COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Dirprwy Weinidog yn darganfod diwylliant ac arfordir Parc Cenedlaethol

Aeth Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ddiweddar i weld y gwaith sy’n galluogi ymwelwyr a thrigolion i fwynhau’r dirwedd warchodedig hon, ei bywyd gwyllt a’i threftadaeth.

Yn ystod ei hymweliad, cafodd ei chyflwyno i staff a gwirfoddolwyr Awdurdod y Parc, yn ogystal â thrigolion lleol wrth iddi gael ei thywys o amgylch Castell Caeriw a chrwydro ar hyd Llwybr Cenedlaethol Freshwater East sy’n rhan o Lwybr Arfordir Sir Benfro.

Deputy Minister for Housing and Local Government, Hannah Blythyn AM was presented with a custom Pembrokeshire Coast Path signpost by National Park Authority Chairman Cllr Paul Harries.
Y Cynghorydd Paul Harries, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyflwyno arwydd personol Llwybr Arfordir Sir Benfro i Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Harries, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Rydyn ni’n falch o allu dangos i’r Dirprwy Weinidog yr amrywiaeth eang o waith sy’n cael ei wneud gan ein staff diwyd a’r holl brosiectau gwahanol rydyn ni’n gweithio arnyn nhw gyda gwirfoddolwyr.

“Roedd yr ymweliad yn fodd i ni ddangos sut rydyn ni’n cydbwyso cadwraeth a hamdden yn y Parc Cenedlaethol, yn ogystal â sut mae ein staff a’n gwirfoddolwyr yn hollbwysig i addysgu ymwelwyr am ddiwylliant a threftadaeth gyfoethog Sir Benfro”.

Park Authority Chief Executive, Tegryn Jones; Hannah Blythyn AM and Park Authority Ranger Services Manager, Libby Taylor at Freshwater East.
Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod y Parc; Hannah Blythyn AC a Libby Taylor, Rheolwr Gwasanaethau Porthmyn Awdurdod y Parc yn Freshwater East.

Ychwanegodd Hannah Blythyn AC: “Mae rhai o’r golygfeydd mwyaf godidog yng Nghymru yn ein Parciau Cenedlaethol. Roedd hi’n wych dysgu am waith y tîm yma yn Sir Benfro, wrth iddynt reoli’r tirweddau hyn, gan gefnogi planhigion prin i ffynnu a chroesawu ymwelwyr i rai o’n henebion hynafol.”

Ar ôl rhoi cynnig ar rai o’r gweithgareddau Tuduraidd traddodiadol sydd ar gael yng Nghaeriw, cafodd y Dirprwy Weinidog ei thywys o amgylch y Castell lle clywodd y straeon hud a lledrith am yr ysbrydion sydd, yn ôl pob sôn, yn byw ar y safle.

Hannah Blythyn AM tried her hand at archery during her visit to Carew Castle.
Hannah Blythyn AC yn troi ei llaw at saethyddiaeth yn ystod ei hymweliad â Chastell Caeriw.

Yn Freshwater East, aeth y Dirprwy Weinidog am dro bach o amgylch Llwybr yr Arfordir ac ymunodd staff Awdurdod y Parc â hi, gan esbonio’r holl ffyrdd y caiff y Parc Cenedlaethol ei reoli a’i gadw er mwyn hyrwyddo bywyd gwyllt a darparu mynediad ar gyfer aelodau'r cyhoedd.

Park Authority Countryside Manager (South) Stephen Davies and Warden Geoff Severn show Hannah Blythyn AM some of the cutting-edge equipment that is used to manage the Pembrokeshire Coast Path.
Stephen Davies, Rheolwr Cefn Gwlad Awdurdod y Parc (De) a'r Warden Geoff Severn yn dangos i Hannah Blythyn AC rai o’r offer arloesol a ddefnyddir i reoli Llwybr Arfordir Sir Benfro.

Ar ei thaith, cyfarfu â thrigolion o Grŵp FERN (Gwarchodfa Natur Freshwater East) a chyfranogwyr ym mhrosiect Walkability Awdurdod y Parc, sydd ar fin cael ei gyflwyno ar draws Sir Gaerfyrddin a Cheredigion yn dilyn ei lwyddiant yn Sir Benfro.

Gyhoeddi 05/08/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion