COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Byw Yn » Gwirfoddolwch

Gwirfoddolwch gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awyddus i annog pobl i fod yn rhan o’r gwaith o warchod y parc a rheoli’r llwybrau troed a’r llwybrau ceffylau.

Y grisiau newydd yn Nhraeth Marloes a gosodwyd gan y Gwardeiniaid Gwirfoddol.
Grisiau yn Nhraeth Marloes a gosodwyd gan Wardeiniaid Gwirfoddol.

Dydyn ni ddim yn chwilio am ffordd o gael y gwaith wedi ei wneud am ddim! Trwy fod yn rhan o’r gwaith, mae pobl yn dysgu mwy am y Parc Cenedlaethol, yn ei ddeall yn well ac yn ei werthfawrogi’n fwy – dyma ganlyniad pwysig.

Os fydd pobl yn gwirfoddoli’n rheolaidd, mae’n eu helpu i gadw ychydig yn fwy heini - un arall o’n hamcanion - ac, wrth gwrs, mae gweithio gyda phobl leol yn benodol, yn ein helpu i feithrin y cysylltiad gyda’n cymunedau lleol ac i ddysgu beth sy’n bwysig iddyn nhw a pha broblemau a materion sydd o bryder i bobl. Ac, yn olaf, mae’n bleserus, ac un o’n prif dargedau yw ‘mwynhad’.

Mae yna sawl ffordd o gymryd rhan

Mae Awdurdod y Parc yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer y prosiect Llwybrau.


  • Os hoffech chi fod yn wirfoddolwr Llwybrau, cysylltwch â Tom Iggleden drwy anfon e-bost i tomi@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07866 771190.
  • Os ydych chi'n grŵp neu'n sefydliad sydd â diddordeb gwybod sut gall Llwybrau eich helpu chi i gyflawni eich nodau, cysylltwch â Tom Moses drwy anfon e-bost i tomm@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 07773 788205.

Rydyn ni’n gweithio gyda Wardeiniaid Gwirfoddol y Parc Cenedlaethol. Dyma grŵp a ddatblygwyd gan y parcmyn sy’n gweithio ymhob un o ardaloedd y Parcmyn ac mae’n cael ei rheoli ganddyn nhw.

Neu, fe allech ymuno â Ffrindiau’r Parc Cenedlaethol. Dyma grŵp annibynnol sy’n rheoli eu gweithgorau eu hunain ond sy’n gweithio’n agos gyda’r awdurdod ar brosiectau y maen nhw’n cytuno arnynt.

Os ydych chi’n rhan o grŵp neu fudiad a fyddai’n hoffi gwneud gwaith gwirfoddol, efallai y byddwn yn medru awgrymu tasg addas ar gyfer eich grŵp a darparu’r offer i sicrhau eich bod yn gallu gwneud y gwaith mewn ffordd ddiogel.

Os ydych chi mewn grŵp lleol, efallai y gallech gymryd rheolaeth dros rai o’ch llwybrau lleol fel y mae Grŵp Llwybrau Trefdraeth wedi ei wneud. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydyn ni wedi gweithio gyda grwpiau mor amrywiol â Bank of England, y Fyddin, ac Ymddiriedolaeth y Tywysog.

Ac yn olaf, os ydych chi’n grŵp cymunedol lleol, beth am fabwysiadu eich traeth lleol neu ran o’r arfordir? Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn Noc Penfro yn cydlynu tua 30 o grwpiau lleol sy’n cymryd cyfrifoldeb dros ymgyrchoedd tacluso traethau ychwanegol, ac mae rhai wedi dod yn ddylanwadol ac yn weithgar iawn.

Felly, os ydych chi'n caru'r Parc hwn ac eisiau cymryd rhan mewn gofalu amdano, e-bostiwch darganfod@arfordirpenfro.org.uk neu ffonio 01646 624847.