I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Achos honedig o gamddefnyddio drôn yn Staciau’r Heligog yn cael ei riportio i’r Heddlu

Mae gweithredwyr dronau yn cael eu hannog i osgoi aflonyddu ar fywyd gwyllt gwarchodedig yn dilyn digwyddiad diweddar a riportiwyd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gwelwyd drôn yn hedfan uwchben Staciau’r Heligog wrth ymyl Castellmartin ar adeg o’r flwyddyn pan oedd adar y môr fel gwylogod a llursod yn dod i’r lan i nythu.

Thousands of seabirds, which are particularly sensitive to disturbance, nest on the two sea stacks known as Stack Rocks every year.
Miloedd o adar môr, sy’n arbennig o sensitif i aflonyddu, yn nythu ar ddwy graig Staciau’r Heligog bob blwyddyn.

Dywedodd Lynne Houlston, Parcmon Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar gyfer Maes Tanio Castellmartin:  “Mae adar yn arbennig o sensitif i aflonyddu yn ystod y cyfnod nythu, ac yn yr achos hwn, roedd y creigiau wedi’u gorchuddio gan filoedd o adar môr, a oedd yn eistedd yn ansicr gydag wyau wrth eu traed.

“Mae’r clogwyni o gwmpas Staciau’r Heligog yn darparu safleoedd nythu hefyd ar gyfer gwylanod coesddu, brain coesgoch, gwylanod cyffredin, adar drycin y graig a chigfrain.  Gall cigfrain ddechrau nythu mor gynnar â mis Mawrth. O ganol fis Awst tan fis Tachwedd, mae morloi bach yn cael eu geni yn yr ogofeydd a’r baeau hyn ac mae’r rhain hefyd yn cael eu gwarchod gan y gyfraith rhag cael eu haflonyddu.

“Yn ogystal â rhoi bywyd gwyllt mewn risg, roedd gweithredwr y drôn hwn hefyd yn hedfan heb ganiatâd mewn awyrofod milwrol sy’n gysylltiedig â Maes Tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghastellmartin.

“Hysbyswyd yr Heddlu ac maen nhw wedi derbyn manylion y rhai hynny sydd yn honedig wedi bod yn gweithredu’r drôn.”

“Os hoffech chi gymryd golwg agosach ar yr adar a’u cywion, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi trefnu digwyddiad galw i mewn yn Staciau’r Heligog rhwng 10am a 3pm ddydd Sadwrn, 22ain Mehefin.”

Mae Awdurdod Cenedlaethol Arfordir Penfro ac amrediad o bartneriaid wedi datblygu canllawiau ar gyfer gweithredwyr dronau, gan dynnu sylw at y problemau o aflonyddu ar fywyd gwyllt. Yn ogystal â’r effaith ar adar môr, mae’r cyngor hefyd yn disgrifio effaith y dronau ar forloi, rhydwyr, adar dŵr a da byw.

Mae aflonyddu ar fywyd gwyllt yn drosedd a gellir ei herlyn o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Dylid riportio unrhyw achosion o gamddefnyddio dronau i’r heddlu drwy ffonio 101.

Gallwch lawrlwytho canllawiau dronau Awdurdod y Parc Cenedlaethol drwy fynd i www.arfordirpenfro.cymru/ffilmio.

Gyhoeddi 20/06/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion