros am gyfarfod nesaf y Pwyllgor.

Ymgynghori

Mae gennym ni restr hir o bobl i ymgynghori â nhw ynghylch ceisiadau, ond y rhai mwyaf cyffredin yn allanol yw y Cyngor Tref neu'r Cyngor Cymuned, yr Awdurdod Priffyrdd, Dŵr Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd ac, yn fewnol, y Swyddog Cadwraeth, Tîm y Cynlluniau Datblygu neu'r Ecolegydd.

Rydyn ni'n gofyn bod sylwadau'n cael eu hanfon atom ni o fewn 14 diwrnod er mwyn i'r swyddog sy'n trafod y cais eu cymryd i ystyriaeth wrth baratoi'r Adroddiad.

Cyhoeddusrwydd

Fe fydd cyhoeddusrwydd yn cael ei roi i'r rhan fwyaf o'r ceisiadau, er mwyn i'r cymdogion a'r cyhoedd ehangach gael gwybod bod cais wedi'i wneud, ac er mwyn i'w sylwadau nhw gael eu hystyried gan y Swyddog cyn i benderfyniad gael ei wneud.

Beth rydyn ni'n ei wneud

Ym mhob achos mae hysbysiad safle yn cael ei godi ar y tir neu yn ymyl y tir y mae'r cais yn cyfeirio ato.

Hefyd, os yw'n briodol, mae llythyrau unigol yn cael eu hanfon neu eu dosbarthu i'r eiddo cyfagos.

Yn achos ceisiadau mawr, mae hysbysiad yn cael ei osod yn y papur newydd lleol hefyd. Ar hyn o bryd, y Pembrokeshire Herald sy'n cael ei ddefnyddio.

Mewn rhai achosion, bydd pob un o'r tri dull yn cael eu defnyddio. Mewn achosion eraill, dim ond hysbysiad ar y safle sy'n cael ei ddefnyddio.

Sut i fynegi'ch barn

Mae cyfnod o 21 diwrnod yn cael ei ganiatáu i unrhyw un ysgrifennu at y swyddfa gyda'u sylwadau.

Mae copïau llawn o'r cynlluniau'n cael eu hanfon i Gyngor Tref neu Gyngor Cymuned yr ardal lle mae'r safle.

Os hoffech weld y cais yn swyddfeydd y Parc Cenedlaethol yn Noc Penfro, dylech naill ai ffoniwch y swyddfa ar 01646 624800 neu anfonwch e-bost dc@pembrokeshirecoast.org.uk i drefnu apwyntiad i ddod i weld y ffeil.

Gallwch gael copïau o'r cynlluniau pan fyddwch yn ymweld â'r swyddfa, neu ofyn i gopïau gael eu hanfon atoch. Mae'n rhaid talu am hyn ac mae'r tâl yn amrywio yn ôl pa mor fawr yw'r cynllun.

Os na allwch chi gyflwyno sywladau o fewn y cyfnod amser yma, dylech gysylltu â'r swyddfa i drafod a fydd modd derbyn ateb hwyr.

Bydd unrhyw lythyr y byddwch yn ei anfon yn cael ei gydnabod ac fe gewch chi gopi o daflen sy'n esbonio'ch hawl i roi'ch barn i'r Pwyllgor yn ystod y cyfarfod. Gallwch weld copi o'r daflen drwy ddilyn y ddolen isod ac mae ffurflen i ofyn am gael siarad yn y cyfarfod hefyd yn gallu cael ei hargraffu.Pan fydd Adroddiad y Pwyllgor yn cael ei gyhoeddi mae'r ffeil lawn ar gael i'r cyhoedd ei harchwilio.

Cyfarfod y Pwyllgor

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob chwe wythnos fel arfer. Gallwch weld y dyddiadau drwy ymweld â'r tudalen Pwyllgorau.

Mae cyfarfodydd y Pwyllgor yn agored i'r cyhoedd ac i'r wasg.

Mae Ceiswyr/Asiantau, cefnogwyr a gwrthwynebwyr ceisiadau cynllunio sy'n cael eu hystyried yn y cyfarfod yn cael annerch y Pwyllgor cyn i benderfyniad gael ei wneud.

Mae gan bob aelod o'r Pwyllgor gopi o'r holl Adroddiadau sydd wedi'u paratoi gan y Swyddogion.

Mae pob cais yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor gan un o'r Swyddogion, a fydd yn esbonio beth yw diben y cais. Mae'r swyddog hefyd yn rhoi gwybod iddyn nhw am unrhyw sylwadau a ddaeth i law ar ôl i'r Adroddiad gael ei ysgrifennu, ac yn gwneud argymhelliad.

Yna mae unrhyw un sydd wedi gofyn am gael siarad yn y cyfarfod yn cael gwneud hynny.

Wedyn mae'r Pwyllgor yn trafod y cynnig ac maen nhw'n cael gofyn cwestiynau, drwy'r Cadeirydd, er mwyn cael goleuni ar unrhyw gwestiynau sydd ganddyn nhw.

Mae pob ymateb gan y rhai yr ymgynghorwyd â nhw a chan y cyhoedd yn cael eu hystyried.

Wedyn mae pleidlais yn cael ei chynnal ar yr argymhelliad. Mae'r Pwyllgor yn cael pleidleisio o blaid argymhelliad y Swyddog neu gymryd penderfyniad arall.

Ar ôl y cyfarfod

Bydd y swyddogion yn paratoi hysbysiadau penderfynu ar gyfer y ceisaidau sydd wedi'u cymeradwyo, sydd wedi'u cymeradwyo o dan amodau ac sydd wedi'u gwrthod. Yna mae'r rhain yn cael eu hanfon at y ceisydd neu'r asiant.

Mae yna hawl i apelio yn erbyn amod cymeradwyo ac yn erbyn y penderfyniad i wrthod caniatâd cynllunio. Gweler yr adran ar Apelau i gael gweld y gwahanol fathau o apêl sydd ar gael a sut i gyflwyno apêl.

Does dim hawl i drydydd parti apelio yn erbyn penderfyniad cynllunio. Os oes trydydd parti'n credu bod y penderfyniad anghywir wedi'i wneud, maen nhw'n cael gwneud cais i'r Llysoedd am Adolygiad Barnwrol ar yr achos.

Os yw'r cais wedi'i ohirio neu wedi'i ddirprwyo, bydd llythyrau'n cael eu hanfon i ofyn am y newidiadau neu'r wybodaeth.