COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Cynllunio » Cyngor ar Gynllunio » Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am Gynllunio

Pryd y mae angen cael caniatâd cynllunio?

Efallai eich bod eisoes wedi sylweddoli, mae cyfraith gynllunio’n hynod gymhleth! Mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer y rhan fwyaf o ddatblygiadau neu newid defnydd, ond mae yna eithriadau. Gellir dod o hyd i ganllawiau ar y Porth Cynllunio neu ar dudalen Cyngor Cyn Cyflwyno Cais yr Awdurdod a ddylai, gyda lwc, eich arwain chi trwy’r eithriadau hyn.

C. Pwy all gyflwyno cais cynllunio?

A. Gall unrhyw un gyflwyno cais cynllunio, ond os nad chi sy’n berchen ar y tir neu os yw ar osod i ffermwr, yna rhaid ichi gyflwyno rhybudd i unrhyw berchennog neu ffermwr dan sylw. Mae cwestiynau sy’n ymwneud â hyn wedi’u cynnwys ar y ffurflen gais.

C. Pa ffurflen gais y dylwn i ei defnyddio?

A. Os ydych chi’n defnyddio’r Porth Cynllunio fe’ch cyfeirir at y ffurflen briodol. Fel arall, ewch i’r dudalen Ffurflenni Cais.

C. Faint mae’n ei gostio?

A. Mae’r Llywodraeth yn gosod graddfa ffioedd symudol ac fe allwch chi ddod o hyd iddi ar ein tudalen cyfraddau cyfredol. Cadwch lygad ar y dudalen hon gan fod y cyfraddau yn newid bob blwyddyn.

C. Pa wybodaeth y bydd angen i mi ei chynnwys?

A. Yn amlwg, bydd angen i wahanol geisiadau gynnwys gwahanol fathau o wybodaeth, felly i’ch helpu chi i wneud synnwyr o hyn, mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol sy’n nodi’n union beth sydd ei angen. Heb yr wybodaeth briodol, caiff eich cais ei ddychwelyd atoch chi, ac ni chaiff ei dderbyn fel un dilys.

C. A gaf i drafod fy nghynnig cyn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol?

A. I sicrhau ein bod ni’n deall yr hyn yr ydych chi’n dymuno’i wneud a’ch bod chi’n llawn ddeall ein hymateb, mae gennym ni wasanaeth cyngor cyn cyflwyno cais rhad ac am ddim. Llenwch un o’r rhain a’i chyflwyno yn hytrach na ffonio’r swyddfa, gan ei bod yn anodd rhoi’r cyngor cywir heb yr holl wybodaeth angenrheidiol.

C. Beth fydd yn digwydd i’m cais unwaith y bydda i wedi’i gyflwyno?

A. Caiff y cais ei wirio i sicrhau bod gennym ni’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom ni. Yna, fe’i cofrestrir a gwneir copïau i’w hanfon at y Cyngor Cymuned neu Dref a phob ymgynghorai statudol priodol. Mae’r cais hefyd yn cael ei hysbysebu mewn amryw ffordd fel bod eich cymdogion ac eraill yn gweld yr hyn yr ydych chi’n bwriadu’i wneud.

Pennir y cais i swyddog achos, a bydd ef / hi yn ymweld â’r safle, yn ystyried y cynnig yn erbyn polisïau’r Cynllun Datblygu, yn asesu’r sylwadau a ddaw i law ac yn gwneud penderfyniad ar y cais naill ai dan system ddirprwyo’r Awdurdod neu bydd yn adrodd ar y mater gerbron y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau.

C. Pryd y mae’r pwyllgor yn cyfarfod?

A. Mae’r pwyllgor yn cyfarfod bob mis, fel rheol ar drydydd dydd Mercher y mis yn swyddfeydd yr Awdurdod ym Mharc Llanion.

C. Pwy sydd ar y pwyllgor?

A. Mae yna 18 aelod o’r pwyllgor; caiff 12 eu penodi gan Gyngor Sir Penfro a chwech gan Brif Weinidog Cymru. Cymerwch olwg ar dudalennau Pwyllgor ein gwefan i ddysgu mwy ynghylch sut maen nhw’n gweithio.

C. Pam mae fy nghais yn cael ei ddirprwyo i swyddogion?

A. Mae’r Llywodraeth yn awyddus iawn i sicrhau yr ymdrinnir â cheisiadau mor gyflym â phosibl ac mae’n annog Awdurdodau Cynllunio Lleol i ddirprwyo’r ceisiadau mwy syml er mwyn sicrhau nad oes oedi. Fe allwch chi ddarllen mwy am hyn yn nogfen y cynllun dirprwyo.

