I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cronfa Datblygu Cynaliadwy » Astudiaethau Achos y CDG » Prosiectau Addysg

Prosiectau Addysg

Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (SDF) felly wedi cynorthwyo nifer o brosiectau blaengar a chyffrous, gan gynnwys y ddwy enghraifft ganlynol:-

Sioe deithiol i ennyn Ymwybyddiaeth Ysgolion am Fywyd Gwyllt y Môr

Cyfraniad ariannol Cronfa SDF - £2,400

Daeth “Byd Tawel i Chi” â bywyd y môr i mewn i’r ystafell ddosbarth i roi profiad hudol o gyffwrdd a theimlo i blant ysgolion cynradd rhwng tair a saith oed. Roedd dod â phyllau trai i mewn i’r ysgolion yn gyfle i’r plant ymchwilio i fywyd glan y môr a chael blas ar yr hyn sydd i’w weld ar ein traethau lleol, heb orfod aros tan y tywydd braf na threfnu bysiau!

Marine WIldlife roadshow

Grŵp Ardal Cadwraeth Morol Arbennig Sir Benfro sefydlodd y prosiect i ennyn ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt lleol y môr, o Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro, ac i amlygu’r ffaith y gall defnyddio’r amgylchedd morol a’r glannau gerllaw gael effaith ar fywyd y môr sy’n bresennol yn y moroedd o gwmpas ein harfordir.

   

Cludwyd acwaria yn cynnwys bywyd gwyllt i’r ysgolion, a threfnwyd gweithdy i wneud gweithgareddau ymarferol. Hefyd paratowyd adnoddau atodol a phecyn gweithgareddau estynedig a’u gadael gyda’r athrawon yn yr ysgolion oedd yn cymryd rhan fel y gallent wneud y mwyaf o’r profiad. Hefyd gallai’r ysgolion fanteisio ar gael ymweliad dilynol gan fiolegydd morol lleol os dymunent.

   

Llwyddodd “Byd Tawel i Chi” i wneud pump ar hugain o sioeau teithiol ar fywyd morol. I lawer o blant, dyma oedd eu cysylltiad cyntaf agos â chreaduriaid y môr, oedd yn brofiad rhagorol iddynt. Roedd yr adborth a dderbyniwyd fel rhan o werthuso’r prosiect yn bositif iawn, ac roedd mwy o alw nag y gellid ei gyflawni am y rhaglen. Roedd yr ymgysylltu a’r rhwydweithio yn llwyddiant mawr i ennyn ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt lleol, defnydd cynaliadwy o’r amgylchedd morol, llygredd a chadwraeth forol.

Beth nesaf?

Mae arian y gronfa SDF wedi galluogi’r prosiect hwn gael cychwyn da, a’r gobaith yw y bydd y llwyddiant cychwynnol hwn yn sicrhau y bydd y prosiect yn parhau. Efallai y bydd angen cael cyfraniad gan yr ysgolion i barhau i gynnal y sioeau teithiol hyn, fydd yn derbyn cymorth ariannol gan Ardal Cadwraeth Arbennig Sir Benfro.

 

Yn gall gyda gwastraff

Cyfraniad ariannol Cronfa SDF - £5,067

Mae Canolfan Darwin, sef elusen yn Sir Benfro, yn dod â Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) yn fyw drwy gynnal astudiaethau maes gwyddonol ac amgylcheddol a gweithdai dilynol. Mae’r gronfa SDF wedi cefnogi nifer o’u prosiectau, ond mae eu cymorth ariannol diweddaraf wedi’u galluogi i ddatblygu rhaglen newydd o’r enw ‘Yn gall gyda Gwastraff’, sy’n mynd i’r afael â materion gwastraff a’r hyn a wnawn gyda gwastraff.  Cyflawnwyd y prosiect mewn partneriaeth â Safle Tirlenwi a Chyfleusterau Ailgylchu Withyhedge, a thros ddwy flynedd mae’r rhaglen, oedd yn cynnwys ymweliad safle â’r cyfleuster tirlenwi ac ailgylchu a ddilynwyd gan weithdy rhyngweithiol, wedi’i chyflwyno i 16 o ysgolion cynradd a chwe grŵp cymunedol. Mae 363 o ddisgyblion a 98 o gyfranogwyr eraill wedi elwa o’r profiad.

“SITA” (Y Cwmni Ailgylchu a Rheoli Adnoddau ar safle Withyhedge) oedd yn arwain yr ymweliad safle, oedd yn gadael y plant a grwpiau eraill ag argraff arogleuol a gweledol go iawn o’u profiad! Roedd y cefndir hwn yn gyfrwng mwy ystyrlon o gyfleu negeseuon pwysig am leihau gwastraff, y pwysau ar dirlenwi a materion tirlenwi, gwaredu methan, didoli deunydd ailgylchu, problemau o ran deunydd plastig yn yr amgylchedd, a’r farchnad nwyddau ailgylchu.

   

I rai yr uchafbwynt oedd cyfarfod â Buster, yr Hebog Tramor, a ddefnyddir i gadw’r gwylanod draw

.

Os nad oedd ymweld â’r safle tirlenwi ac ailgylchu yn bosibl, cynigiwyd teithiau maes yn seiliedig ar sbwriel fel dewis arall, oedd yn golygu casglu gwastraff plastig o’r amgylchedd glan y môr.

Yn y gweithdy dilynol, roedd disgyblion yn defnyddio llaeth a finegr i wneud eitem blastig eu hunain. Roedd hyn yn llwyddiannus iawn o ran helpu grwpiau i ddeall sut mae plastig yn cael ei wneud, ac os nad ydynt yn cael eu gwneud o gynhwysion megis llaeth a finegr, nid ydynt yn fioddiraddadwy.

   

Roedd gwerthuso ymhlith disgyblion, athrawon a grwpiau cymunedol yn dangos bod y prosiect yn llwyddiant o ran ennyn diddordeb, mwynhad a dealltwriaeth.

Beth nesaf?

Bydd y rhaglen newydd hon a’r fformat yn cael eu hymgorffori yn awr yn rhaglen graidd addysg Canolfan Darwin a gynigir i ysgolion ar hyd a lled y sir.