I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Polisïau » Y Cynllun Datblygu Lleol 1 » Arfarniad Amgylcheddol » Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i'w Gyflwyno

Roedd angen cyflawni Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol i sicrhau nad yw’r Cynllun yn cael unrhyw effaith niweidiol ar unrhyw safle Natura 2000 ac i gwrdd â gofynion Cyfarwyddebau Ewropeaidd 92/43/EEC(‘y Gyfarwyddeb Cynefinoedd’) a 79/409/EEC(‘y Gyfarwyddeb Adar').

Mae safleoedd Natura 2000 yn rhwydwaith o safleoedd i amddiffyn cynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd Ewropeaidd fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) neu Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA). Mae mwy o wybodaeth ar safleoedd Natura 2000 ar wefan y Cydbwyllgor Gwarchod Natur.

Cyflawnwyd yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd mewn dau gam: cyfnod sgrinio cychwynnol i weld os oes unrhyw ‘effeithiau sylweddol tebygol’ gan y Cynllun ar unrhyw safle Natura 2000; ac yna cam ‘Asesiad Priodol’ i weld os oes unrhyw effaith sylweddol tebygol yn mynd i arwain at effaith niweidiol ar gyfanrwydd unrhyw safle Natura 2000. Mae yna ddolenni ac atodiadau ar gyfer y ddau gam ar gael isod.

Asesiad Priodol  (diwygiwyd yn dilyn sylwadau gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru ar y Cynllun Datblygu Lleol Adneuol)

Adroddiad ar Asesiad Priodol y Cynllun Datblygu Lleol
Atodiad 1 Sylwadau’r ymgynghoriad ar y cam sgrinio
Atodiad 2 Nodweddion Safle Ewropeaidd
Atodiad 3 Adolygiad o’r Cynlluniau a’r Rhaglenni
Atodiad 4 Sgrinio Polisïau   
Atodiad 5 Sgrinio Dyraniadau Safle
Atodiad 6 Asesiad Sgrinio Effeithiau Sylweddol Tebygol
Atodiad 7 Asesiad Priodol Proformas Data

Sgrinio

Adroddiad Sgrinio Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd y Cynllun Datblygu Lleol
Atodiad 1 Disgrifiadau Safleoedd Ewropeaidd
Atodiad 2 Sgrinio Polisïau
Atodiad 3 Adolygiad o Gynlluniau a Rhaglenni
Atodiad 4 Sgrinio Dyraniadau Safle
Atodiad 5 Asesiad Sgrinio Effeithiau Sylweddol Tebygol