C. Faint o amser y mae hyn oll yn ei gymryd?

A. Mae’r Llywodraeth yn dymuno gweld bod y mwyafrif o geisiadau arferol yn cael eu trin cyn pen wyth wythnos. Ein targed yw ymdrin â 75% ohonyn nhw o fewn y cyfnod hwn, ond mae’n anochel y bydd ceisiadau mwy cymhleth weithiau’n cymryd mwy o amser. Rhoddir gwybod ichi os bydd angen mwy o amser ar yr Awdurdod.

C. A gaf i siarad yn ystod cyfarfodydd y pwyllgor?

A. Os bydd eich cais yn mynd gerbron y Pwyllgor Rheoli Datblygiadau, yna fe gewch chi siarad o blaid eich cynnig, ar yr amod eich bod chi’n llenwi’r ffurflenni angenrheidiol ac yn eu cyflwyno. Fodd bynnag, cofiwch fod hawl hefyd gan y rhai sy’n gwrthwynebu’ch cynnig i siarad yn ystod y cyfarfod. Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr, yna darllenwch y protocol siarad a ffurflenni.

C. Beth sy’n digwydd os nad wyf i’n cytuno â’r penderfyniad?

A. Fe allwch chi apelio i’r Arolygiaeth Gynllunio a fydd yn ailystyried yr achos.

C. Sut galla i ddod i wybod am geisiadau pobl eraill?

A. Rhestrir yr holl geisiadau ar wefan yr Awdurdod. Bydd rhybudd wedi’i godi ar y safle’n rhoi gwybod am y cynnig, a’r cyfnod y gallwch chi gyflwyno sylwadau ynddo. Fel arall, caiff rhai mathau o geisiadau eu hysbysebu yn y wasg leol.

C. A gaf i gyflwyno sylwadau ar geisiadau pobl eraill?

A. Wrth gwrs, ac mae’r awdurdod yn croesawu sylwadau ysgrifenedig sy’n cyfeirio at rinweddau cynllunio (neu fel arall) y cynllun. Serch hynny, caiff unrhyw sylwadau eu cadw ar ffeil ac maen nhw ar gael i unrhyw un edrych arnyn nhw, ac mae’n bosibl y byddan nhw’n cael eu rhoi ar y wefan. Os byddwn ni’n eu rhoi ar y wefan, caiff eich manylion eu cuddio / hadolygu fel nad oes modd eich adnabod.

C. A gaf i siarad yn y pwyllgor am gais rhywun arall?

A. Os yw’r cais wedi’i raglennu i fynd gerbron y pwyllgor, fe allwch chi lenwi’r ffurflen a dod i’r cyfarfod i siarad. Os yw’r cais wedi ennyn cryn ddiddordeb yn lleol, efallai y bydd gofyn ichi gysylltu ag eraill er mwyn osgoi ailadrodd diangen.

C. Beth os ydw i’n credu bod rhywun yn gwneud rhywbeth heb ganiatâd?

A. Cysylltwch â’r swyddfa â’r holl fanylion yr ydych chi’n ymwybodol ohonyn nhw, a gofynnwch a oes angen caniatâd cynllunio, ac os oes, a gafodd ei sicrhau. Os oes angen caniatâd cynllunio, ac ni ofynnwyd amdano, agorir ffeil “gwyno”. Ni roddir gwybod i’r gweithredwr neu’r datblygwr pwy ydych chi, ond mewn rhai achosion efallai y bydd gofyn ichi gofnodi’r gweithgareddau neu gyflwyno tystiolaeth os bydd y mater yn mynd i’r llys.

C. A gaf i gwyno am y gwasanaeth (yn hytrach na’r penderfyniad) a gefais?

A. Wrth gwrs y cewch chi! Fe allwch chi wneud hyn drwy ddilyn y drefn gwyno ond ceisiwch ddatrys y mater â’r swyddog yr ydych chi’n delio ag ef yn y lle cyntaf. Efallai y bydd yn haws datrys camddealltwriaeth syml yn anffurfiol yn hytrach na mynd trwy’r broses ffurfiol.

Cofiwch, os oes gennych chi ragor o gwestiynau heb eu hateb, anfonwch e-bost i’r cyfeiriad e-bost isod. E-bostiwch eich cwestiynau i: planning@pembrokeshirecoast.org.uk