I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cynllunio ac Ecoleg » Safleoedd Gwarchodedig

Safleoedd Gwarchodedig

Lindsway Bay - Copyright Trevor TheobaldSafleoedd o Bwysigrwydd Rhyngwladol a Chynllunio

Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodedig Arbennig wedi’u dynodi yn Sir Benfro o dan Gyfarwyddeb Cynefinoedd a Chyfarwyddeb Adar yr UE fel safleoedd a fydd yn cyfrannu’n sylweddol at gadwraeth cynefinoedd a rhywogaethau a nodwyd fel rhai sydd ag angen eu cadw fwyaf ledled Ewrop.

Mae nifer o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig wedi’u dynodi yn Sir Benfro a gallai agweddau penodol ar ddatblygu effeithio ar nodweddion yr Ardaloedd hyn. Rhaid i’r Awdurdod Cynllunio Lleol asesu oblygiadau datblygiad ar yr Ardal Cadwraeth Arbennig cyn cymeradwyo unrhyw gynllun neu brosiect drwy sgrinio’r cynllun drwy Brawf yr Effaith Arwyddocaol Debygol. Os yw’n debygol y caiff y cynlluniau effaith arwyddocaol, gallai fod angen cynnal Asesiad Priodol.

Dolen i’r Map Mae’r map yn dangos yr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig a’r Ardaloedd Gwarchodedig Arbennig sydd yn Sir Benfro neu’n ffinio â’r sir.

Safleoedd o Bwysigrwydd Cenedlaethol a Chynllunio

Yn y Deyrnas Unedig, mae safleoedd sydd o bwysigrwydd cenedlaethol o ran planhigion, anifeiliaid neu nodweddion daearyddol neu ffisiograffigol wedi eu gwarchod gan y gyfraith fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae 1,019 o’r Safleoedd hyn i’w cael yng Nghymru, ac mae’r lleiaf o’r rhain, sef man clwydo’r ystlum pedol lleiaf, i’w gael yn Sir Benfro.

Caiff unrhyw ddatblygiad arfaethedig sydd â’r potensial i niweidio safleoedd o bwysigrwydd cenedlaethol, rhanbarthol neu leol ei asesu’n ofalus yn unol â chanllawiau polisi cynllunio cenedlaethol. Diben hyn yw sicrhau bod safleoedd a rhywogaethau sy’n ddibynnol ar y safleoedd yn cael eu gwarchod rhag unrhyw effeithiau andwyol posibl o ganlyniad i ddatblygiad arfaethedig.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â rhywogaethau a safleoedd gwarchodedig, cysylltwch â ni ar 01646 624800 neu dc@pembrokeshirecoast.org.uk.